Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Аас-кежиктиг лотерея

Аас-кежиктиг лотерея 12.05.2014

Кызылдың 100 чылынга

Бо чоокку үелерде кандыг-даа болуушкунну 2014 чылда эртер юбилейлиг чылдар-биле холбап турар. Ынчалдыр май 1-де Совет Тываның 5 чылы аттыг стадионга 16 шакта «Кызыл хоорайның 100 чылынга» деп байырлал лотереязының ойнаашкыны болуп эрткен.

 Муниципалдыг лотерея болза ачы-буян чедирилгезиниң хевири болур. Ону Кызыл хоорайның 100 чыл юбилейин эрттиреринге деткимче көргүзер фондуже акша-хөреңги чыыр сорулга-биле чоруткан. Лотерея билеттерин апрель айның дургузунда садыг-саарылга черлеринге  тарадып садып турган. Чаңгыс билеттиң өртээ – 300 рубль. Ойнаашкын хүнү чоокшулаан тудум, лотереяны садып алыр күзелдиг кижилерниң саны улам көвүдээн. Ынчанмайн канчаар, 100 аңгы акша шаңналдарындан аңгыда, аас-кежиктиг «100» деп дугаарлыг ак машиналар база ээлерин манап турган болгай.

Хөйнүң манааны Май 1 хүнү келген. Чон стадионну долдур олурупкан. Удатпаанда лотереяның ойнаашкыны эгелей берген. Билет садып алган кижи бүрүзүнүң чүрээ дүрген соп, дүвүреп-ле турган боор. 3, 5, 10, 20, 30 муң рубль түңнүг  акша шаңналдарлыг билеттерни ойнаткан соонда, кол шаңналдарның ойнаашкыны эгелээн. Долганып турар барабанның иштинде лотерея билеттериниң үзер талоннарының аразындан ойнаашкынныг дугаарларны уштуп эккелген. «Нива» маркалыг автомашинаның аас-кежиктиг ээзи Айдысмаа Монгуш, а «Лада-Приора» автомашинаның Сергек Салчак болган.

300 рубль-биле билет садып алгаш, автомашина ойнадып алыры дег улуг чедиишкин кайда дээр силер. Ол, шынап-ла, аас-кежиктиг кижи-дир. Аңаа чергелештир лотерея садыглаашкынындан кирген орулганың чартык кезии  төрээн ынак  Кызыл хоорайывыстың хөгжүлдезинге ажыглаттынар дээрзин демдеглеп каайн. Ол база буянныг үүле-дир. Фондуже кирген акша-хөреңгиниң чарыгдалын фондунуң хайгаарал чөвүлели хыналда-хайгааралга алыр.

Төрээн чериниң сайзыралы дээш сагыш човап, хензиг-даа болза, үлүг-хуузун көргүзүп, мындыг хевирлиг ачы-буян чедирер сорулгалыг лотерея ойнаашкыннарынга моон-даа соңгаар онза идепкейлиг киржиринге Тываның чону белен дээрзин Май 1-де эрткен лотерея ойнаашкыны бадыткаан. Тиилекчилерге база катап байыр чедирип тур бис!

 Азияна Тау.


Возврат к списку