Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республика «Россия» делегей делгелге-форумунга чедиишкиниг киришкени дээш өөрүп четтирииишкинни алган

Тыва Республика «Россия» делегей делгелге-форумунга чедиишкиниг киришкени дээш өөрүп четтирииишкинни алган	07.07.2024

Дүүн Москвага Россия Федерациязының субъектилериниң төлээлериниң киржилгези-биле «Россия» деп делегей чергелиг делгелге болгаш форумнуң киржикчилерин шаңнаар байырлыг езулал болуп эрткен. Делгелге-ярмарканың организастыг комитединиң даргазы, РФ-тиң Президентизиниң Администрация удуртукчузунуң бирги оралакчызы Сергей Кириенко ярмаркага регионну төлептиг таныштырганы дээш Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы – Москва хоорайда Тыва Республиканың бүрүн эргелиг төлээзи Чечен Чоксумга Өөрүп четтириишкин бижиин тывыскан.

Делгелгениң 75 дугаар павильонунда Тыва Республиканың экспозициязын эң хөй улус сонуургап көрген. Ярмарканың сес ай дургузунда Тываның булуңунче 15 миллион ажыг кижи кирген. Республиканың 200 ажыг артистери тыва чоннуң культуразын болгаш уран чүүлүн бараалгаткан, регионалдыг күүсекчи эрге-чагырга органнарының, хөй-ниити организацияларының болгаш чогаадыкчы каттыжыышкыннарның киржилгези-биле дыка хөй хемчеглер эрткен.

«Бо чылын ССРЭ-ниң составынче Тыва Арат Республиканың эки тура-биле каттыжып киргенинден бээр 80 чыл оюн Тыва демдеглеп турар. Делгелгеге тыва чоннуң культуразын, чаңчылдарын, чедиишкиннеривисти таныштырган бис. Бистиң стендивиске келген дыка хөй аалчылар республикавыска сеткилинден сонуургалды илередип, ону барып көөр күзели кыптыкканын чугаалаан. Азияның эң-не төвүнде кайгамчыктыг Тывавыс аалчыларын уткуп алырынга кезээде белен болгаш кижи бүрүзүн чалап тур бис!» - деп, Чечен Чоксум чугаалаан.

Тывадан артистер, чогаадыкчы бөлүктер база Алдан-Маадыр аттыг Национал музейниң ажылдакчылары тыва чонну болгаш тыва культураны чедимчелиг таныштырарынга улуг рольду ойнаан. Тыва экспозицияны тургузарынга дорт киришкен ус-шеверлерге, дизайнерлерге болгаш шупту специалистерге өөрүп четтиргенинни илереткен. Делгелгениң ажылын чырыдарынга массалыг информация чепсектери, медээ агентилелдери болгаш блогерлер база кол рольду ойнаан. Бистиң республикавысты хүн бүрүде төлептиг таныштырган стенд ажылдакчыларынга болгаш волонтерларга онза өөрүп четтиришкиннер илереттинген.

«Делгелге мөөрейинге Тыва Республика дээш идепкейлиг үнүн берген, Тываның булуңчугажынга кээп, бистиң хемчеглеривиске киржип турган чаңгыс чер-чурттугларывыска болгаш аалчыларга, улуг, бичии чонувуска өөрүп четтиргенивисти илередип тур бис. Бистиң чуртувус Россияның кол делгелгезинге киржиринге үлүг-хуузун киириштирген кижи бүрүзүнге өөрүп четтирдивис» - деп, Москвада Тыва Республиканың бүрүн эргелиг төлээ чериниң ажылдакчылары демдеглээн.

«Россия» деп делегей чергелиг делгелге-шуулган – улуг делгем чуртувустуң шупту 89 регионун хаара тудуп, Россияның чедиишкиннерин көргүзер ниити сорулгалыг кайгамчык шөл болганын демдеглезе чогуур. Демниг болгаш билдилиг ажылдың, бот-боттарынга дузалашканының ачызында, Россияның национал өнчүзүн миллион-миллион аалчылар сонуургап көрген. Делгелгениң аалчылары бистиң чуртувустуң каш янзы культуразын, кайы хире салым-чаяанныг, катаптаттынмас онзагай кижилер-биле байлаан көөр аргалыг болган. «Россия» делгелге-шуулган Россия Федерациязының хөй националдыг чонунуң сүлде-сүзүүнүң чаңгыс аай демин бадыткаан.


Возврат к списку