Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Тувинская правда» 90 харлаан

«Тувинская правда» 90 харлаан 06.08.2014

Июль 24-те Yндезин тыва культура төвүнге «Тувинская правда» солуннуң 90 чыл оюнга тураскааткан байырлал болуп эрткен.

Аңаа редакцияның журналистери, ажылдакчылары, бижикчилери, номчукчулары болгаш массалыг информация чепсектериниң ажылдакчылары – коллегалары, чалаткан аалчылар киришкен. Фойеже кирип кээрге-ле, коридорнуң ортузунда делгээн хана-солуннар хамыктың кичээнгейин хаара тудуптар. Ында редакцияның аңгы-аңгы чылдарда ажыл-амыдыралын, хоочун база аныяк солунчуларны оон көрүп, сонуургадывыс. Бай төөгүлүг солун-дур.

Хурал эгелээр бетинде улус-чон залга олуттарны ээлептери билек, экранга бижиткен кино-чурук дамчыштыр «Тувинканың» аңгы-аңгы чылдарда ажылдап чораан журналистериниң чугаазын дыңнадывыс.

Мария Хадаханэ: — 1990 чылдар эгезинде буттарым аарааш, пединститутка башкылап турган ажылымдан үнер ужурга таварыштым. Бир эвес «Тувинская правда» эвес болза, ажыл чок та канчаар турган мен. Светлана Козлова, Варвара Межова олар мени аажок деткип, журналистиканың чажыттарын айтып берип, ол-бо темаларга бижииринге чаңчыктырган. Дыка-ла шыырак журналистер ынчан ажылдап турган. «Тувинская правданың» ачызында чогаал критиги болдум. Бөгүн ында ажылдап турар солунчулардан Галина Мурыгинаны, Марина Кенин-Лопсанны, Елена Чадамбаны, Виктория Кондрашованы, Михаил Рудаковту сонуургап номчуур-дур мен. 

Татьяна Рябикова: — Бурган ышкаш магалыг чаагай сеткилдиг кижилер-биле «Тувинская правдага» ажылдаар аас-кежиктиг болган мен. Кижиниң бөгүнгү ажыл-амыдыралын, шиитпирлеттинмээн азы шиитпирлеттинген айтырыгларын чырыдып чоруур солунувусту ам-даа  хүндүлээр, чагыдып ап чоруур мен.

Василий Кривдик: — «Тувинская правда» солун дыка хөй журналистерни  төп парлалгага белеткеп бергенин онзалап демдеглексээр-дир мен. Быков, Смирнов, Анна Тока, Саша Русский дээш, өскелерни-даа адап болур. Мээң база эң солун, аныяк, чалыы чылдарым бо солунга эрткен. Соцчарыштарга бистиң килдис үргүлчү тиилеп турган. Сургакчылаашкын чорааш келгенде, даартагы солунче материалдарны белеткээр дээш дүнекиниң 3-4 шакка чедир редакцияга ажылдаптар турдувус. Ылаңгыя чурук тырттырар киживис Владимир Никандрович Савиныхка дыка берге турган. Ынчан чурукту чуур, кургадыр база катап чуур дизе-ле, дыка хөй үе негеттинер турган. Чамдыкта «Тувинская правдазының» көктээшкинин сыртангаш, стол кырынга удуп чыдыптар-даа турган.

Дыка хөй кижилерниң ындыг хевирлиг солун сактыышкыннарын дыңнаанывыс соонда, ТР-ниң Баштыңы — Чазааның Даргазы Ш.В.Кара-оолдуң өмүнээзинден ооң оралакчызы А.М. Монгал байыр чедирди. Күрүне шаңналдары — юбилейлиг медальдар-биле хоочун журналистер В.Л. Маслов, М.М. Кенин-Лопсан, Г.Г. Константинова, Хүндүлел бижик-биле компьютер килдизиниң эргелекчизи Любовь Ховалыг олар шаңнаткан.  Өске-даа хөй-хөй яамыларның хүндүлел бижиктерин солунчуларга тывыскан. «Шын», «Сылдысчыгаш» солуннарның коллективтери коллегаларынга суй белектерни сөңнээн.  90 харлап турар солунга шаңнал-макталдар, белек-даа арбын болганы өөрүнчүг.

Байырлалды А.Л. Чадамбаның Аныяк көрүкчүнүң театрының бичии артистериниң концерти каастаан.

 Светлана Балчыр.


Возврат к списку