Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Айыткал делегей ниитилелинче угланган

Айыткал делегей ниитилелинче угланган 20.03.2014

Украинада байдал болгаш Россияның составынга чаа субъектилерниң тургустунганы-биле холбаштыр Россияның Президентизи Владимир Путин Федералдыг Хуралга ээлчег чок Айыткалды март 18-те кылган. 

Кремльдиң Георгий залынга болган езулалга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база киришкен. Күрүне Баштыңының Айыткалы, алыс утказын алыр болза, делегей ниитилелинче угланган, Россияның эрге-ажыктарын камгалаар талазы-биле айтырыгларга бодунуң үндезин туружун Президент илереткен деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн.

«Россияның хамаатыларының барык шуптузунуң сагыш-сеткилиниң көдүрлүүшкүннүг болгаш байырлал шинчилиг байдалы чурттуң удуртулгазы  чөптүг шиитпирни хүлээп алган дээрзин бадыткап турар-дыр. Россияның шупту чоннары, оларның аразында хөй националдыг Тываның чону, сөөлгү хүннерде бодунуң чуртунга чоргаарланып, сагыш-сеткили көдүрүлген – деп, Тываның Баштыңы чугаалаан. – Ол дээрге эгезинде Олимпиадага чайыннанчак спортчу тиилелгелер, ооң соонда Крымга референдум. Аңаа белеткелге чамдык даштыкы чурттар дыка шаптыктап турган болгай. Крымга хамаарыштыр төөгүлүг шиитпир, Сочиге чайыннанчак тиилелгелер – ол дээрге Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чылын демдеглеп эрттирип турарывыс юбилейлиг чылда бир янзы онзагай болуушкуннар-дыр. Хөй эвес үе, 20 чыл дургузунда чедип алган күчү-шыдалын чуртувус херек кырында көргүстү. Россия Федерациязының моон соңгаар салым-чолу дээш бүгү делегейде дендии нарын демисел чоруп турда, патриотчу көдүрлүүшкүннү болгаш чаңгыс эп-демниг чорукту ам-даа быжыглаары, күштүг болгаш бүзүрелдиг боору кончуг чугула дээрзин Президент көргүскен».

Шолбан Кара-оолдуң бодалы-биле алырга, Тываның чурттакчылары Украинада болуушкуннар дээш сагышсырап, акы-дуңма күрүнениң үй-балай политиктиг байдалдан дүрген үне бээрин улуу-биле күзеп турар.


Возврат к списку