Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кыштаглаашкын хүр ажып турар

Кыштаглаашкын хүр ажып турар 25.02.2014

Агаар-бойдустуң таарымчалыг болуп турары-биле Чөөн-Хемчик кожуунда мал кыштаглаашкыны хүр эртип турар.

Февраль айның санаашкыны-биле кожуунда мыйыстыг бода малдың баш саны – 15222, ооң иштинде төрүүр инек – 6512, шээр мал – 102173 баш, төрүүр хой, өшкү – 53519,  чылгы мал – 5171, белер – 1830, хаваннар – 652, төрүүр хаван – 157 болгаш 7 баш теве кыштаглаашкынны онча-менди эртип турар. Көдээ ажыл-агый өнчүзүнүң бүгү хевирлериниң кышкы турлагларында 16116 тонна сиген, 1296 тонна саваң, 559 тонна тараа культураларындан мал чеми белеткеттинген.

Бо хонуктарда курлавырда ам-даа 10840 тонна сиген, 267 тонна саваң, 341 тонна хоолулуг чем болгаш 34 тонна кызыл дус бар. Кожууннуң кыштагларында часкы көк үнгүжеге дээр мал чеми четчир. Чадаана хоорайның садыгларында малга бээр хоолулуг чемнер аймаа: сула, чарба, дусту садып турар.

Баян-Тала сумузунуң Дүвүреңде, Чадаананың Теректе, Шеминиң Чиңгине-Ооргада кудуктарны каскан. Чадаананың Кара-Дытта, Хайыраканның Оораш-Кужур болгаш Баян-Таланың Кадыр-Орук кыштагларында 3 кудукту эде кылгаш, ажыглалга киирген. Кожуунда 69 хонаштарда 175 малчын кыштап турар. Оларның иштинде көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелеринде — 3, арат-тараачын ажыл-агыйларда — 46, көдээ ажыл-агый кооперативтеринде — 24, чоннуң хууда дузалал ажыл-агыйларында   102 кыштаг бар.

Бо хүннүң байдалы-биле кожуун девискээринде шээр малдың оолдаашкыны эгелей берген. Малдың чаш төлүнүң камгалалы эрткен чылга деңнээрге, эки. Оон аңгыда эрткен 2013 чылда Хөндергей сумузунда уксаажыдылга ажыл-агыйлыг «Даг-Ужу» бүдүрүлгениң 456 баш төрүүр хоюн тарып боозаткан. Бо ажыл-агыйга мал оолдаашкыны март айда эгелээр. Кожууннуң мал эмчилери мал аарыгларынга удур тарылгаларны чорудуп келген. Малдың өлүп хораар чоруу эвээжээн. Агаар-бойдустуң чымчак болуп турары-биле  чүгле ажылчын аъттарны тургузу азырап турар. Мал аарыгларын эмнээр эргелелде эмнер четчир болгаш бо талазы-биле хандырылга эки.

Алдынай Ооржак,

Чөөн-Хемчик кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелиниң кол зоотехниги.


Возврат к списку