Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирьниң федералдыг округунда Бүрүн эргелиг төлээзи В. Толоконскийниң байыр чедириишкини

Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирьниң федералдыг округунда Бүрүн эргелиг төлээзи   В. Толоконскийниң байыр чедириишкини 31.12.2013
Эргим сибирьжилер!

Yнүп орар Чаа чыл-биле силерге байыр чедирип тур мен!

Календарьның сөөлгү арнын ажыткаш, кижи бүрүзү эртип турар чылдың түңнелдерин үндүрер, бистиң сагыш-сеткиливиске чүнү арттырып каанын, чүү чедип алдынганын, кандыг планнарны болгаш күзелдерни ам боттандырар дээрзин сайгарар.

Сибирьниң регионнарынга 2013 чыл политиктиг болгаш социал-экономиктиг амыдыралга чугула болуушкуннарның үези болган. Күрүне баштыңының социал ужур-дузалыг чарлыктарының күүселдезинче бүгү девискээр идепкейлиг кирген, ооң баштайгы түңнелдери сибирьжилерниң амыдыралының деңнелин бедидеринге арганы берген. Округтуң дыка хөй регионнарында уруг төрүттүнер чоруктуң деңнели бедээн, ол дээрге даартагы хүнде ажылдаар аныяк салгалдың көргүзүү-дүр, олар келир үеге бүзүрелдиг болур.

Эртип турар чылда чоргаарланыр чүүлдеривис эвээш эвес болган. Чоокта чаа Россия Федерациязының Конституциязының—чурттуң Yндезин хоойлузунуң 20 чылын демдеглээн бис, ол российжилерниң эргелерин болгаш хосталгаларын дээди үнелиг чүүл деп бадыткаан, эргелеп-башкарылганың күрүне системазын тургузарынга үндезин болган.

Кышкы Универсиаданы эрттирер эрге дээш демиселге Красноярскиниң чедип алган тиилелгезинге бүгү Сибирь өөрээн, Олимпий одунуң эстафетазын регионнар кайы хире эптиг-найыралдыг уткаан дээрзин улуг сеткил ханыышкын-биле сактыр бис. Сочиге болур Оюннарга бистиң чаңгыс чер-чурттугларывысты шак ынчаар бир демниг деткиир, 2019 чылда болур студентилер спортунуң байырлалынга Сибирь региону—турум сайзыралдың, тергиин университеттерниң болгаш идепкейлиг аныяктарның чурту дээрзин бүгү делегейге көргүзер бис дээрзинге бүзүрелдиг мен.

Тыва Республикага 2013 чылда тудуг ажылдарының темпилери бедээн, инвестицияларны хаара тударының хемчээли өскен. Агаар-бойдустуң нарын байдалдары турза-даа, мыйыстыг бода болгаш шээр малдың баш санын өстүрген. Демографтыг сан-чурагай талазы-биле Тыва округта эң бедик көргүзүглерлиг. Республиканың чурттакчылары төрээн булуңу-биле бодунуң келир үезин холбаштырбышаан, регионунга чурттаарынга болгаш ажылдаарынга чүткүлдүг.

Чаа чыл—ол дээрге чаа эгелээшкиннер, перспективалар болгаш сорулгалар-дыр. Келир чылын кандыг-даа экономиктиг бергелерге таваржып болур бис дээрзин билип турар бис. Кады күжениишкиннер-биле, боттарывыстың аргаларывысты болгаш курлавырларывысты, байлак кадр болгаш эртем күчүзүн ажыглап тургаш, амгы үениң шиитпирлерин хүлээп албышаан, бүдүрүлгеге болгаш социал адырга чаартылганың технологияларын болгаш эртемниң ажылдап кылыышкыннарын шиңгээтпишаан, моон соңгааргы сайзыралдың дээштиг оруктарын Сибирьниң регионнары тып алыр дээрзинге бүзүреп тур мен.

2014 чылче чаа-чаа планнарлыг бар чоруур бис, эки чүүлдерже өскерилгелер мурнунда дээрзинге бүзүреп турар бис. Эргим чаңгыс чер-чурттугларым, Чаа чылдың байырлалын өг-бүлениң болгаш эш-өөрнүң аразынга уткуурун, курантыларның медээзинден үндезилээн күзелдериңерниң бүдерин, а елканың чаагай чыды болгаш ойнаарактарның кылаңнааш өңү силерниң аал-ораныңарга чылыгны болгаш тамчыкты сөңнээр болзун! Силерге болгаш силерниң ажы-төлүңерге сибирьжи быжыг кадыкшылды, аас-кежиин болгаш бүгү-ле эгелээшкиннерге чедиишкиннерни күзедим!

Чаа чыл-биле!

Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирьниң федералдыг округунда Бүрүн эргелиг төлээзи В. Толоконский.

Возврат к списку