Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Юбилейлерниң спортчу белеткел айтырыглары

Юбилейлерниң спортчу белеткел айтырыглары 21.04.2014

Тывага спортчу инфраструктураны улаштыр хөгжүдериниң дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Россияның спорт сайыды  Виталий Мутко Москва хоорайга ажыл-агыйжы ужуражылга үезинде чугаалашкан.

— РФ-тиң Спорт яамызы-биле сырый харылзааны тудуп алганывысты демдеглээр-дир бис. Силерниң киирген үлүг-хууңар база улуг. Чүге дээрге бо сөөлгү беш, алды чыл дургузунда 20 хире спортчу объектилерни, ооң иштинде кылымал шывыглыг үш футбол шөлүн силерниң деткимчеңер-биле кылган бис. Удавас дөрт дугаар кылымал футбол шөлү Каа-Хем суурга ажыттынар. Август айда Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгунуң төрүттүнген хоорайы Чадаанага күш-культураның кадыкшылга комплекизин ажыдарын планнап турар бис. Ол Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чыл оюнуң белээ болур.

— Юбилейни кандыг спортчу хемчеглер-биле демдеглээр силер?

— Байырлал үезинде сентябрь 6-да тыва хүреш, ча адар, аът чарыштырар маргылдаалар болур. Оларны сонуургап көөрү-биле республиканың аңгы-аңгы булуңнарындан хөй чон чыглып келир боор чүве.

 Тывада спорттуң кандыг хевирлери кол бооп турарыл?

— Элээн каш хевир бар. Бир дугаарында, хостуг хүреш. Бистиң спортчувус Лориса Ооржак үр үе дургузунда Россияның чыынды командазының чиик деңзиге тергиини турган. Амгы үеде хостуг хүреш талазы-биле улуг идегелди көргүзе берген оолдар, уруглар бар. Ооржак арга-дуржулгазын аныяк салгалдың спортчуларынга дамчыдып, чаа-чаа чемпионнарны белеткээри-биле тренер ажылче шилчээн.

Спорттуң ча адар хевиринге Лондонга болган Паралимпий оюннарынга чемпионнаан Михаил Оюнга чоргаарланыр бис. Хаак чарыжы бисте база бир кол спортчу хевирниң бирээзи-даа болза, амдыызында күштүг-шыырак спортчулар илеревейн турар. Ынчангаш спорттуң аңгы-аңгы хевирлеринге мергежил талазы-биле белеткелди чугулалап көргеш, оларны хөгжүдүп сайзырадырын биске сүмелеп турар.

— Спорт кичээлдеринге хөй кижини киириштирип, массалыг болдурарының дугайында чүнү чугаалап болур силер?

-  Ол чүүлге таарымчалыг эки байдал көстүп келгенин демдеглээр апаар бис. Каш чылдар бурунгаар республикага чаңгыс-даа бассейн чок турган болза, «Россия Федерациязында күш-культураны болгаш спортту 2006-2015 чылдарда хөгжүдери» деп тускай сорулгалыг федералдыг программага дүүштүр Кызыл болгаш Шагаан-Арыг хоорайларда үш спортчу комплекс туттунган, ам бирээзин Ак-Довурак хоорайда тудуп турар.

 Каа-Хем суурда спортчу-культурлуг комплекстиң тудуу кайы хире чоруп турарыл?

— Сентябрьга чедир даштыкы хевирин тудуп үндүргеш, иштики ажылдарын кышкы үеде чорудуп эгелээр. Бо комплекс Тывада онзагай  черлерниң бирээзи боор деп санаар мен. Олче хары угда 7000 көрүкчү кире бээр, спорттуң аңгы-аңгы хевирлериниң: ча адары, волейбол, баскетбол дээш, оон-даа өске спортчу оюннарның кичээлдери тус-тус залдарлыг болур. Каа-Хем суурда спортчу комплексти тударынга 1,5 миллиард рубльди чарыгдаан.

Sportbox.ru.


Возврат к списку