Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуну Борис Подгорный мөчээн

Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуну Борис Подгорный мөчээн 04.06.2024

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг база Тыва Республиканың Чазаа Ада-чурттуң Улуг дайынының, Ленинград хоорай бүзээлээшкининиң хоочуну Борис Борисович Подгорныйның мөчээни-биле ооң төрээн болгаш чоок улузунга ханы кажыыдалын илергейлээн.

Борис Подгорный 1937 чылдың январь 30-де Ленинградка төрүттүнген. Дайын чылдарында ада-иезин чидирген. Ачазы фронтуга бажын салган, фашистерниң хоорайны долгандыр бүзээлеп алган турган үезинде хлеб заводунга ажылдап турган авазы чаңгыс оглунга бодунуң нормазын берип чорааш, аштап өлген. Ынчан Борис чүгле алды харлыг турган.

Авазы чок апаарга, Бористи өске өскүс уруглар ышкаш, дайзынның бүзээлелинден Ладога хөлдеп “амыдырал оруу”-биле үндүрген. 1943 чылдың апрель төнчүзүнде бүзээлеттирген Ленинградтан Борис ынчаар чарылган. Өскүс уруглар кежирип бар чыткан хеме фашистерниң адыышкынынга база таварышкан. Ынчан бичии Борис-биле каш-ла уруг дириг арткан.

Блокададан уругларны Кемерово облазының Ленинск-Кузнецк суурга эккээрге, бирги классче өөренип кирген. Ленинградка ада-иезиниң өлүмүн көрүп, коргунчуг аш-чутту эрткен Борис Подгорныйга хлеб, шынчы күш-ажыл болгаш арын-нүүр дээш амыдырап чурттаары – бүгү чуртталгазында эң үнелиг чүүлдер бооп арткан. Подгорный школа соонда, Сталинскиде (амгы Новокузнецк) тус черниң заводунга чазаныкчыга өөренген. Эң-не бедик – бешки разрядты чедип алгаш, тудугларга ажылдаан. 1958 чылда шеригже аъттанып, Канскының агаар шериглеринге сержант эрге чедир хүлээлгезин күүсеткеш, халашкан.

1967 чылдың сентябрьда Тывага өг-бүлези-биле келгеш, Ак-Довурактың «Туваасбест» даг-дүгү комбинадын тударынга киришкен. Ооң соонда Борис Борисович аңгы-аңгы черлерге чолаачылаан. Чүгле эки талазын көргүскен арга-дуржулгалыг чолаачыга 1967 чылдың декабрьда Кызылда ийиги автотранспорт бүдүрүлгезинге ажылдаарын сүмелээн.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Улуг Тиилелге хүнүнүң бүдүүзүнде хоочун-биле сеткил киир чугаалажып, чаа-ла ужурашканын чугаалааш, Борис Борисовичиниң чоок улузунга кажыыдалын илереткен.

"Чолаачылааш, бүгү Тываны эргий кезээн. Пассажирлер аргыштырып, чүък, хөмүр сөөртүп каяа-даа четкен. Өөнүң ээзи Галина Дмитриевна-биле ийи оолду кижизидип өстүрген. Бистиң Тывага сагыш-сеткилинден ынакшааш, маңаа бүгү назынында артып каан – деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда бижээн. – Тываның болгаш Россияның чаагай чоруу дээш ажылдаан езулуг патриот, чуртталгага ынак, чазык кижи деп ону сактып артар бис ".

Борис Борисович Подгорный-биле байырлажылга езулалы июнь 6-да 13.00 шакта, Кызыл хоорай, Малоенисейская кудумчузу, 118 дугаарлыг бажың, кв. 1 деп адреске болур.

Возврат к списку