Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Күрүне тугунуң хүнү-биле!

Күрүне тугунуң хүнү-биле! 21.08.2014

Россияның Күрүне тугунуң хүнү — август 22

Тыва Республиканың хүндүлүг чурттакчылары!

Бистиң чуртувуста эң чугула байырлал — Россия Федерациязының Күрүне тугунуң хүнү-биле силерге байыр чедирип тур бис!

Россияның тугу — ол дээрге бистиң күрүневистиң аңгы-аңгы сөөк-язылыг, шажын-чүдүлгелиг, политиктиг туруштуг болгаш культура чаңчылдарлыг кижилерниң чаңгыс демниг чоруун көргүзүп турар эң кол демдектериниң бирээзи болур. Ол Россияның кайгамчык төөгүзүн, ооң шериг күчүзүн болгаш угаан-бодалының эң байлак салгалын, чаңгыс чер-чурттугларывыстың өндүр, улуг чедиишкиннерин болгаш эрес-маадырлыг чоруктарын илередип турар. Ол дээрге  катап тургустунуп турар Россияның социал болгаш политиктиг турум чоруунуң демдээ-дир. Бөгүн Күрүне тугунуң ак, көк, кызыл өңнери чаа, хостуг Россияны болгаш ооң чечектелиишкининге бүзүреливисти илередип, бистиң кижи бүрүзүнге патриотчу эң эки хөөннү киирип, улуг Төрээн чуртка ынакшылга бисти каттыштырып турар.

Россияның тугу улуг чурттуң аажок делгем девискээрин көргүзүп турар. Бо чылын бүгү российжилер-биле кады бистиң чаа чаңгыс чер-чурттугларывыс — Крымның болгаш маадыр хоорай Севастопольдуң чурттакчылары, Күрүне тугунуң хүнүн бир дугаар демдеглээрлер.

Бистиң республикага бо байырлал онзагай ужур-уткалыг. Ону төөгүлүг болуушкуннар — Тываның болгаш Россияның демнежилгезиниң 100 чылын болгаш Россия Федерациязының составынга Тыва Арат Республиканың эки тура-биле каттыжып киргениниң 70 чылын байырлаарының бүдүүзүнде демдеглеп турар бис. Бо хүн Россияның хөй националдыг чонунуң салым-хуузу-биле бодунуң салым-хуузун доңнаштырган бистиң чонувустуң төөгүзүнүң кайгамчык арыннарының дугайында бодувуска, хамыктың мурнунда аныяктарга, сагындырар ужурлуг бис.

Байырлалдың бо хүнүнде Азияның төвүнде чурттап турар кижи бүрүзү келир үеже бүзүрел-биле көрүп турар, бистиң республикавыс ооң чарылбас кезээ болуп турар улуг чурттуң хамаатызы деп бодун онза чоргаарал-биле үнелээр болзун.

Силерге, эргим чаңгыс чер-чурттугларывыс, быжыг кадыкшылды, чаагай эгелээшкиннериңерге чедиишкиннерни, аас-кежиин болгаш бүгү-ле эки чүүлдерни күзедивис!

Тыва Республиканың Баштыңы  Ш.Кара-оол.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы  К. Даваа.


Возврат к списку