Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТИИЛЕЛГЕ ХYНY-БИЛЕ!

ТИИЛЕЛГЕ ХYНY-БИЛЕ! 13.05.2014

Тываның эргим чурттакчылары! Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннары!

Россия күрүнезиниң маадырлыг төөгүзүнче мөңгези-биле киир бижиттинген улуг байырлал—Тиилелге хүнү-биле силерге сеткиливис ханызындан байыр чедирип тур бис!

Кижи төрелгетенниң көрбээни эң кадыг-дошкун болгаш хан төгүүшкүннүг дайынының төнгениниң дугайында бүгү делегейге чарлап дыңнаткан тиилелгениң 1945 чылдагы медээзиниң соонда үе улам бурунгаарлап бар чыдар. Ынчалза-даа эрткен дайынның дугайында, улуг салгалдың кижилериниң маадырлыг чоруктарының дугайында сактыышкыннар кажан-даа уттундурбас.

Бистиң ыдыктыг хүлээлгевис—боттарывыстың күш-ажылывыс болгаш салым-чаяанывыс-биле Россияның өндүр улуг чоруун бадыткап, ооң экономиктиг күчүзүн, дайынчы аргаларын болгаш делегейге ат-алдарын быжыглап тургаш, тиилекчи маадырларның херектерин төлептии-биле уламчылаары болур. Бо херектерге бистиң чедиишкиннеривис Тиилелгеге болгаш ону чедип алыры дээш өлүм чок маадырлыг чорукту кылганнарга эң эки тураскаал болур.

Май 9-та Россияның хоорайларының кол-кол кудумчулары-биле Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннары, оларның уруглары болгаш уйнуктары эртерлер. Россияның чаңгыс аай чыскаалынга төлептиг черни бо чылын Крымның болгаш маадыр хоорай Севастопольдуң чурттакчылары ээлээрлер.

Бүгү чоннуң маадырлыг чоруунуң, бузулбас чаңгыс демниң болгаш сырый каттыжыышкынның улуг байырлалын бистиң республика төөгүлүг үениң, Тываның болгаш Россияның демнежилгезиниң 100 чылының бүдүүзүнде, демдеглеп турар.

Чаа чүс чылче кирип, чүс чыл дургузунда эрткен оруувусче хая көрнүп тура, Ада-чурттуң Улуг дайынынга тыва чоннуң киржилгези бистиң төөгүвүстүң кайгамчык арыннарының бирээзи деп улуг чоргаарал-биле чугаалап болур бис. ССРЭ-ниң эң баштайгы эвилелчизи Тыва Арат Республика болган. Дайынның бүгү халаптыг чылдарында араттарның аныяк республиказы «Бүгү чүвени—фронтуга! Бүгү чүвени—тиилелгеге!» деп кыйгырыгның адаа-биле чурттап келген. Тыва эки турачы дайынчылар тулчуушкун шөлдеринге маадырлыг чоруун көргүскеннер. Тывага төрүттүнген үш муң ажыг орус дылдыг кижилер фронтуга дайылдажып турганнар.

Россияның болгаш Тываның Ада-чурттуң Улуг дайынының шылгалдазын ажып эрткен чоннарының найыралы төөгүлүг улуг болуушкунга—Россия Федерациязының составынга Тыва Арат Республиканың эки тура-биле каттыжып киреринге чедирген. Ол болуушкуннуң 70 чылын бо чылын демдеглээр бис.

Тиилелгени улуг өртек-биле чедип алган бис, бистиң ыдыктыг хүлээлгевис—Ада-чуртту болгаш делегейни фашистиг хамчыктан камгалаан кижилерни кажан-даа утпазы. Төрээн чурттуң хосталгазы болгаш хамаарышпас чоруу дээш амы-тынын берген маадырларга мөңге алдар! Тиилелгени чаалап алган болгаш бузундудан бистиң хоорайларывысты болгаш суурларвысты көдүрген Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннарынга болгаш тылдың ишчилеринге күдүк базып мөгейип тур бис!

Бүгү чоннуң байырлалының хүнүнде бистиң хоочуннарывыска быжыг кадыкшылды, үр чылдарда чурттаарын, ынакшылды болгаш хүндүткелди, долгандыр турар кижилерниң чымчак сеткилин болгаш кичээнгейин, а бистиң шуптувуска—арыг болгаш тайбың дээрни, аас-кежиин болгаш бүгү-ле чаагай чүүлдерни күзедивис!

Тиилелге хүнү-биле, эргим чаңгыс чер-чурттугларывыс!

Тыва Республиканың Баштыңы  Ш. Кара-оол.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы   К. Даваа.


Возврат к списку