Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кады ажылдаарын дугурушкан

Кады ажылдаарын дугурушкан 07.08.2014

Төп шериг округунуң командылакчызы генерал-майор Владимир Зарудницкий биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ажылчын ужуражыышкыны болуп эрткен.

«Кызыл» аэропортту болгаш ооң техниктиг комплекизин хамааты болгаш шериг сорулгаларга ажыглаарының дугайында Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгунуң шиитпирин күүседириниң дугайында олар чугаалашкан. Аэропортка шериг комендатураны тургузарын Шолбан Кара-оол Төп шериг округунуң командылакчызынга саналдааш, бо айтырыгның бажың-балгат талазын шиитпирлээриниң аргазы аэропорта бар деп чугаалаан.

Шеригже мобилизация төвүнүң тудуунуң айтырыгларын база олар сайгарып чугаалашкан. Бо төп 17 гектар черге туттунар улуг тудуг. Аңаа шериг комиссариадындан аңгыда шеригже келдиртиишкин пунктузу, столовая, спорт залы дээш шериг назыны четкен оолдарны шеригже келдиртиринге болгаш чорударынга эргежок чугула байдал бар боор. Бо чугула объектини 2015 чылда ажыглалга киирерин планнаан. Генерал-полковник Владимир Зарудницкий мобилизация төвүнүң төлевилели-биле таныжып көргеш, аңаа чорудар тудуг ажылдарының хемчээлин болгаш хуусаазын айыткан тодаргай графикти чоокку  үеде көргүзерин негээн. Амгы үеде бо төптүң таваан салырының белеткел ажылдары чоруп турар.

«Россияның Камгалал яамызының Тывага туттунар шериг объектилери чурттуң камгалалында онза, чугула черни ээлеп турар» – деп, генерал-полковник Владимир Зарудницкий ужуражыышкын үезинде демдеглээн. – Мээң-биле кады бедик албан-дужаалдыг, четчир мергежилдиг шериг специалистер чедип келген. Камгалал яамызының тудугларын тударының болгаш өске-даа айтырыгларны ханы сайгарып көөрүн оларга дааскан. Бистиң сорулгавыс – оларны өй-шаанда, эки шынарлыг кылдыр тудары. Силерниң санал-оналыңарны база кичээнгейге ап көөр бис».

Тываның Баштыңы биле Төп шериг округунуң командылакчызы генерал-майор Владимир Зарудницкий Россияның Камгалал яамызының республикада туттунуп эгелээни үш шериг объектилери — Президентиниң кадет училищезинге, мобилизация   төвүнге, дагжы шериг батальоннуң хоорайынга чорааннар.


Возврат к списку