Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Юбилейниң тудуглары доостур чоокшулаан

Юбилейниң тудуглары доостур чоокшулаан 29.05.2014

Кызыл хоорайда юбилейниң объектилерин тударының болгаш септелге ажылдарының чоруп турарын Чазак Даргазының оралакчызы Александр Свинцовтуң Тудуг яамызының, капитал тудуг эргелелиниң, керээлиг организацияларның төлээлери-биле эрттиргени үнүүшкүннүг чөвүлел хуралга сайгарган. 

Тываның болгаш Россияның демнежилгезиниң 100 чылынга база Кызылдың үндезилеп тургустунганының 100 чылынга уткуштур хемчеглер-биле холбашкан ажылдар доостур чоокшулап турар, оларның эң нарын болгаш эскет чок кезээ кылдынган. Кол сорулга — үзүктелиишкин болгаш графиктен хожудаар чорукту болдурбазы деп хуралга демдеглээн. Капитал тудуг эргелели объект бүрүзүн харыылаар кижини тургускан, ол хүннүң-не ажылды хайгаарап, тургустунган айтырыгларны шалыпкын шиитпирлеп турар. 

Аажок улуг өскерилгелерни Енисей хемниң эриинде узун дурту 16 километр черде боттандырып турар, ол участок байырлалдың эң кол чери болур ужурлуг. Ажылдарны элээн каш черлерде хары угда кылып турар. Бо хүнге чедир паркта улус кылаштаар орукту септээри, чалдарны бетоннаары, септерни аштап-арыглаары база ханыладыр казары күүсеттинип турар дээрзин капитал тудуг эргелелиниң начальнигиниң хүлээлгезин күүседип турар Владимир Илкин дыңнаткан. «Өдүген» аалчылар бажыңының чанында даштар салыры доозулган, хем эриинде бетон куржагларны тургускан.

«Азияның төвү» чаа тураскаалды тударынга белеткел эгелээн, тудугжулар аңаа туттунар фонтанның суг аксыр черин кылып эгелээн. Ындыг тудугларга негелде онзагай, ынчангаш кол кичээнгейни ажылдың шынарынче угландырган. «Хаанның аңнаашкыны» скульптурлуг тураскаал турар черде оңгарны каскан, ооң дөжээниң быжыг ханаларын тургускан, суг кирбес кылдыр кылган. Ооң-биле чергелештир эрик дургаар чагылар блоктары тургузар бетон дөжекти куткан, демир-бетон плиталарны тургускан. Төлевилел документациязында кирген ажылдарның чартыы күүсеттинген.

Ол ышкаш хем эриинде өске объект туттунуп турар. Уран чүүл мастерскаялары болгаш удуртулганың оран-савазы. Оларның биргизиниң белени — 60 ажыг хуу, ийигизинии — 42 хуу.

Национал музейниң чанында шөлдү чаартыр ажылды «Новые технологии» КХН чорудуп турар. Ында эрги орукту солаан, чер ажылдарын кылган, кабельди солаан, улус кылаштаар черни чаа технологиялар-биле кылырынга белеткеп турар. Ленин кудумчузунда талада Буян-Бадыргыга тураскаал тургузар черни белеткээн. Бүдүрүлгениң төлээзи Владислав Сафьянов август 15-ке чедир Национал музейниң шөлү долузу-биле чаарттынар деп бадыткап турар.

Улусчу чогаадылга бажыңында нарын болгаш хөй үе негээр ажылдар кылдынган. Оран-савада шеверлел ажылдары чоруп турар, чаа дериг-херекселдер тургустунган, одалга системазын безин солуп каапкан. Ооң даштыкы хевири шуут бир аңгы болур. Көрүкчүлер залы чаа сандайлар-биле дериттинген болгаш өске-даа ажылдар кылдынган.

Yнүүшкүннүг хуралдың түңнели-биле керээлиг организацияларга ажылды бүгү объектилерге ам-даа күштелдирерин, ажылдың шынарынга шыңгыы контрольду тургузарын капитал тудуг эргелелинге дааскан.


Возврат к списку