Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Найысылалдың чугула объектилеринде

Найысылалдың чугула объектилеринде 21.08.2014

Тываның Баштыңының ажыл-албаны

Тываның Баштыңы ажыл хүнүнүң ийиги чартыында Кызыл хоорайның тудуг шөлдеринге болгаш найысылалдың чугула объектилеринге чораан.

Ол тудугжулар-биле, бодунуң оралакчылары-биле болгаш мэрияның удуртулгазы-биле кудумчуларны чадаг эргип кезээн. Ол хыналда Улусчу чогаадылга бажыңындан эгелээн. Тудугжуларның ажылын кичээнгейлиг көргеш, ону кылып турар кижилер шалыпкын апарган дээрзин демдеглээн. Бажыңның даштыкы хевирин каастаары, кудумчуга электри чырыын тургузары дээн ышкаш ажылдар чоруп турган. Доозар мурнунуң ажылын боттандырып тургаш, чамдык чугула чүүлдерни эрттириптер чадавас дээн сезиг-биле, ону онза контрольга алырын тудуг сайыды Александр Свинцовка дааскан.

Кызыл партизаннар кудумчузу-биле чорааш, Тываның Баштыңы «Восток» КХН-ниң орукчулары-биле ужурашкан. Кол кичээнгейин Енисейниң эриинче угландырган, уран чүүл мастерскаяларының болгаш тыва аъш-чем белеткээр ресторанның тудуунуң чоруп турар байдалы-биле танышкан. «Азияның төвү» комплекстиң девискээринде ажылдар доостур чоокшулаан. Мрамор даштарны черде салган, 20 шивини олурткан. Даши Намдаковтуң төлевилелин езугаар «Хаанның аңнаашкыны» скульптураны тургускан. Чоокку үеде «Азия төвү» чаа обелиск Кызылга чедип кээр. Шолбан Кара-оол комплекстиң девискээриниң архитектурлуг овур-хевириниң дугайында айтырыгны тудугжулар-биле сайгарган.

Будданың «Цеченлинг» хүрээзинге Чазак Даргазы Кызылда ол чүдүлге чериниң септелгезин чондан чыгган акша-хөреңгиниң дузазы-биле септеп алырының айтырыын чугаалашкан. 

Культураның болгаш дыштанылганың национал парыгынче Тываның Баштыңы кичээнгейин угландырган. Ында чаартылга-септелге  ажылдарын «Водный мир» КХН биле «Технологии автономных средств» КХН чорудуп турар. Олар дөрт көвүрүгнү септээр болгаш тудар, катамараннарны болгаш хемелерни немей садар, асфальтылыг оруктуң картын солуур болгаш өске-даа ажылдарны кылыр ужурлуг.

Ооң соонда Шолбан Кара-оол «Хүреш» стадионга ажылчын хурал эрттирген. «Кол сорулга — темпилерни кошкатпазы, ажылды айыттынган хуусаазында күүседири — деп, ол чугаалаан. — Хуусаа сагыыр дээш ажылдың шынарын уттуп болбас херек».

Ол хыналданың түңнелин үндүрүп тура, республика Баштыңы удуртукчу бүрүзүнүң мурнунга тодаргай сорулгаларны салган.Возврат к списку