Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Омак - сергек - ле болуңар!

Омак - сергек - ле болуңар! 02.10.2013
Республиканың хоочуннары хар-назыны дөгүй бергенин тоовайн, хөй-ниити амыдыралынга идепкейлии-биле киржип турарлар. Оларның ол идепкейи улам калбарып, кожууннарда, сумуларда хоочуннар чөвүлелдери тургустунуп, көвүдеп орар. Хоочуннар чөвүлелдериниң кежигүннериниң чон аразынга чорудуп келген хөй-ниитижи ажылының ачызында аныяк-өскенниң кижизидилгезиниң, корум-чурум айтырыглары, харын-даа мырыңай «Спортту – бажыңнар чанынче» деп төлевилел чедиишкинниг шиитпирлеттинип турар. Ажыл-ишти, хөй-ниитижи амыдыралды углап-баштаарынга хоочуннар улуг арга-дуржулгалыг боорга, оларның санал-оналдарын тус черлерниң удуртукчулары кичээнгейлиг дыңнаар, хүн бүрүде ажыл-херектеринге ажыглап келген. Кажан хоо-чуннар клубтар, чөвүлелдер дээн ышкаш янзы-бүрү хөй-ниити организациялары бооп каттыжып алырга, оларның ниитилелге, ында болуп турар болуушкуннарга салдары дыка күштүг апаар. Эң ылаңгыя суму, хоорай, кожуун, республика чергелиг соңгулдаларга ол дыка илдең. Тыва улустуң «Демнигде – күштүг» деп үлегер домааның алыс дөс утказы хоочуннарның хөй-ниитижи ажыл-херектеринден көскү.

Улуг назылыглар хүнүнде Республиканың хоочуннар чөвүлелиниң чер-черлерде организацияларының удуртукчуларын адап, боттарын чонга таныштырары черле чугула боор, чүге дээрге оларның чүткүлдүг организакчы ажылының ачызында хоочуннар чөвүлелдеринде, клубтарында амыдырал хайнып турар. Тес-Хем кожуунда хоочуннар чөвүлелиниң даргазы Серенмаа Сүгеевна Шойдун, Бай-Тайга кожуунда Зоя Серендоевна Хомушку, Өвүрде Норжун Биче-ооловна Куулар, Таңдыда Георгий Тюлюшевич Санчы, Кызыл хоорайның хоочуннар чөвүлелиниң даргазы Ольга Кыргысовна Дамдын дээш, өскелерниң-даа организакчы ажылы кончуг улуг ужур-дузалыг. Хоочуннар чөвүлелдериниң удуртукчулары, идепкейжилери, оларның дузалакчылары аныяк оолдар, уруглар амыдырал-чуртталгазы берге байдалда кырган кижилерни илередип тып, дузаны көргүзер талазы-биле айтырыгны социал камгалал органнарының мурнунга тургускан. Ынчангаш сумуларда, хоорайларда хоочуннар чөвүлелдери, Республиканың хоочуннар чөвүлели улуг назынныг кижилерниң боттарынга база амыдыралдың берге үелеринде чөленгииш бооп турар.

Тываның улуг назылыглары, амыдырал-чуртталгага быжыг туруштуг, ниитилелге көскү салдарлыг, ажы-төлүвүске дузалыг болуулуңар, республиканың хөгжүлдезинге үлүүвүстү ам-даа киирээлиңер.

Сагаан-оол Долгар,
Республиканың хоочуннар чөвүлелиниң даргазы.

Возврат к списку