Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Адалар хүнү-биле байыр чедириишкини

Адалар хүнү-биле байыр чедириишкини 17.11.2014

Төөгүзү кыска ол байырлалдың сорулгазы — чогумчалыг өг-бүлени тургузары, сагыш-сеткил, мөзү-шынар чаңчылдарын катап эгидери, өзүп орар салгалды кижизидери болгаш республиканың келир үези дээш оларның бедик харыысалгазының дугайында эр кижилерге сагындырары болур.

Төрээн черин камгалаары, бодунуң күш-ажылы болгаш чүткүлдүг чоруу-биле делегейни чаартыр, ону Чер кырында чурттап турар бүгү кижилерге чогумчалыг болдурар ыдыктыг хүлээлге, хамыктың мурнунда, эр кижиге онаажыр дээрзин бадыткаан херээ чок.

Бистерге, эр кижилерге, өг-бүлениң камгалалын болгаш чаагай чоруун хандырбышаан, идегелдиг чөленгииш болур сорулга эгезинден-не салдынган. Амыдыралче кирип турар аныяк салгал бодунуң моон соңгааргы салым-хуузун адаларының болгаш кырган-адаларының үлегери-биле тодарадып турар, ол дээрге ниитилелдиң сайзыралы-дыр. Ынчангаш төлептиг аданың овур-хевирин тургузары хөй-ниитичи улуг болгаш күрүне ужур-дузалыг херек болур.

Тываның болгаш Россияның демнежилгезиниң чүс чылында улуг Россияның чоннары-биле найыралды болгаш кады ажылдажылганы быжыглаарының дугайында өттүр көрген болгаш мерген шиитпирни хүлээп алган өгбелеривиске, Ада-чурттуң Улуг дайынының чаалыг шөлдеринге кады төккен ханы-биле ол найыралды доңнаан кырган-адаларывыска, бөгүнгү ажыглап турарывыс чүүлдерни тургузары дээш Тываның хову-шөлдеринге болгаш тудугларынга эрес-шудургу ажылдап чораан адаларывыска ханы өөрүп четтириишкинни илередип турар бис.

Бодунуң чонунуң культуразын, дылын, төөгүзүн билири, ак сеткил-биле ажылдаары, бодунуң кадыкшылының болгаш кады чурттап турар кижилериниң кадыкшылы дээш сагыш салыры, төрээн булуңунуң патриоду болгаш өске культураларның болгаш националдарның төлээлеринге хүндүткелдиг хамаарылгазы, бодунуң өг-бүлезиниң болгаш бодунуң ук-ызыгуурунуң адын болгаш алдарын камгалаары — Тыва ниитилелде эр кижиниң ат-алдарын тодарадыр кол шынарлар бо-дур.

Ада хүнүнде уругларлыг азы уругларлыг болур деп турар ада кижи амгы болгаш келир салгалдың мурнунга бодунуң харыысалгазын төлептиг эр кижилерден үлегер албышаан, медереп билир болзун, ындыг үлегерлиг адалар республикада эвээш эвес.

Силерниң ажы-төлүңер силерниң чаныңарга тамчыктыг болгаш чыргалдыг болзун. Оларга силер эң күштүг болгаш билдилиг, эң угаанныг, чаагай сеткилдиг болгаш чөптүг чорууңарны көргүзүңер. 

Силерге, Тываның эр кижилеринге, аас-кежиин болгаш чедиишкиннерни, быжыг кадыкшылды, боттарыңарның күжүңерге бүзүрелди, чоок кижилерниң хүндүткелин болгаш ынакшылын күзедивис!

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. КАРА-ООЛ.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) даргазы К. ДАВ


Возврат к списку