Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Баштыңнарның бирээзи

Баштыңнарның бирээзи 07.08.2014

80 харлаар юбилейинге

Тываның көскү күрүне болгаш партия ажылдакчызы, 1973-1991 чылдарда Совет Эвилелиниң Коммунистиг партиязының Тыва область комитединиң бирги секретарынга ажылдап чораан, республиканың хөй-ниити амыдыралынга бодунуң ханы угаан-сарыылы, арга-дуржулгазы-биле улуг салдарлыг политик Григорий Чоодуевич Ширшин бо чылдың август 5-те 80 харлаар.

Ол Эрзин кожууннуң Нарын сумузунуң малчын арат өг-бүлезинге төрүттүнген. Бодунуң күш-ажылчы амыдыралын улус судунуң секретары бооп эге­лээн. Комсомолдуң район комитединиң организастыг килдизиниң эргелекчизинге ажылдап турган. Шериг албан-хүлээлгезин эрттиргеш, ийи чыл дургузунда Мөренниң ортумак школазынга башкылаан. Комсомолдуң Эрзин район комитединиң ийиги, ооң соонда бирги секретары, комсомолдуң Кызыл хоорай комитединиң бирги секретары, ВЛКСМ-ниң Тыва область комитединиң ийиги, ооң соонда бирги секретары албан-дужаалдарга 1957-1967 чылдарда ажылдаан.

1967 чылдан бээр Григорий Чоодуевич бодунуң салым-чолун профессионал партийжи ажыл-биле доңнаштырган: партияның область комитединиң килдис эргелекчизи, пропаганда болгаш агитация талазы-биле секретарь, а 1973 чылда СЭКП-ниң Тыва область комитединиң бирги секретарынга томуйлаткаш, республиканың коммунистиг партийжи организациязын 18 чыл дургузунда удурткан.

Григорий Чоодуевич эртем-билиин кезээде бедидип, доктаамал ханыладып келген. Кандыг-даа ажылга кончуг харыысалгалыг ажылдавышаан, ол Кызылдың педагогика училищезин 1957 чылда, СЭКП ТК-ның чанында Дээди партийжи школаны 1964 чылда, СЭКП ТК-ның чанында Ниитилел эртемнериниң академиязын 1972 чылда дооскан. Бодунуң чуртталгазының болгаш хөй-ниитижи, партийжи, политиктиг ажылының дугайында «…Чуртталга уламчылавышаан. Yе, эш-өөрүм болгаш бодум дугайында» (2004 ч.), «Уттуп болбас» (2007 ч.) номнарында кончуг солун төөгүп бижээн.

Совет күрүнениң мурнунга шылгаралы болгаш Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезинге киирген улуг үлүү дээш Г.Ч.Ширшин ССРЭ-ниң Ленин, Октябрь революциязы, «Хүндүлелдиң демдээ» орденнери, хөй санныг медальдар-биле шаңнаткан. Моолдуң «Алдан гадас» («Полярная звезда») ордени, «Найрамдал» («Дружба») медалы, Тыва Республиканың ордени болгаш медалы-биле база шаңнаткан. Г.Ч.Ширшинниң ады «Тываның XX векте алдарлыг кижилери» деп номче киир бижиттинген, ол Кызыл хоорайның Хүндүлүг хамаатызы.

Григорий Чоодуевич — амгы үеде хүндүлүг дыштанылгада-даа болза, ниитилелдиң амыдыралынга идепкейлиг киржип чоруур.                       

Алдын-оол Канзай,

РФ КП-ниң Тыва рескомунуң секретары, төөгү эртемнериниң кандидады.


Возврат к списку