Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызылга кызыгааржылар Хүнүн демдеглээн

Кызылга кызыгааржылар Хүнүн демдеглээн 29.05.2014

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыгааржы хүнүн демдеглээринге болгаш Россияның Айыыл чок чорук албанының Тыва Республикада Кызыгаар эргелелиниң 90 чылынга тураскааткан байырлыг митингиге киришкен. 

Регионнуң удуртукчузу чыылганнарга  байыр чедирген: «Хүндүлүг шериг албанныглар болгаш кызыгаар шериглериниң хоочуннары! Профессионал байырлалыңар—Кызыгааржы хүнү-биле болгаш Россияның Айыыл чок чорук албанының Тыва Республикада Кызыгаар эргелелиниң 90 чылы-биле силерге байыр чедирип тур мен!

Ада-чуртун камгалаары, дүне-даа, хүндүс-даа ооң кызыгаарын хайгаараары--шаг-төөгүден бээр айыылдыг болгаш харыысалгалыг албан-дыр, ол хүлээлге кызыгааржыларга онаашкан. Дайын болурга-ла, дайзынның баштайгы согуунга кызыгааржылар таваржыр, чүге дээрге ында эң эрес-дидим солдаттар болгаш офицерлер албан эрттирип турар. Тываның девискээринде узуну 1300 километр кызыгаар шугумунда чиик эвес албан-хүлээлгени эрттирип турар кижилерге ол хамааржыр. Ол дээрге Россия—Моол кызыгаарның эң нарын болгаш узун хемчээлдиг участогу-дур. Кызыгаар эргелелиниң хуу составының эрес-шудургу албан-хүлээлгезиниң ачызында Россия—Моол кызыгаарның Тыва участогунда байдал чогумчалыг болуп, чылдан чылче кызыгаар үрекчилери-биле демиселдиң көргүзүглери экижип, хамаатыларның амыр-дыжы дээш демиселге чурттар аразының кады хөделиишкиннери улам сырый болгаш дугуржулгалыг болуп бар чыдар.

Күрүне кызыгаарының ыдыктыг чоруунуң магадылалы болбушаан, даштыкы халдаашкыннарның болгаш кыжаныышкыннарның оруун дуглавышаан, кызыгааржы дайынчылар бистиң кожавыс — Моол-биле ажыл-херекчи кады ажылдажылганы болгаш найыралчы харылзааларны тудуп турар. Бистиң республикавыс Моолдуң Убса-Нур аймаа-биле бүгү талалыг кады ажылдажылганы быжыглап турар үеде тайбыңның болгаш найыралдың байдалын контроль-хыналда пунктуларынга, ылаңгыя Хандагайты—Боршоо пунктузунга тургузары чугула болуп турар. Чоокку үеде кызыгаар чоогунуң транспорт инфраструктуразын дыка экижидер сорулганы салып турар бис, ол дээрге амгы эрттирилге чурумун үш катап улгаттырар апаары-дыр, бо үеде эрттирилге пунктузун дамчыштыр бир айда 150 пассажир болгаш 50 техника эртип турар.

Эргим эштер!

Кызыгаар эргелелиниң бүгү хуу составынга, Кызылдың кызыгаар отрядының хоочуннарынга байырлал-биле байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер! Хүн бүрүдеги дайынчы албан-хүлээлгеңер-биле даңгырааңарга болгаш шериг хүлээлгеңерге шынчы чорууңарны бадыткап, Тываның аныяктарынга төлептиг үлегериңерни көргүзүп турар силер. Силерниң дайынчы күш-ажылыңар дээш сагыш-сеткилдиң ханызындан чедирген байырывысты хүлээп ап көрүңер. Силерге болгаш силерниң чоок кижилериңерге кадыкшылды, чаагай чүүлдерни болгаш чаа-чаа чедиишкиннерни күзедивис! Байырлал-биле!».

Митинг үезинде Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тывыскан. Тыва Республиканың Баштыңының өөрүп четтириишкинин Кызыгаар эргелелиниң улуг офицери Алексей Анатольевич Уткинге, эргелелдиң бөлүк инструктору Аяс Владимирович Ойнаровка чарлаан. Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиин Кызыгаар эргелелиниң улуг инструктору Александр Александрович Оюнга, эргелелдиң албан начальниги Александр Сергеевич Губаревке тывыскан.

Байырлыг митингиге Тыва Республикада Кол федералдыг инспектор Владимир Останин болгаш Тываның Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа олар база киришкеннер.


Возврат к списку