Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Август 31 — Шахтернуң хүнү

Август 31 — Шахтернуң хүнү 01.09.2014

Тываның хөмүр-даш адырының хүндүлүг ажылдакчылары!

Улуг ужур-дузалыг профессионал база бир байырлал — Шахтернуң хүнүн бистиң чуртувус демдеглеп турар.

Шахтернуң күш-ажылын ниитилел кезээде үнелеп келген. Ол мергежил аңаа ажылдаар кижиден кадыг-быжыг, туруштуг, идегелдиг болгаш эш-өөрүнге дузалаарынга кезээде белен чорукту негээр, шахтернуң ажыл-ижи бистиң республикага аажок улуг ужур-дузалыг.

Силерниң күжениишкиннериңерниң ачызында энергетика объектилериниң, үлетпүр болгаш көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелериниң, социал адырның албан черлериниң болгаш организацияларының ажылы үзүк-соксаал чок болуп, бажың бүрүзүнге өг-бүлениң чаагай чоруу боттанып турар. Ынчангаш силерниң күш-ажылыңар дээш өөрүп четтириишкинниң сөстерин чүректиң ханызындан чугаалап турар бис.

Тываның хөмүр-даш казып тывар адырының мурнунда хөмүр-даштың эң байлак чыдыннарын шиңгээдип алыры-биле холбашкан улуг-улуг перспективалар бар. Республикага кадыг одаар чүүлдү хөй-хөй чылдарның дургузунда Каа-Хемниң хөмүр-даш разрези казып тып келген. Шахтернуң хүнүн амгы үеде Тываның даг-руда компаниязының дагжылары-биле кады «Межегей-хөмүр-даш» КХН-ниң ишчилери база демдеглеп турар, олар Межегейниң хөмүр-даш чыдынын шиңгээдип ап эгелей бергеннер.Элегестиң коксуг хөмүр-даш чыдынын демир-оруунуң тудуу-биле холбаштыр шиңгээдип ап эгелээни Тываны Россияның хөмүр-даш тыварының талазы-биле кол-кол регионнарның санынга киирип турар.

Улуг хемчээлдиг инвестиция төлевилелдериниң күүселдези республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезинге чүгле улуг идиг бээр эвес, бүгү чурттуң үлетпүр сайзыралын болгаш энергетиктиг айыыл чок чоруун хандырарынга улуг салыышкын киирер арганы Тывага тургузар.

Ынчангаш бистиң республикага Шахтернуң хүнүн ийи чыл улаштыр эң кол күш-ажылчы байырлалдарның бирээзи кылдыр демдеглеп турар. Хөөредиг чокка маадырлыг мергежилдиң ол кижилериниң байырлалы бо чылын Кызыл хоорайның төп шөлүнге Россия эстрадазының мастерлериниң, чуртта сураглыг болгаш ынак артистерниң киржилгези-биле болур, аңгы-аңгы мөөрейлерни, оюннарны болгаш аттракционнарны организастаар. Ындыг хемчеглер-биле күш-ажылдың ат-алдарын бедидеринче угланган чаа чаңчылдарны эгелеп, республиканың дагжыларының күш-ажылынче ниитилелдиң, хамыктың мурнунда аныяктарның, кичээнгейин хаара тудар бис.

Эргим өңнүктер!

Шахтернуң хүнүн бо чылын Тываның болгаш Россияның демнежилгезиниң 100 чылынга тураскааткан юбилейлиг хемчеглерниң бүдүүзүнде уткуп турар бис. Шахтерларның аразында аңгы-аңгы сөөк-язы кижилерниң: тываларның болгаш орустарның, украиннерниң болгаш белорустарның, еврейлерниң болгаш немецтерниң, литовтарның болгаш латыштарның, казахтарның, татарларның болгаш хакастарның бары онзагай болуп турар. Оларны шилип алган мергежили, харыысалганы ханы медереп билири, бодунуң төрээн булуңунуң болгаш улуг Россияның сайзыралынга боттарының күш-ажылының улуг ужур-дузалыын үнелеп турары каттыштырып турар.

Тываның дагжыларынга тускай шылгалда болза, узун хуусаалыг одалга сезону. Силерге онааган сорулгаларны бо чылын база чедиишкинниг күүседир, чаңгыс чер-чурттугларыңарның идегелин шынзыктырар дээрзинге идегеп тур бис.

Байырлалдың бо хүнүнде сеткиливис ханызындан байыр чедирип, моон соңгааргы күш-ажылчы чедиишкиннерни, чаа-чаа бедиктерже үнерин, быжыг кадыкшылды, аас-кежиин болгаш чаагай чүүлдерни күзедивис!

Тыва Республиканың Баштыңы   Ш. Кара-оол.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К. Даваа.


Возврат к списку