Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тудугжуга алдар

Тудугжуга алдар 07.08.2014

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва АССР-ниңалдарлыг тудугжузу, Россияның «Монтажспецстрой»-нуң Хүндүткелдиг монтажниги, Күш-ажылдың Кызыл Тук болгаш Улустарның найыралы, Тыва Республика Ордени орденнерниң эдилекчизи Аркадий Поручникке август 1-де ооң 80 харлааны-биле байыр чедирген.

«Хүндүлүг Аркадий Прокопьевич! Силерниң чуртталгаңарда онзагай болуушкун – төрүттүнген хүнүңерден бээр 80 харлааныңар-биле чүрээмниң ханызындан изиг байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер! Бодуңарның 60 чыл бүгү күш-ажылчы чуртталгаңарны ынак ажылыңар – монтажниктиң мергежилинге, шеригге техниктиг монтаж батальонунга албан-хүлээлге эрттиргениңерден бээр тураскааттыңар. Тывага экономиканың болгаш социал адырның улуг хемчээлдиг тудугларын тудуп эгелээни-биле Силерни, бедик мергежилдиг специалисти, Кызылче монтажниктер коллективин тургузары-биле чоруткан. Силерниң туда удуртулгаңар-биле тудуг индустриязының болгаш коммунал ажыл-агыйның, аъш-чем болгаш чиик үлетпүрнүң, эвилел чергелиг «Тыва даг-дүгү» биле «Тывакобальт» комбинаттарынга, спорт тудугларынга, Национал музейге болгаш өске-даа тудугларга нарын технологтуг дериг-херекселдерни тургузуп турган. Чаңгыс сөс-биле чугаалаарга, Силерниң киржилгеңер чокта ажыглалга кирген бүдүрүлгени республикадан тывары берге.

Силерниң ажыл-агыйжы болгаш удуртукчу арга-дуржулгаңар бөгүн база кончуг херек. Хову-Аксынга чаа модульдуг одалга төвүн өй-шаанда ажыглалга кииргенинде силерниң үлүг-хууңар улуг. Республиканың Эксперт чөвүлелиниң кежигүнү болгаш нарын техниктиг айтырыгларны ажылдап кылырынга, республикага тудуг адырын хөгжүдериниң стратегтиг угланыышкыннарын тодарадырынга идепкейлиг киржип турар силер.

Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чылының болгаш Кызылдың бир век болган юбилейинде улуг салгалдың кижилеринге онза байыр чедирип тур бис, оларның көскү төлээлериниң бирээзи Силер-дир силер, хүн- дүлүг Аркадий Прокопьевич. Бодунуң херээнге бедик мергежилдиг удуртукчу база ажыл-агыйжы кижи болгаш  монтажниктиң ажылынга бүгү күш-ажылчы чуртталгаңарны  тураскааткан силер. Тудуг адырының хөгжүлдезинге      үнелеп четпес үлүүңерни кииргеш, ССРЭ-ниң хөй күрүне шаңналдарынга болгаш хүндүлел аттарынга төлептиг болдуңар. Силерниң адыңарны «Лучшие люди России» энциклопедияже болгаш «Тыва Республиканың алдарлыг кижилери» Күрүне номунче киир бижээн, Силерге «Кызыл хоорайның Хүндүлүг хамаатызы» деп атты тывыскан. Хүндүлүг дыштанылгада-даа болзуңарза, хөй-ниити амыдыралынга, монтаж ажылдарын организастаарының нарын техниктиг айтырыгларын шиитпирлээринге эксперт болгаш сүмелекчи бооп, идепкейлиг киржип турар силер.

Силерге бо байырлыг хүн, хүндүлүг Аркадий Прокопьевич, хөй чылдар дургузунда Силерниң тургузукчу ижиңер дээш улуу-биле өөрүп четтиргенивисти илередип, быжыг кадыкшылды, омак-сергек болгаш менди-чаагай болуруңарны, чиик адак узун назылаарыңарны күзээн сөстеривисти хүлээп ап көрүңер. Силерге болгаш Силерниң чоок кижилериңерге бүгүдеге чаагай чорукту күзедим!».


Возврат к списку