Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Олимпий одун Тыва уткуур

Олимпий одун Тыва уткуур 26.11.2013
Эрткен неделяда Кызылдың мэриязының хуралдаар залынга ноябрь 28-тиң хүнүнде болур Олимпий одунуң эстафетазының база ооң белеткелиниң үезинде найысылалдың иштинге оруктарны түр када дуглаар болгаш айыыл чок чорук талазы-биле «Олимпий одунуң эстафетазы Кызылда» деп брифинг болуп эрткен. Аңаа массалыг информация чепсектериниң төлээлеринге Кызылдың мэриязының корум-чурум хажыдыышкыннарын болдурбас талазы-биле килдистиң начальниги Юрий Лицкевич база РФ-тиң Кызыл хоорайның ИХЯ эргелелиниң хөй-ниити чурумунуң камгалалының талазы-биле полиция начальнигиниң хүлээлгезин күүседип турар Орлан Сарыгбай олар кол болуушкун хүнүнде эртер хемчеглер программазының база полицияның эрттирери ажылдың дугайында медээ-биле таныштырган. База ол ышкаш журналистерге автотранспорт шимчээшкиннериниң схемазын көргүскен.

Ноябрь 28-те республиканың найысылалынга Олимпий одунуң эстафетазы чедип келир. Тыва чуртунга болур төөгүлүг болуушкуннуң байырлыг кезээ «Сүбедей» спорт комплекстиң девискээринде субургандан эгелээр. Олимпийжи хемчег ужун ол хүн маршрут аайы-биле автотранспорт шимчээшкинин дуглаар. Олимпий оду субургандан эгелээш, Московская кудумчузу-биле баткаш, Салчак Тока кудумчузунче кире бээр. Оон Орус культура төвүнге чедип, найысылалдың төп кудумчузу Кочетов кудумчузунче ээптер. Кочетов – Титов – Ленин – Чүльдүм – Кызыл партизаннар кудумчуларын таварааш, Совет Тываның 5 чылы аттыг стадионну эрткеш, Интернациональная – Ленин – Тиилелге шөлү – Кочетов кудумчузунче эглип келгеш, Арат шөлүнге келир. Хоорай иштинге эстафетаның маршрудунуң төнчү пунктузунга – Арат шөлүнге Олимпий одунуң савазын кыпсыр байырлыг кезээ болур. Олимпий одунуң эстафетазының от тудукчулары ниитизи-биле 10700 метр хемчээлди эртер.

Кызыл хоорайның ИХЯ эргелелиниң хөй-ниити чурумунуң камгалалының талазы-биле полиция начальнигиниң хүлээлгезин күүседип турар Орлан Сарыгбайның чугаалап турары-биле алырга, эстафета хүнүнде маршрут дургаар чурумну корум-чурум камгалаар органнарның 1000 ажыг төлээзи хайгаараар. Оларга улусчу эки турачы дружинаның 200 хире кежигүннери дузалажыр.

Олимпий одунуң эстафетазының хүнүнде транспорт оруу кызыгаарлыг болуру үстүнде айыттынган. ОШАЧКИ эргелелиниң төлээлериниң дыңнадып турары-биле, ноябрь 28-те Олимпий одунуң маршрудунга тургузуп каан автомашиналарны эвакуатор машина чүдүрүп алгаш баар. Бо таварылгада ОШАЧКИ-ниң дежурный кезээнче баары чугула. Чолаачыларга ол хүн автотранспорт ажыглаарын кызыгаарлаарын сүмелеп турар. Автотранспорт шимчээшкинин эстафетаның маршрудунуң эрткен аайы-биле чоорту катап ажыдар. Күрүне автоинспекциязының ажылдакчыларының кол сорулгазы – массалыг хемчеглер эртер черлерге автотранспорт оруун түр када кызыгаарлаан үеде орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруун хандырары, а ол ышкаш орук-транспорт болуушкуннарын болдурбазы. База ол ышкаш корум-чурум камгалаар органнарның төлээлериниң дыңнадып турары-биле алырга, ноябрь 27-28 хүннеринде арага садарын хоруур.

Арат шөлүнге Олимпий одунуң эстафетазы доозулган соонда байырлыг хемчеглер программазы уламчылаар дээрзин Кызылдың мэриязының культура болгаш уран чүүл талазы-биле департаментиниң культура килдизиниң начальниги Нургуяна Кычкина-Макарь дыңнаткан. Байырлыг концерт «Ят-Ха» бөлүүнүң программазы-биле эгелээр. А кежээниң эң-не солун кезээ – лазерлиг шоу болур.

Валерия Конгар.

Возврат к списку