Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Мал чеминиң белеткели дооступ турар

Мал чеминиң белеткели дооступ турар 30.09.2014

Мал чеминиң белеткелиниң талазы-биле даалгаларын күүседип алган Улуг-Хем болгаш Сүт-Хөл кожууннарның соон дарый дыка хөй кожууннар белеткел ажылдарын дооскан.

Эрткен неделяда Бай-Тайганың, Барыын-Хемчиктиң, Чөөн-Хемчиктиң, Каа-Хемниң, Таңдының, Чеди-Хөлдүң болгаш Кызылдың ишчилери планнарын күүсеткеннер. Улуг-хемчилер планнаттынганындан 15 хуу хөй сигенни белеткээннер, барыын-хемчикчилер — 13 хуу. Каа-Хем, Таңды болгаш Чеди-Хөл кожууннар баш удур санаан көргүзүглерни 4-5 хуу ажыр боттандырганнар. Өвүр болгаш Бии-Хем кожууннарның ишчилери планының 90 ажыг хуузун күүседип алганнар, хожудап турган ажыл-агыйлар темпизин дүргедеткен.

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының медээлерин езугаар алырга, республика сентябрь 15-тиң байдалы-биле 198,8 муң тонна сигенни белеткээн, ол дээрге планның 98,3 хуузу. Эрткен чылдың бо үезинге деңнээрге, белеткеттинген мал чеми бүдүн чартык катап хөй. Бөдүүн мал чемин 195 гектар черден кескен, 180,7 муң гектар шөлдүң сигенин ажаап алган. Мал чеминиң ортумак дүжүдү бир гектардан 11 центнер болуп турар.

Сиген кезилдезиниң дугайын чугаалап тура, көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының оралакчызы Сергей Оюн бо ажыл каш хонгаш-ла, доосту бээр деп демдеглээн. «Бо чылын чүгле агаар-бойдустуң эки байдалы деткимче болуп турар эвес, кампанияны эрткен чылдаазынга деңнээрге, бедик деңнелдиг организастааны база эки түңнелдерни берген. Оон аңгыда ажыл-агыйлар мал чеми белеткээр техниканы хөйнү алган. Бо чайын күрүне деткимчезин 50 фермерге тывыскан, акшаның дыка хөйүн тракторлар болгаш өске-даа техника аймаан садып алырынче угландырган. Мал кыштаглаашкынынче кирер бетинде чулуктуг чем белеткелиниң болгаш сигенни идегелдиг камгалап-кадагалаарының айтырыын шиитпирлээр херек» — деп, ол уламчылаан.


Возврат к списку