Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сентябрь 27 — Школа назыны четпээн уругларның өөредилге албан черлериниң башкыларының болгаш кижизидикчилериниң хүнү

Сентябрь 27 — Школа назыны четпээн уругларның өөредилге албан черлериниң башкыларының болгаш кижизидикчилериниң хүнү 30.09.2014

Байыр чедириишкини

Школа назыны четпээн уругларның өөредилге албан черлериниң ажылдакчылары болгаш кижизидикчилер хүнү-биле!

Тываның бүгү школа назыны четпээн уруглар өөредилге албан черлериниң хүндүлүг ажылдакчылары болгаш хоочуннары! Школа назыны четпээн уругларның өөредилге албан черлериниң башкыларының болгаш кижизидикчилериниң хүнү-биле – профессионал байырлалыңар таварыштыр ханы өөрүп четтириишкин-биле Силерге байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер. Боттарының күжүн, билиин, ынакшылын болгаш буянныын ажы-төлге берип турар, оларга өөрүшкүнү болгаш аас-кежикти сөңнеп турар башкыларны Россия биле Тываның демнежилгезиниң 100 чылында хүндүткеп байырлаары онза өөрүнчүг-дүр.

Школа назыны четпээн үе кижи бүрүзүнүң амыдыралында эң чугула болгаш харыысалгалыг үези болур. Ылап-ла бо үезинде кижи хевирлеттинер, келир үениң хамаатызының кадыының үндезиннери шыгжаттынар. Аас-кежиктиг чаш үе болгаш бичии уруг бүрүзүнүң моон соңгааргы салым-чолу силерниң мерген угааныңардан, шыдамыыңардан, бодуңарның кижизидикчиңерниң иштики делегейинге кичээнгейиңерден хамааржыр. Ылап-ла силер бичии уругларга болгаш оларның ада-иезинге улуг салдар чедирип тура, келир үениң салгалының хевирлеттинеринге эге чадаларны берип турар силер. Ынчангаш ол дээрге улуг харыысалга-дыр.

Бо үеде Тываның школа назыны четпээн уругларның өөредилге системазында аңгы-аңгы хевирлерниң болгаш бөлүктерниң 250 хире албан черлери 19 муң ажыг бичии уругларны кижизидип ажылдап турар. 6 муң хире специалистер болгаш ажылдакчылар бистиң бичии чаңгыс чер-чурттугларывыска эптиг, таарымчалыг байдалдарны тургузуп, хүн бүрүде оларга боттарының чүректериниң чылыын берип турар. Уругларның төрээн черинге ынакшылын, делегейни билип алырын, оларның бичии уруглар садынга чажыттары-биле харылзааларын хүн бүрүде өөрүшкү-биле долдуруп турар.

Өзүп орар салгал дээш сагыш човаашкын – республиканың Чазааның мурнады хөгжүдер чугула айтырыы. Эрткен чылда эрги, ажыглалда бичии уруглар садтарының чаартылгаларының болгаш чаа садтарның тудугларының база школаларның болгаш немелде өөредилге албан черлериниң баазазында бөлүктерни ажытканының, бо адырда бүдүрүлге ээлериниң ажыл-чорудулгазының сайзыралының дузазы-биле бистиң школа назыны четпээн уругларывыска 2 900 чаа олуттар тургустунган. Бо чылын республиканың аңгы-аңгы кожууннарынга хары угда элээн каш школа назыны четпээн уругларның албан черлери дужаарынга белеткеттинип турар. Моон соңгааргы-даа чылдарда Тываның хоорайларынга болгаш сумуларынга бичии уруглар садтарының тудуглары ам-даа уламчылаар.

Чурттуң Президентизиниң май айда үндүрген Чарлыктары республикада чогумчалыг боттанып турар. Бо чылдың чүгле бирги чартыында школа назыны четпээн уруглар албан черлериниң башкыларының ажыл төлевири 30 хуу өскен.

Моон-даа соңгаар республиканың школа назыны четпээн уруглар өөредилге албан черлериниң ажылдакчылары ниитилелдиң тургускан сорулгаларының бедиинге турар деп бүзүрелди илеретпишаан, кымның ажыл-чорудулгазы бистиң чаштарывысты кижизидеринге хамааржырыл, оларга быжыг кадыкшылды, чедиишкинниг, чогаадыкчы ажылды, улуг аас-кежикти болгаш менди-чаагай чорукту күзеп тур бис! Силерниң сагыш-сеткилиңерниң чылыынга харыы кылдыр кижизидикчилериңерниң аас-кежиктиг хүлүмзүрүглери, оларның ада-иезиниң өөрүп четтириишкиннери силерге эглип кээп турзун!

Тыва Республиканың Баштыңы  Ш.Кара-оол.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) даргазы К.Даваа.


Возврат к списку