Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Беш харлыг» хоочуннар бис

«Беш харлыг» хоочуннар бис 17.03.2014

Барыын-Хемчик кожуунда талантылыг хоочуннарның «Өреге» ансамбли тургустунгандан бээр 5 чыл оюн демдеглээн. Ансамбльде ко­жууннуң суурларындан уран чүүлге сонуургалдыг пенсионерлер чыылган. Удуртукчувус культураның хоочуну, баянист Валентина Баян-ооловна Монгуш бистерни чалгааратпайн, солун-хөглүг оюн-тоглаазын организастап, удуртуп турарынга дыка-ла өөрүп, сеткиливистен четтиргенивисти илередир-дир бис.

Бистиң ансамбльде кымнарны чок дээр, чечен-мерген башкарыкчывыс, Эрги-Барлык суурнуң чагырга даргазы чораан Алдын-кыс Сааяевна Даваалаң, уруглар садының башкызы Лина Хемчик-ооловна Хомушку, бухгалтер Чечекмаа Дамбиевна Иргит, Бижиктиг-Хая суурда башкы Мария Мөнделеевна Күжүгет, Барлык суурга ажылдап чораан Дарый-оол Биче-оолович Саая, улус судунуң хоочуну Клара Манзыр-ооловна Ооржак, мал эмчилериниң хоочуннары Александра Лопсановна Салчак, Эрес-оол Көк-оолович Хомушку, кожууннуң Төлээлекчилер хуралының даргазы Михаил Матвеевич Кызыл-оол, партияның хоочуннары Мария Чымбаевна Намнаң, Александра Баян-ооловна Сарыглар, эмчи Зоя Өртең-Саловна Саая, хлеб заводунуң хоочуну Тамара Күжүгетовна Күжүгет, одакчы Владимир Сарыглар, эът комбинадының технологу Алексей Күжүгетович Мондуп, кезер эмчи Маадыр Сүрүңович Хомушку, уруглар садының ажылдакчылары Чакыя Кертиковна Дамдын, Светлана Чамышовна Ооржак дээш, өскелер-даа.

Ансамбль 2008 чылдың ноябрь айда тургустунган, ында 28 хоочуннар бар. Беш чыл дургузунда Чөөн-Хемчик, Улуг-Хем, Бай-Тайга, Өвүр, Сүт-Хөл кожууннарны эргий кезээн бис. Оон аңгыда кожуунувус суурларының күзенчиг аалчылары бис. Чүгле концерт-биле кызыгаарлаттынмайн, барган черлеривиске «Сүме» клувунуң кичээлин эрттирип, арга-дуржулгавысты солчуп, «төгерик столдарны» эрттирип чоруур бис. Кожа чыдар 6 кожууннардан хоочуннар чөвүлелдериниң кежигүннери бистиң байырлалывыска аалдап кээп, чылыг сөстерни сөглеп, белек-селекти сөңнеп, аалчылар болгаш аныяк артистер аян ырын, танцы-самын бараалгаттылар. «Өреге» ансамблиниң киржикчилери «Че-ве, ырлаал, Хемчик хемим» деп ниити ыры-биле концертти ажыттывыс. Эң солун көргүзүүвүстү 72 харлыг хоочунувус, күш-культура башкызы Галина Эртине-Очуровна Ооржак ээлгир, чараш шимчээшкиннери-биле гимнастиканы кылып, «шпагатты» олуруптарга, көрүкчүлер магадап, кайгап ханмадылар.

Бистиң байырлалывысты эрттиреринге уруг-дарыывыс дыка улуг дузаны чедирген. Оларга өөрүп четтиргенивисти илеретпес аргажок. Аныяк-өскенге үлегер-чижээвис өөредиглиг боор дээрзинге бүзүрээр бис. Мен бодум 9 уругну доруктуруп өстүрген, бөдүүн ие-дир мен. Ак-Довурактың ЧЭТ-ке одакчылап ажылдаан мен. Артистей бээр мен деп сагыжымга-даа кирбейн чораан.

Ансамбль ам-даа хөгжүп сайзыразын. Хоочуннар бистерниң назынывыс узун болзун деп йөрээп ор мен.

   Кара-кыс Сотпа, күш-ажылдың хоочуну. Кызыл-Мажалык. 


Возврат к списку