Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Аныяктарның бизнес-төлевилелдери

Аныяктарның бизнес-төлевилелдери 22.07.2014

Аныяктарның «Дүрген-2014» шуулганының киржикчилери Тываның Баштыңынга бизнес-төлевилелдерин кииргеннер.

Ол дугайын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аныяктарның «Дүрген-2014» өөредилге шуулганының киржикчилери-биле ужуражылга үезинде дыңнаткан. Мурнуку чылдарда дег, Тывада, Россияның өске регионнарында, оон туржук, даштыкыда дээди болгаш тускай ортумак өөредилге черлеринде өөренип турар оолдар болгаш кыстар-биле чугаа ажыт-чажыт чок болган. «Чыл санында эртип турар бо шуулганның кол сорулгазы — ажыл-чорудулганың аңгы-аңгы хевирлеринге чугула төлевилелдерни ажылдап кылып шыдаар аныяктарны илередири» — деп, Чазак Даргазы дыңнаткан. «Силерден ажыктыг саналдарны хөйнү манап турар бис, ооң соонда күрүне деткимчезин аңаа тургузар — деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.

—Аныяктарның республика амыдыралынче ханылап кирери, ооң сайзыралының «моторжугажы» болуру күзенчиг. Ынчангаш силерниң-биле ажылдаар кылдыр тодаргай төлевилелдерни күүседириниң талазы-биле эксперттерни чалаан ужурувус-даа ында. Мындыг ужуражылгалардан ажыктыг чүүлдер  алырынга сонуургалым улуг. Силерден кол негелде — шыырак билигни чедип алыры, баштай бодаарга, шыдаттынмас ышкаш төлевилелдерниң күүселдезинге киржир үени эрттирбези чугула. Аныяк назын дораан эрте бээр, профессионал өзүлдениң таваан салып, четтигер ужурлуг силер. Оон аңгыда силерни регионну сайзырадырының оруктарын саналдаар кижилер деп идегеп турар бис».

Ажыл-агыйның аңгы-аңгы адырларының бедик мергежилдиг специалистери-биле ужуражылга үезинде чыылганнар чаа-чаа билиглер чедип алыр арганы тургусканы дээш аныяктар шуулганның организакчыларынга өөрүп четтиргенин илереткеннер. Бо чылын «Дүрген» шуулганга Москваның садыг-үлетпүр палатазының делегейниң бизнес школазының улуг башкызы Андрей Крылов кичээлдер эрттирген. Оон аңгыда «Дүргенниң» киржикчилери республиканың «Аныяктарның бизнес-төлевилели-2014» мөөрейинге бизнес-төлевилелдерниң камгалалын эки деп санаан.

Деткимче алыр ийи кордакчыны Чазак Даргазынга киирген. Кызылдан Виталий Сургутанов экология организацияларынга дуржулгалыг болганындан амыдыралдың артынчыларын чыыр, ажыглаар болгаш баштайгы болбаазырадылгазын кылыр (тырый бастырар, үүрмектээр) ажылды кылыр деп шиитпирлээн. «Баштай чондан болгаш организациялардан саазынны, пластик аймаан хүлээп алыр. Ону чыыр чери, транспорту бар, артынчылар болбаазырадыр дериг-херекселдерни садып алырының талазы-биле дугуржулга чардынган. Ооң-биле хоорайны улам арыг-силиг болдурар күзел бар» — деп, Виталий чугаалаан.

Шагаан-Арыгда аныяк өг-бүле Айлымаа биле Игорь Байыр-оолдар социал төлевилелдерни элээн каш чыл дургузунда боттандырып келгеннер. Олар «Аныяк өг-бүле» клубту тургусканнар, амыдыралдың берге байдалдарынга таварышканнарга дузаны чедиргеннер. Төрээн хоорайының аян-шинчизи оларны дүвүреткен. Олар дыштанылга зоназын тургузарын шиитпирлээннер. «Сандайдан ээлеп ал» деп эгелээшкинни үндүргеш, баштайгы сандайны боттары улус дыштаныр черге чазап тургусканнар. «Бажыңга орган херээ чок, боттарывыс күрүнеге дузалажыр ужурлуг бис» — деп, Айлымаа чугаалаан.

Комиссия бүгү төлевилелдер-биле танышкан, кайызын шилип алырын үе көргүзер. Республиканың Аныяктар болгаш спорт яамызының дыңнатканын езугаар алырга, чээрби үш бизнес-төлевилелдерниң авторларынга күрүне деткимчезин көргүзер.


Возврат к списку