Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Медальды тывыскан

Медальды тывыскан 07.08.2014

Агаар-десант шериглериниң (АДШ) хүнүнде Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва Республиканың Десантчылар эвилелиниң кежигүннери-биле ужурашкан. 

Чазак Даргазы оларга сеткилиниң ханызындан байыр чедирген болгаш күрүне шаңналдарын тывыскан. Соңгу Кавказка дайын чорудулгазының киржикчизиниң медалын Аян Лопсанга тывыскан, ол 1999 чылда Дагестанның суурларының бирээзинге тускай операцияга киржип тургаш, оорга чүнүнче балыглаткан, ооң түңнелинде инвалидтер сандайынга олурар ужурга таварышкан.

Шолбан Кара-оол А.Лопсанга медальды, дискек кырынга олура, тывыскан. «Медальды шупту улус көөр кылдыр, ону кончуг эки кылдыр кадап бээр күзелдиг мен — деп, ол чугаалаан. — Бөгүн аажок эки хүн-дүр, Аян кайгамчык кыс-биле өгленип турар. Олар эки өг-бүле болур деп билир мен. Оларга аас-кежиин күзевишаан, Аян чоорту бут кырынга туруп кээп турарынга дыка өөрүп тур мен». Ол ышкаш старшина Лопсан аныяктар ортузунга шериг-патриотчу кижизидилгени чорудуп турары дээш «АДШ-ке шынчы чоруу дээш» медаль-биле база шаңнаткан.

Соңгу Кавказка дайын чорудулгаларының киржикчизиниң медалын  Тываның Баштыңы бодунуң ырларын болгаш хөөмей-сыгыт күүседир талазы-биле сураглыг сержант Эрес Камзаровка тывыскан. Десантчы Мерген Монгушту кадык камгалалынга ачы-хавыяазы дээш шаңнаан. Өске-даа десантчылар медальдар-биле шаңнатканнар.

Тываның болгаш Россияның демнежилгезиниң 100 чылын уткуштур үндүрген хол шагын Шолбан Кара-оол чадаг шеригниң даг бригадазында подполковник Кирилл Остапчукка тывыскан. Тываның Баштыңы чадаг шеригниң даг бригадазының тургустунуп турарының дугайында чугаалааш, мөөрейге киржиринче тыва десанчыларны чалаан. Ол дээрге ат-сураглыг чер-дир, керээ чарып, шериг эрттирер кижилер онза байдалдыг болур дээрзин чугаалаан. «Десанчы мергежил кижиниң бүгү назынында артып каар дээрзин билир силер. Силерни эки дайынчылар дижир чорду, командирлериңер силерниң дугайында дыка эки сөстерни чугаалааннар. Келир үениң дайынчыларын кижизидер херекке киржип турарыңарны билир мен. Ол дугайын кажан-даа утпайн, бот-боттарыңарны деткижип чоруңар. Чоргаар болгаш багай чүүлдерден чайлап чоруңар, силерге чедиишкиннерни күзедим» — деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.


Возврат к списку