Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравляет жителей и гостей республики со светлым праздником Шагаа

Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравляет жителей и гостей республики со светлым праздником Шагаа
08.02.2016 18:50

Дорогие земляки!

Примите мои самые теплые и добрые поздравления со светлым праздником Шагаа – лунным Новым годом. Кроме смены лет и времен года, издавна он символизировал еще и очищение от всего лишнего, несущественного, обновление – прежде всего, духовное. Сегодня, в современной Туве, этот праздник наполнен особым смыслом. В нем заключена наша связь с далёкими предками, с миром складывавшихся веками традиций, которые и есть основа национального характера. Эти древние, проверенные временем обычаи объединяли народ, помогали преодолевать трудности, жить в согласии с собой и остальным миром, беречь свою землю.

Отрадно, что Тува по сей день следует обычаям, которые учат нас верить в лучшее и созидать. Эти качества нужны всегда, а в наступающем году Огненной Обезьяны – особенно. Я уверен, что он, несмотря на временные для страны сложности, будет благодатным для нашей республики и каждого из нас, если мы останемся сплочёнными, продолжим ценить то равновесие в обществе, которого достигли сообща, и будем упорно трудиться. Тем более, что работы будет достаточно – по нашим планам, больших и малых проектов в реальном секторе экономики, в строительстве, в сельском хозяйстве, в энергетике в этом году только прибавится. Надо быть готовыми к ним.

Ещё раз с Новым годом вас, дорогие друзья. От всего сердца желаю вам здоровья, счастья, благополучия и исполнения намеченных планов. Светлого всем Шагаа! Не забывайте, что светел наш праздник и своей трезвостью.


– Амыргын-на, амыргын!
– Сол-менди-ле бе?!
– Ыт-куш, думаа-ханаа сол-дур бе?!
– Шагаа найыр чиик-чаагай эртип тур бе?!
– Аал-ораныңар амыр-тайбың-на турар болзун!
– Азыраан малыңар арбын өзер-ле болзунам!
Төөгүвүстү быжыг даянгыыш кылып алгаш, өгбелеривистиң чараш чаңчылдарын сагыыр ужурлуг дүрүмнер кылып алгаш, төрээн чер - чуртувусту ыдыктыг кылдыр ыдыктап алгаш, бурунгаар дидим чүткүлдүг болурувус кончуг чугула. Шагаа байырлалы дээрге бистиң күрүне деңнелдиг национал байырлалывыс-тыр. Күрүне деңнели деп чугаалап турар болганывыста, бистиң чер-чуртувус аңгы күрүне кылдыр тургустунганындан бээр бо чылын 95 чыл оюн демдеглеп эрттирер бис. Төре херээнге хамаарыштыр алыр болза, көңгүс аныяк күрүне болуп турар бис. Күрүневистиң хар-назыны база аныяк – Тываның чурттакчы чоннуң ортумак назыны чүгле 29 хар. Ынчангаш, бистиң нациявыс көңгүс аныяк, сайзыралывыс, быжыгып тургустунары ам-даа мурнувуста дээрзин утпаалыңар.
Шагның чаазы чаларап, февраль 9-та, даң бажында дүжүп келир 2 кара меңгилиг от олуттуг кызыл Мечи чылын улуг өөрүшкү-биле уткуп алырынга шупту белен бис. Бурун шагдан тура салгал дамчып келген чараш чаңчылды чыл санында сагып, ада-өгбелеривистиң арттырып кааны ыдыктыг черлеринге саң салып, чаа үнүп келген чылга йөрээл сөстерни ыдып, ужур-чаңчылдарывыс шуптузун сагып чоруур бис.
Эрткен чылын Тывага “Ёзу-чаңчылдар чылын” чарлаанывыс ханы ужур-уткалыг болган. Бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс ёзу-чаңчылдарже бир янзы көрүп, аңаа хамаа­рылгазы өскерли берген. Салгалдар аразында ужур-чаңчылдарны дамчыдып берип, солун чаңчылдарны чогаадып, улуг дилээшкин ажылдарын кылып чоруткан.
Ону уламчылаар сорулга-биле бо чылды “Тываның аалчыларынга хүндүткел чылы” кылдыр чарлаан бис. Бистиң өгбелеривис бот-боттарынга хүндүткелдиг чораанындан күштүг чон болуп арткан. Биче сеткилдиг, хүндүлээчел аажы-чаңывыс ачызында даштыкыдан, иштикиден хөй санныг аян-чорукчуларны Тываже хаара тудар улуг сорулганы салып турар бис. Бистиң чер-чуртувусту сонуургап келген аалчыларны канчаар уткуурувустан, бистиң Тывавыс дугайында кандыг сагыш-сеткилдиг артып каары бистерден, шуптувустан, кончуг хамааржыр, чонум!
Уткуп алырывыс 2 кара меңгилиг от олуттуг кызыл Мечи чылында силер бүгүдеге сарыг шажынның 8 ыдыктыг демдектери дег төнчү чок ыдыкшылды болгаш өөрүшкүнү йөрээп тур мен! “Эртем хүртүзү” дег шын кичээнгей мөөңнээшкинин, “Өлчей удаазыны” дег аас-кежиктиг амыдыралдың төнчү чок харылзаазын, “Алдын балыктар” дег Очалаңдан хосталыышкынны, “Падма чечээ” дег Бурган ызыгуурлуг болуруңарны,“Бумба” дег Амылыг амытаннарга буянныг үүле-херек көвүдээрин, “Чаг­лак” дег Камгалалдыг болуруңарны, “Жалсаң” дег бүдүүлүк чорукту болгаш өлүмнү тиилеп чорууруңарны, “Туң” дег Бурган Башкының Өөредиин каяа-даа сагыш-сеткилиңерден нептередип чорууруңарны чүрээмниң ханызындан йөрээп тур мен!
Шаг чаагай, Шагаа чаагай! Шагаа-биле!

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол


Теги: 

При использовании и перепечатке материалов ссылка на gov.tuva.ru обязательна