Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Билиглер хүнү-биле байыр чедириишкини

Билиглер хүнү-биле байыр чедириишкини 04.09.2014

Тываның хүндүлүг чурттакчылары!

Чаа өөредилге чылының эгелээни-биле болгаш Билиглер хүнү-биле силерниң шуптуңарга чүректиң ханызындан изиг байырны чедирип тур мен. Шуптуңарга дээн чылдагааным--бистиң аныяк республикавыста өөреникчи азы студент, башкы, кижизидикчи чок өг-бүле чок. Бистиң 57 муң хире оолдарывыс болгаш кыстарывыс сентябрь 1-де парталарга олуруптар, 12 муң хире аныяктар студентилер сандайларын ээлептер. Бир эвес улус өөредилгезиниң адырында школаларның болгаш профессионал өөредилге организацияларында сес муң ажыг башкылар ажылдап турар дээрзин барымдаалаар болза, Тываның дөрт чурттакчызының бирээзи-ле билиглер чедиреринге болгаш өөредиринге дорт киржип турар. Ол билиглер бистиң сайзырап турар ниити республикавыска эргежок чугула болгай.

Сентябрь 1 -- онзагай хүн. Аныяк салгалга ол кайгамчык чажыттарны болгаш ажыдыышкыннарны шыгжап чыдар билдинмес делегейже нарын болгаш солун аян-чоруктуң эгези, хүн бүрүде хөй-хөй чүүлдерни болгаш долгандыр турар хүрээлелди билип эгелээриниң хүнү.

Башкыларга чаа өөредилге чылының эгези өзүп орар салгалды өөредиринге болгаш кижизидеринге чаа-чаа чогаадыкчы  аргаларны дилеп тывары болур.

Бистиң сорулгавыс--өөредилгениң чаа деңнелче көдүрлүрүнге, бичии хамаатыларның шуптузунга ооң чедингир болурунга бүгү байдалдарны тургузары. Ол сорулганы күүседиринге өг-бүле бүрүзүнге дээди эртемниг бирден эвээш эвес уруг деп губернатор төлевилели угланган, ону күүседириниң оруктарын педагогика ниитилели сөөлгү август чөвүлел хуралынга сайгарып чугаалашкан.

Билиглер хүнүнүң бо чылдагы бир онзагай талазы--Тываның болгаш Россияның демнежилгезиниң, Кызылдың үндезилеп тургустунганының 100 чыл болган юбилейиниң бүдүүзүнде демдеглеп турары. Бодувустуң төөгүвүстүң чаа чүс чылынче кирип тура, тыва улустуң эрткен оруунче база катап хая көрнүр, улуг Россияның чону-биле бузулбас найыралдың үндезинин ханызы-биле сайгарар ужурлуг бис.

Өзүп орар салгалга солуттунмас дузаны Россияның Маадыры Сергей Күжүгетович Шойгунуң «Урянхай. Тыва дептер» деп ховар дээн үндүрүлгелерниң бирээзи апарган чеди томнуг ному көргүзер дээрзинге чигзиниг чок. Аңгы-аңгы вектерде аян-чорукчуларның болгаш шинчилекчилерниң Тыва дугайында бижип турган чүүлдерин бүгүдеге чедингир болдурары-биле катап үндүрерин республиканың Чазаа бистиң сураглыг чаңгыс чер-чурттуувустуң чөпшээрели-биле ол номну катап үндүрген. Билиглер хүнүнде Тываның өөредилге черлериниң бүгү библиотекалары ол номну белек кылдыр алыр. Белектиң онзагай негелдези--ол кайгамчык күш-ажылдың директорнуң кабинединиң кандыг-бир полказынга доозунга хөмдүнүп чытпазы, төрээн булуңунуң төөгүзүн өөрениринге эки ажыглаары, башкыларга-даа, сургуулдарга-даа негеттинери болур.

Бөгүн партага олуруптар бүгү уругларга, сентябрь 1-ниң хүнү эргим болгаш чоок апарган кижи бүрүзүнге быжыг кадыкшылды, чедиишкиннерни болгаш кайгамчык хөөннү күзедим! Билиглерниң эң дээди чадазын ажып эртерин, эң дидим күзелдериңерниң бүдерин күзедим. Аас-кежиктиг, чаагай болгаш чедиишкиннерлиг болуңар!

Тыва Республиканың Баштыңы    Ш.Кара-оол.


Возврат к списку