Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Демнежилгениң бадыткалы

Демнежилгениң бадыткалы 09.09.2014

Байырлыг чыскаалдан

Сентябрь 7-де найысылалдың Арат шөлүнге Россия биле Тываның демнежилгезиниң 100 болгаш Кызыл хоорайның тургустунганындан бээр 100 чылдарынга тураскааткан «Хемнерниң каттышканы – чүректерниң каттышканы» шиижиткен байырлыг чыскаал болуп эрткен.

 Мооң мурнунда эртип турган кандыг-даа байырлалдарның чыскаалдарындан черле ылгалдыг болгаш онзагай болур дээрзи билдингир турза-даа, бо чыскаал республиканың чурттакчыларын шуут кайгаткан деп болур. Муң ажыг киржикчилиг, улуг хемчээлдиг дөрт колонна Орус культура төвүнүң чанындан шимчеп үнгеш, Кочетов кудумчузун өрү чорааш, Тыва эки турачылар кудумчузун таварааш, Ленин кудумчулап, Арат шөлүнүң чанындан эрткен. Бирги колоннаны ТР-ниң яамыларының, ийиги колоннаны федералдыг албан черлериниң, үшкү колоннаны республиканың 17 кожуунунуң киржикчилери, а дөрткү «Хөй националдыг чоннуг Кызыл» колоннаны янзы-бүрү нацияның төлээлери тургускан. Чыскаалдың киржикчилериниң байырлалга шыырак белеткелин көрүкчүлерниң оларны диңмиттиг адыш часкаашкыннары-биле хүлээп база аразында магадап чугаалажып турганы бадыткаан. Байырлыг чыскаалды Кызыл хоорайның сүлдезиниң демдээниң каастакчызы сарлык малы эгелээн.

Ооң соонда Кызыл хоорайның мэри Владислав Ховалыг, Кызылдың Баштыңы Дина Оюн оларга баштаткан хоорайның эрге-чагырга органнарының ажылдакчылары база ТР-ниң Дээди Хуралының депутаттары кылаштап эрткен. Дараазында эрткен улус аразында «Дайынчы акы-дуңмалышкы чорук» хөй-ниити албан чериниң төлээлери, спортчулар, эмчилер, энергетиктер, хөмүр-дашчылар, тудугжулар, башкылар, сургуулдар, өөреникчилер, өгленишкен өг-бүлелер дээш, кымнарны чок дээрил. Олар боттарының төлээлеп турар албан черлериниң онзагайын илередири-биле эң солун, чогаадыкчы аргаларны ажыглаан. Чижээлээрге, «Тываның даг-руда компаниязының» гномнар кылдыр кеттинген ажылдакчылары хөмүр-дашты тыварын ойнап көргүскен. Улуг класстың өөреникчилериниң эгиннеринде олуруп алган коңга эдискен 100 биргиклассчыларны чон аажок чаптап, магадап турган. Кожууннардан келген чонувустуң кызымаккай, шыңгыы белеткелин маңаа демдеглээри чугула. Чөөн-Хемчик, Тожу кожууннарның чурттакчылары боттарының чериниң катаптаттынмас талаларын илередип көргүскени кончуг чараш болгаш тывынгыр болган.

Байырлыг чыскаал ийи шак дургузунда үргүлчүлээн. Ол төнерге-даа, чыылган чон таравайн, өөрүшкүнүң, магадалдың сөстерин илередип, төрээн черивис — Тыва Республика болгаш ооң найысылалы Кызыл дээш улам чоргаарланып, чонувустуң  хей-аъды, тура-соруу бедик, чаңгыс аай демниг, күчү-күштүг дээрзин эрткен чыскаал база катап бадыткады дижип чугаалажып турган.

Азияна Тау.


Возврат к списку