Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

100 чылдың фондузу

100 чылдың фондузу 01.04.2014

Март 28-те «Найысылал» Арт-төпке Кызыл хоорайның 100 чылының фондузун чонга болгаш хөй-ниитиге таныштырган. Бо фондуну Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының шиитпири-биле 2013 чылда тургускан. Барык бир чыл дургузунда фондунуң хоойлу-дүрүм документилерин кылдырып, организастыг ажылын шуудадып келген. Амгы үеде ажылдап кириптеринге фонд белен. Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының даргазы Дина Оюн чыылганнарны фондунуң организакчы ажылдары болгаш ап чоруткан баштайгы хемчеглери-биле таныштырган. 

«Кызыл хоорайның 100 чыл юбилейин эрттиреринге  деткимче фондузу» сайгарлыкчы эвес бо организацияның кол сорулгазы — республиканың найысылалын үндезилээниниң 100 чылынга тураскааткан байырлыг хемчеглерни белеткээринге болгаш эрттиреринге дузалаары. Фондунуң акша-хөреңгизин чоннуң эки тура-биле кииргени, хоойлу-дүрүм езугаар тывылган орулгалардан тургузар, бодунуң үлүүн ажыл-херектер-биле база киирип болур. «Кызыл хоорайның 100 чыл юбилейин эрттиреринге деткимче фондузунуң» ажылын, акша-хөреңгизиниң чарыгдалын, фондунуң уставын канчаар сагып турарын хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутады Аргина Пала удурткан беш кижи составтыг Хайгаарал чөвүлели, фондунуң директору Чингис Ховалыг боттандырар.

Чаа тургустунган-даа болза, фонд Кызыл хоорайга «Аас-кежиктиң 100 минутазы», «Кызыл болгаш кызылчылар» деп фотоконкурс ышкаш элээн каш акцияларны организастаан. «Аас-кежиктиң 100 минутазы» акцияны харылзааның «Билайн» оператору-биле кады боттандырган. Ооң ачызында ногаан Аът чылын уткуп турда божаан Кызылдың ава бүрүзү халас чугаалажырынга 100 минутаны «Билайн» харылзаа операторундан алган.

Чөөн чүк календары езугаар баштай божаан иелерге «0 по России» деп харылзаа ачы-дузазы-биле чугаалажырынга «Ноль сомнений» деп тариф планныг сим-карталарны берген. Карта бүрүзү-биле 3000 минута халас чугаалажып болур.

«Кызыл болгаш кызылчылар» деп фотоконкурстуң эң шилиндек чуруктарын Кызылдың 100 чылынга    тураскаадып үндүрер фотоальбомга киирер. Фотоконкурс ийи номинацияга эртер: «Кызылдың онзагай черлери» биле «Кижилер болгаш болуушкуннар». Конкурска чүс чылдың эгезинден тура бо хүннерге чедир болган болуушкуннарның дугайында чуруктарны, хоорайның аңгы-аңгы үелерде чуруктарын болгаш чурттакчыларының чуруктарын хүлээп алыр. Адрези: Кызыл хоорай, бажың 32, тел. 22-444.

Найысылалдың юбилейинге тураскааткан «Кызыл хоорайның хүндүлүг хамаатылары» деп номну фондунуң деткимчези-биле белеткеп турар.

Кызыл хоорайның 100 чылының фондузунуң ажылынга, ооң акша-хөреңгизиниң чыылдазынга идепкейлиг киржиринче чыылганнарны, эң ылаңгыя бизнесменнерни болгаш сайгарлыкчыларны, Кызыл хоорайның баштыңы кыйгырган.

Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы Сергей Огнев республиканың удуртулгазының мурнундан «Кызыл хоорайның 100 чыл юбилейин эрттиреринге деткимче фондузун» деткип, бо фонд чүгле юбилей үезинде эвес, а ооң соонда-даа ажылдаарынга идегелин илереткен. Республиканың Чазааның шупту ажылдакчылары бир хүннүң шалыңын фондуже шилчидериниң дугайында шиитпирни хүлээп алганын база ол дыңнаткан.

«Харылзаа банкызы» ААН-ниң удуртукчузу Орлан Ооржак, харылзааның «Мегафон» компаниязының Тывада участогунуң начальниги Экер Хертек дээш, чалаткан өске-даа бизнесменнер болгаш сайгарлыкчылар Кызылдың 100 чылының фондузунга акша-хөреңги болгаш ажыл-ижи-биле киржирин аазааннар. «Ойна» алдын артели 1,5 миллион рубльди «Кызыл хоорайның 100 чыл юбилейин эрттиреринге деткимче фондузунуң» агар санынче шилчидипкенин чыылган чонга дыңнаткан. «Лунсин» компания Тывага болгаш оон дашкаар ат-сураа билдингир «Верея» биле «Октай» ансамбльдерге акша-хөреңги дузазын көргүзер деп шиитпирлээн. Алдын тывыжының «Тардан-Голд» компанияның директорунуң оралакчызы Айлана Чооду Россияның Президентизи Владимир Путин Псков хоорайга чорааш театр уран чүүлүн деткиириниң чугулазының дугайында чугаалаанын сагындыргаш, бо чылын 50 чылын демдеглеп турар бичии көрүкчүлер театрынга дузалаарын компанияның өмүнээзинден илереткен.

 Кызыл хоорайның чогаадыкчы коллективтери «Верея», «Октай», «Найысылал», «Ивушка» ансамбльдерниң, «Фиеста» бал танцыларының студиязының көргүзүглери «Кызыл хоорайның 100 чыл юбилейин эрттиреринге деткимче фондузунуң» таныштырылгазының онзагай каасталгазы болган. Эң ылаңгыя «Ырлаал, Кызыл» деп ырны «Ивушка» ансамбльдиң ырлаанын, «Фиеста» бал танцыларының студиязының оолдар, уругларының «Часкы вальсты» танцылаанын көрүкчүлер дыка сонуургаан.

«Кызыл хоорайның 100 чыл юбилейин эрттиреринге деткимче фондузунуң» таныштырылгазының үезинде Тываның чурукчуларының чуруктарының болгаш ус-шеверлериниң кылыгларының аукцион садыглажыышкынын эрттирген. Кызылдың 100 чылының лотереязының билеттерин саткан. Бо лотереяның «аас-кежиктиг» билеттерин садып алган кижилер «Лада-приора», «Нива» машиналарны ойнадып ап болур.

«Кызыл хоорайның 100 чыл юбилейин эрттиреринге деткимче фондузунуң» таныштырылгазының үезинде ооң агар санынче кирген баштайгы акша-хөреңги, деткикчилерниң аазаашкыннары ук фонд Тыва биле Россияның демнежилгезиниң, найысылал Кызыл хоорайның 100 чыл юбилейинге белеткелге болгаш ону эрттиреринге улуг рольду ойнаары дээрзинге идегелди берип турар.

Шаңгыр-оол Суван.

"Шын" солун


Возврат к списку