Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада үлегерлиг өг-бүлелерге «Ынакшыл болгаш шынчы чорук дээш» медальдарны тывыскан

Тывада үлегерлиг өг-бүлелерге «Ынакшыл болгаш шынчы чорук дээш» медальдарны тывыскан 09.07.2024

Тываның Чазаа Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чорук хүнүнде, «Ынакшыл болгаш бердинген чорук дээш» медальдарны тыпсыр байырлыг езулалды эрттирген. 25 чыл ажыг эгин кожа кады чурттаан, өг-бүле инстидудун болгаш өг-бүлениң үнелиг чүүлдерин быжыглаарынга улуг үлүг-хуузун киирген өг-бүлелер медальдарга төлептиг болган. Вице-премьер Орлан Сарыглар Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның адындан чээрби ажыг өг-бүлеге хөй-ниити шаңналдарын Президент Владимир Путинниң чарлааны Өг-бүле чылында тывыскан.

Шаңналдар тыпсыр улуг ужур-уткалыг хемчегде чоок улузун деткиири-биле ажы-төлү, уйнуктары, төрелдери, эш-өөрү чыглып келген. Орлан Сарыглар медальдарны тыпсып тура, өг-бүлениң үнезин демдеглээн:

- Өг-бүле –Төрээн чуртунга ынакшылды, улугларга хүндүткелди кижизидип, кижиниң иштики делегейин хевирлеп тургускан эң-не быжыг өзек болур. Кадык ниитилелдиң болгаш күштүг күрүнениң таваа өг-бүлениң чаңчылдары болгаш баганазында туттунуп турар. Бистиң республикада хөй-хөй чылдарда ханы болгаш шынчы харылзаазын кадагалап, эгин кожа кады чурттап чоруур быжыг өг-бүлелер дыка хөй. Оларның быжыг доңу - ниитилелде чаа өг-бүле тудар деп турар аныяктарга чараш үлегер-чижек – деп, оралакчы дарга демдеглээн.

Республика Баштыңы Владислав Ховалыгның өмүнээзинден Орлан Сарыглар хөй ажы-төлдүг болгаш ажы-төл азырап алган кижизидип чоруур өг-бүлелерге өөрүп четтиргенин илереткен.

Дараазында өг-бүлелер “Ынакшыл болгаш шынчы чорук дээш” медальдарга төлептиг болган:

- Делгер-оол Эренчинович биле Эртине Очур-Хоо Сагдыевна Эртинелер (Тес-Хем кожуун, 61 чыл кады чурттаан);
- Стай-оол Курбаевич биле Ондар Сендин Самбууевна Ондарлар (Кызыл кожуун, 58 чыл кады чурттаан);
- Чаян-оол Хертекович биле Зоя Хертековна Ангыр-оолдар (Кызыл кожуун, 56 чыл кады чурттаан);
- Петр Тулушевич биле Дадар Дажыевна Манчыннар (Улуг-Хем кожуун, 55 чыл кады чурттаан);
- Пушкин Дываевич биле Ираида Санчатовна Даваалар (Кызыл хоорай, 54 чыл кады чурттаан);
- Овус Очур-оолович биле Лидия Намчыл-Доржуевна Ооржактар (Кызыл, 53 чыл кады чурттаан);
- Амыр Конгарович биле Зоя Оолаковна Кара-Салдар (Барыын-Хемчик кожуун, 52 чыл кады чурттаан);
- Валерий Кечилович биле Алевтина Сагаановна Монгуштар (Өвүр кожуун, 51 чыл кады чурттаан);
- Анатолий Семенович биле Зоя Хомушкуевна Самданнар (Кызыл, 51 чыл кады чурттаан);
- Алексей Васильевич биле Оюма Шириновна Эренчиннер (Эрзин кожуун, 51 чыл кады чурттаан);
- Виталий Ильич биле Татьяна Яковлевна Перфильевтер (Бии-Хем кожуун, 50 чыл кады чурттаан);
- Данил Бады-Назынович биле Зоя Намчаловна Салчактар (Бай-Тайга кожуун, 50 чыл кады чурттаан);
- Алдын-оол Дарын-оолович биле Галина Опаевна Тюлюштер (Чаа-Хөл кожуун, 50 чыл кады чурттаан);
- Болат-оол Самович биле Рада Бюрбюевна Кууларлар (Чөөн-Хемчик кожуун, 42 чыл кады чуртттаан);
- Александр Ламаевич биле Раиса Очуровна Хертектер (Ак-Довурак, 42 чыл кады чурттаан);
- Анатолий Сыгыр-оолович биле Ольга Калдаровна Ооржактар (Сүт-Хөл кожуун, 37 чыл кады чурттаан);
- Орлан Суге-Маадырович биле Урана Дужук-ооловна Сотпалар (Чеди-Хөл кожуун, 35 чыл кады чурттаан);
- Алексей Очур-оолович биле Саяна Марат-ооловна Оюннар (Таңды кожуун, 34 чыл кады чурттаан);
- Аяс Николаевич биле Аида Севеновна Канданнар (Кызыл, 32 чыл кады чурттаан);
- Алексей Монгушевич биле Анисья Дажимбаевна Олбайлар (Каа-Хем кожуун, 30 чыл кады чурттаан);
- Март-оол Омааш-оолович биле Белекма Сарыг-ооловна Салчактар (Мөңгүн-Тайга кожуун, 30 чыл кады чурттаан);
- Эдуард Николаевич биле Саяна Владимировна Чымбалар (Кызыл, 25 чыл кады чурттаан).

Тес-Хемден Делгер-оол Эренчинович биле Очур-Хоо Сагдыевна Эртинелерниң өг-бүлези эң быжыг болгаш үр чыл болган. Өг-бүле 61 чыл кады чурттаан. Алды ажы-төлүнден аңгыда дөрт уругну азырап алгаш, төлептиг кижилер кылдыр өстүрген. Хоочуннар 16 уйнуктарлыг база 14 уйнуктарның уйнуктарын көрген аас-кежиктиг өгбелер.

Саяна биле Эдуард Чымбаларның өг-бүлези бадылашкандан бээр 25 чылын демдеглээн. Дөрт ажы-төлдү өстүрүп, кижизиткен: «Шаңналдар тыпсыр езулалче чалааны дээш, четтирдивис. Бөгүн мында, 30, 40 база оон-даа хөй чылдарда кады чурттаан өг-бүлелер чыглып келген-дир. Бис база ындыг рекордче чүткүп, ажы-төлүвүстү база уйнуктарывысты ынчаар чагыыр бис» - деп, өг-бүлениң баштыңы Эдуард Николаевич чугаалаан.

Үлегерлиг өг-бүлелерге тураскаал белектерни байырлалда тывыскан.


Возврат к списку