Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың Баштыңы Ш.Кара-оолдуң тыва чонга байыр чедириишкини

Тыва Республиканың Баштыңы Ш.Кара-оолдуң тыва чонга байыр чедириишкини 31.12.2013
Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Тываның хөй националдыг чурттакчылары!

Yнүп орар Чаа чыл-биле силерниң шуптуңарга сеткилим ханызындан байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер! Чаа чыл байырлалдарының бүдүүзү ол дээрге түңнелдер үндүрериниң, кижи бүрүзү бодунда салдынган сорулгалар шупту күүсеттинген бе, келир чылын чүнү кылырыл база кандыг үүле-херекти боттандырарыл деп айтырарының үези-дир.

2013 чылды үдеп тура, багай эвес ажылдаан бис, байырлалдың сеткил-хөөнүнге алзыр барымдаалар бисте база бар деп чугаалаар эргелиг бис. Делегейниң экономиктиг кризизи үргүлчүлеп-даа турар болза, Тывага бүдүрүлгениң буураарын болдурбаан, республиканың инвестицияга сонуургалдыг чоруун бедидерин чедип алган.

Yр туттунган Божудулга төвүн тудуп дооскан бис, Хову-Аксы суурга чаа котельная туттунган, Магистральная кудумчузун улуг хемчээлге чаартып кылган, юбилейниң объектилеринде ажылдар эгелээн.

Көдээге сайгарлыкчы ажыл-чорудулганы сайзырадырынга чаа күштү «Бир суур—бир бүдүрүлге» деп губернатор төлевилели берген. Садыгларның баартыктарында тус черниң барааны көскүзү-биле көвүдээн, Тываның бүдүрген сүдү эккеп турар сүттен эки болуп турар.

Агаар-бойдустуң берге байдалы турза-даа, бо чылын дыка хөй тарааны бастырган. Мал чемин белеткээн. Малдың баш саны өскен, эът бүдүрүлгези өскен.

Бо бүгү чүүлдер Тываның моон соңгааргы социал-экономиктиг сайзыралынга, ооң чурттакчы чонунуң амыдыралының шынарын болгаш деңнелин бедидеринге идиг болган.

Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Төрээн булуңунуң чаагай чоруу дээш эки ажылдаан бүгү кижилерге өөрүп четтирдим. Эртип турар чылда хөйнү-даа көрдүңер, хөйнү-даа кылдыңар. Моон соңгаар оон-даа хөй ажылды кылыры негеттинер.

2014 чылдың кол болуушкуну — Тываның болгаш Россияның демнежилгезиниң 100 чылынга болгаш Кызылдың 100 чыл юбилейинге тураскааткан байырлалдар. Ол дээрге улустарның быжыг найыралының таваан салган хөй националдыг Россияның составынга Тываның каттыжарынга белеткелди чоруткан кижилерге ханы өөрүп четтириишкинни болгаш хүндүткелди илередири-биле төөгүнүң оруунуң түңнелдерин үндүреринге эң эки барымдаа-дыр.

Хаара тудукчу күштү болдуруп турар ол өндүр, улуг болуушкун бисти адаларның болгаш кырган-адаларның ажыл-херектериниң төлептиг уламчылакчылары болурун хүлээндирип турар.

Чоокшулап орар юбилей Тываның сайзыралының чаа үе-чадазын санаарының эгези-дир!

Бистиң Тывавыстың сайзыралының инвестиция планнарын ажылдап кылырының талазы-биле Россияның Чазааның Даргазы Дмитрий Анатольевич Медведевтиң даалгазының күүселдези бо херекке идиг бээри чигзиниг чок.

Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Yнүп орар Чаа чыл-биле бистиң кижи бүрүзү бодунуң эң эки күзелдерин холбаштырар. 2014 чыл бистиң хөй националдыг республикавыстың чурттакчы бүрүзүнге эң дидим планнарының болгаш эң чырык күзелдериниң күүселдезиниң чылы болзун. Тывада өг-бүле бүрүзүнге ол тайбыңны болгаш ынакшылды, чөпшээрежилгени болгаш чаагай чүүлдерни сөңнээр болзун. Бистиң уругларывыс, чоок улузувус болгаш эргим кижилеривис кадык болгаш аас-кежиктиг болзун. Бистиң кижи бүрүзүнүң эгелээшкиннеринге чедиишкиннер турар болзун.

Силерге, эргим чаңгыс чер-чурттугларым, эки сеткил-хөөннү, бүгү чүүлдерге кезээде чедиишкиннерни, бодунга, төрээн Тывазынга болгаш Россиязынга бүзүрелди күзедим. Силерниң орууңар ак болзун!

Чаа чыл-биле, эргим өңнүктер!

Тыва Республиканың Баштыңы Ш.Кара-оол.

Возврат к списку