Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республиканың Баштыңының дневниги

Республиканың Баштыңының дневниги 28.02.2014

Мындыг аттыг акцияны «Комсомольская правда» солуннуң Красноярск хоорайда филиалы Тываның школаларынга интернет дамчыштыр эрттирген 

Ооң утка-шынары мындыг. Республиканың школаларының бо акцияга киржиксээн өөреникчилери 2013 чылдың ноябрь 10-дан декабрь 10-га чедир кичээлдерге алган 4-5 демдектерин интернеттеdnevnik2013@list.ru деп адресче чорудар, ону барымдаалап, акцияның түңнелдерин үндүрер. Акцияның тиилекчилери Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ужуражып, дневнигинге ооң адын салдыртып алыр.

Акцияга киржип эгелээн өөреникчилерниң саны кончуг хөй, оларның кичээлдерге ап турар демдектеринде 4 деп демдек дыка эвээш болгаш, «Республиканың Баштыңының дневниги» акцияга чүгле 5 демдекке өөренип турарлар тиилээр дээрзи дораан-на билдине берген. Оларны хар-назын аайы-биле эге класстарның, ортумак класстарның болгаш үстүкү класстарның өөреникчилериниң бөлүктеринге акцияның организакчылары аңгылаан. Ынчангаш акция үезинде «демдектер мөөрейи» үе-черге киржикчилерниң аразынга чөптүг байдалга эрткен.

Кызылдың № 1, 2, 3, 5, 15, Туранның № 2, Самагалдайның, Хову-Аксының, Кызыл-Мажалыктың, Сүт-Хөл кожууннуң дээш, өске-даа школаларның өөреникчилери акцияга идепкейлиг киришкеннер.

«Республиканың Баштыңының дневниги» деп акцияның тиилекчилери Шолбан Кара-оол-биле февраль 25-те Чазак Бажыңынга ужурашканнар. «Комсомольская правда» солуннуң Красноярскиде филиалының кол редактору Мария Мишкина акцияның канчаар эрткенин республиканың Баштыңынга дыңнадып, акцияның тиилекчилери 30 оолдар, уругларның аттарын адап, оларны Шолбан Кара-оолга таныштырган. Акцияга тиилелгези дээш оларга Тываның Баштыңы байырны чедирип, өөредилгеге болгаш өске-даа чүүлдерге чедиишкинниг боорун күзээн.

Акцияга шылгарааннарның аразында 2013 чылдың ноябрь 10-дан декабрь 10-га чедир ортумак класстарның өөреникчилериниң аразынга математикага чээрби беш 5 деп демдекти алган Самагалдайның № 1 ортумак школазының бешки клазының өөреникчизи Айдыс Кыргыс, ол-ла школаның өөреникчизи Тамерлан Чооду, орус дылга хөй 5 демдектерни алган Кызыл-Мажалыктың №1 школазының үшкү классчылары Аялга Саая, Суламите Ооржак дээш, өскелер-даа бар.

Шолбан Кара-оол уруглар-биле ажык сеткилдиг чугаалажып, бодунуң канчаар өөренип чораанының дугайында төөгүп берген.  Черби, Бүрен-Хем, Элегес, Чаа-Хөл кожууннуң Кызыл-Даг школаларынга өөренип чораанын, ооң  бергедежир эртеми химия турганын, ынчалза-даа кызып өөренгеш, школаны алдын медаль-биле доосканын чугаалаан.

Уруглар Шолбан Валерьевичиге айтырыгларны база салганнар.  Школага ол кым болуксап чорааныл? Школага бичии Шолбан эмчи, солдат болуксап, бичии уруглар чогаалчызы Сергей Михалковтуң милиционер Степа акыйның дугайында чогаалын номчааш, шагдаа-даа боорун күзей бергенин дыңнаарга, уругларга солун, хөглүг-даа болган.

Күш-культура кичээлинге кандыг демдектер ап турганыл?  Спорттуң кандыг хевирлеринге ынагыл?

— Өөредилгеге хөй кезиинде эки демдектер ап турган мен – деп, Шолбан Валерьевич харыылааш, – Дурт-сыным дыка бедик эвес-даа болза, баскетбол ойнаарынга ынак мен, школаның командазының кежигүнү бооп, бо оюннуң кончуг эки башкарыкчы ойнакчызы чордум. Мээң дурт-сыным дайынчы мергежилдер спортунуң каратэ хевиринге дыка тааржыр, спорттуң бо хевиринге кара курнуң эдилекчизи мен. Каратэ спортунуң иштики философчу утказы меңээ кончуг сонуурганчыг. Кандыг-даа арын-шырайлыг, дурт-сынныг болзуңарза, силерниң өөредилгеге, ажыл-херектерге чедиишкинниг бооруңар хамыктың мурнунда боттарыңарның кызымааңардан, чүткүлдүүңер, сагыш-сеткилиңерниң күштүүнден хамааржыр – деп, ол демдеглээн.

«Республиканың Баштыңының дневниги» акцияга шылгарааннарның келир үеде кым болуксаарын Шолбан Валерьевич айтырган. Эмчи, дизайнер, режиссер, харын-даа дарга болуксаар оолдар, уруглар бар болган.

Кижи кандыг мөзү-шынарлыг болур ужурлугул деп база Шолбан Валерьевич айтырган. Кызымак, чүткүлдүг, дидим, харыысалгалыг, кээргээчел, амыдыралга чедиишкинниг деп, уруглар харыылаан.

— Өөредилгеге 5 деп демдек кончуг чугула болбайн аан, ынчалза-даа эки демдек силерниң чедиишкинниг болуруңарның кол магадылалы эвес. А силерниң өөредилгеге кызымааңар, эртем-билиглерге сонуургалыңар, чүткүлдүүңер 5 деп демдектиң магадылалы-дыр. Силерниң ындыг мөзү-шынарларыңар амыдыралга чедиишкинниг бооруңарның магадылалы-дыр. Өөредилгеге, спортка, эртем-билигге дээш, өске-даа ажыл-херектерге кызымак, чүткүлдүг, чырык мөзү-шынарлыг кижилер болуңар – деп, Тываның Баштыңы уруглар, оолдарга чагаан.

«Республиканың Баштыңының дневниги» деп акцияга шылгарааннарның дневниктеринге Шолбан Валерьевич адын салып берип, оларның-биле кады тураскаал чурукка тырттырып алган.

Шаңгыр-оол Монгуш.


Возврат к списку