Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шилилге шылгалдалар

Шилилге шылгалдалар 19.07.2014

Июль 1-ден эгелеп Кызылда Президентиниң кадет училищезинче сургуулдарны хүлээп алыр комиссия Төп шериг округунуң шериг өөредилге килдизиниң начальниги Михаил Зырьяновтуң удуртулгазы-биле хоорайның 12 дугаар ниити билиг школазының баазазында ажылдап турар. 

Кызылда Президентиниң кадет училищезинче сургуулдар хүлээп алырының ажылында ТР-ниң Шериг комиссариады, ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем, Кадык камгалалының болгаш Информатизация болгаш харылзаа яамылары, ТР-ниң Өг-бүле талазы-биле агентилели хаара туттунган. ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы училищезинче кирериниң шылгалдаларын  эрттирер белеткел ажылын  план езугаар бедик деңнелге чоруткан. 2014 чылдың июнь 20-де «Кызылда Президентиниң кадет училищезинче кирериниң шылгалдаларын организастаарының дугайында» дугаары 813-«д» дужаал езугаар боттарының школаларынга шилилге чадазын эрткен оолдар орус болгаш даштыкы дылдарга, математикага экзаменнерни, күш-дамыр сайзыралының талазы-биле шылгалдаларны дужааган.

Ниитизи-биле 65 олутче 591 кордакчы бар. Июль 1-4 хүннеринде училищениң 5-ки клазынга өөренир күзелдиг 139 кордакчы шылгалдалар эрткен. Түңнелинде конкурс даңзызынче 83 кижи кирген, 56 кордакчының 35-и кадыының байдалы-биле, 21-и күш-дамыр сайзыралының шылгалдазынга көргүзүглери езугаар шилилгени эртип шыдавайн барган. Июльдуң 5-8 хүннеринде 6 класстың 22 олудунче 145 кордакчы ниити шылгалдалар дужааган —  90 элээди  конкурс даңзызынче кирген. Оларның аразында чиигелделиг категорияга дорт хамааржыр 3 өскүс оол, 1 шериг албан-хаакчының өг-бүлезинден оол бар. 55 кордакчы (15-и шылгалдага келбээн) шилилге эртпейн барган. Июльдуң 17-ге чедир 6-7 класстың сургуулдарын шилииринге шылгалдалар болур. Училищеже кирериниң түңнел шылгалдаларын РФ-тиң Камгалал яамызының Төп комиссиязы чорудар. Ниити түңнелдер август 20-де Кызылда Президентиниң кадет училищезиниң сайтызынга парлаттынар.

ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының килдис начальниги Ольга Монгуштуң чугаалап турары-биле алырга, кожууннардан оолдарны 1-2 ай бурунгаар шылгалдаларга белеткеп эгелээн. Шылгалдалар шыңгыы, бедик деңнелде эртип турар. Бир эвес ийи кордакчының баллы деңнежи бээр болза, түңнел үндүрерде, оларның чиигелделиг категориязын барымдаалаар. Ол ышкаш кордакчыларның школада бүгү эртемнерде чүгле 5-ке өөренип турары база улуг рольду ойнаар. Ынчангаш ада-иелер оолдарының тергиин өөредилгезин херечилээн  хүндүлел бижиктерин база документилеринде кожуп турар. Шылгалдаларда Кемерово облазындан — 2, Челябинск облазындан 1 оол шыырак белеткелдиг киржип келген. Шылгалдалар эртпейн барган оолдар-биле тускай эртемниг психологтар ажылдап турар.

Комиссияның янзы-бүрү организастыг айтырыгларын шиитпирлээринге дузалажып турарларның бирээзи — ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының шериг-патриот кижизидилге сайзырадыр килдизиниң методизи Артыш Хертек. Оолдарның корум-чурумун тудуп, кожууннардан келген өөреникчилерге шылгалдаларга хамаарыштыр тайылбыр ажылын ол чорудуп, херек үеде очулдурукчулап база турар.

Шылгалдаларны төлептиг эрткен элээдилер сентябрь 1-де Кызылда Президентиниң кадет училищезинге өөренип эгелээр, ооң баштайгы сургуулдары болур.

Шончалай Мааты-оол.

"Шын" солун


Возврат к списку