Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы: «Инвесторлар чүгле боттарынга эвес, республиканың эрге-ажыктарынга база ажылдаар ужурлуг»

Тываның Баштыңы: «Инвесторлар чүгле боттарынга эвес, республиканың эрге-ажыктарынга база ажылдаар ужурлуг» 27.01.2014
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Төп-Сибирь округунуң талазы-биле бойдус курлавырларының ажыглалының департаментизиниң начальниги Александр Еханин ужурашкан.

Бойдус курлавырларының ажыглалының талазы-биле федералдыг агентилелдиң регионда тургузугларынга чорутканы эде тургузуушкунунуң түңнелдерин езугаар Төп-Сибирь округунуң талазы-биле бойдус курлавырларының ажыглалының департаментизи тургустунган.

Ужуражылга үезинде Александр Еханин эде тургузуушкуннуң утказын болгаш сорулгаларын Тываның Баштыңынга таныштырган. Шолбан Кара-оол аңаа көргүскен кичээнгейи дээш четтиргенин илереткен болгаш күүсекчи эрге-чагырга органнары-биле кады ажылдажылганың айтырыгларын сайгарарын саналдаан. Регионнарның Росбойдус курлавырларының салбырлары-биле харылзааларының дугайында байдалды ылап чугаалажыры негеттинип турар дээрзин ол дыңнаткан.

Ол талазы-биле онзагай бодалдар Тывада база бар. Республика девискээринде «Менделеевтиң таблицазы» барык шуптузу шыгжаттынган, ынчангаш Россияның-даа, даштыкының-даа улуг-улуг инвесторларында сонуургал тыптып келген. Ажыктыг казымалдарны ажыглап эгелээри регионнуң болгаш ооң чамдык девискээрлериниң социал-экономиктиг хөгжүлдезинге идиг бээри чугаажок.

Ооң-биле чергелештир Бойдус курлавырларының ажыглалының талазы-биле федералдыг агентилелдиң регионда салбыры республика девискээринде казымал байлак чыдыннарын аукционнарга садып тура, регионнуң эрге-ажыктарын тоомчага албайн турар дээрзин Шолбан Кара-оол айыткан. Садыглажыышкыннар болурунуң дугайында, ооң түңнелдериниң дугайында күүсекчи эрге-чагырга органнарынга дыңнатпайн баар чоруктар бар, ооң эрткениниң дугайында чүгле сөөлүнде билип каар. Ындыг чорукту шын эвес деп, Тываның Баштыңы санап турар.

Аукционнарга садып турар казымал байлактар чыдыннары федералдыг өнчү болуп турары шын, ынчалза-даа оларның шиңгээдилгези ол девискээрлерде чурттап турар кижилерниң эрге-ажыктарынга дээп турар дээрзин Шолбан Кара-оол демдеглээн. Белеткеттинип турар аукционнар дугайында республика чүгле медээ алыр эргелиг эвес, лицензия дугуржулгаларын ажылдап кылырынга база киржир ужурлуг дээрзин регионнуң дээди албан-дужаалдыг кижизи болганымдан медеглеп тур мен деп, Шолбан Кара-оол чугаалааш, ол дугуржулгаларны инвесторларның чамдыкта күүсетпейн баар чоруктары база бар деп чемелээн. Ынчангаш лицензия дугуржулгаларының күүселдезиниң негелделерин сагып турарынга хыналда хайгааралды күштелдирери чугула деп ол санааш, чоокта чаа тургустунган бойдус ажыглалының талазы-биле департамент олче кичээнгейни салыр боор дээрзинге идегелин илереткен.

Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнары биле Тывада боттарының ажыл-чорудулгазын боттандырып турар инвесторларның кады ажылдажылгазының дугайында Шолбан Кара-оол Александр Еханинге дыңнаткан. Бизнестиң социал харыысалгазын тодарадып турар дугуржулгаларны регион-биле чарарын республиканың эрге-чагыргалары кезээде негээр деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. Ооң санап турары-биле алырга, инвесторлар чүгле боттарынга эвес, регионнуң эрге-ажыктарынга база ажылдаар ужурлуг. Федералдыг ол агентилелдиң салбырлары регионнар-биле быжыг харылзаалыг ажылдаар болза, ооң ажыы улуг болур. Росбойдус курлавырларында болгаш департаментизинде регионнуң эрге-ажыктарын барымдаалап турар инвестиция дугуржулгаларының күүселдезиниң талазы-биле хыналда хайгааралдың дээштиг системазының бар болуру күзенчиг.

Ужуражылганың түңнелинде Шолбан Кара-оол чаа албан-дужаалга чедиишкиннерни Александр Еханинге күзээш, чоруткан ажыл-агыйжы бот-боттарын билчиринге болгаш кады ажылдажылгага ажыктыг болур дээрзинге бүзүрелин илереткен.

Бодунуң талазындан Төп-Сибирь округунуң талазы-биле бойдус курлавырларының ажыглалының департаментизиниң начальниги Александр Еханин ажыктыг кады ажылдажылгага беленин дыңнаткан.

Возврат к списку