Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның эмнелге организацияларының автопарыгын чаа дүрген дуза автомобильдери-биле четчелээн

Тываның эмнелге организацияларының автопарыгын чаа дүрген дуза автомобильдери-биле четчелээн 11.11.2022

Тываның Чазаа регионнуң кадык камгалалының эде дерилгезинче улуг ажылды чорудуп турар. Кызыл, Каа-Хем, Мөңгүн-Тайга, Бии-Хем, Таңды, Тере-Хөл, Тес-Хем, Улуг-Хем, Чеди-Хөл база Эрзин кожууннарның төп кожуун эмнелгелери база кожууннар аразының эмнелге төптери, шупту 10 организацияның удуртукчулары амгы үении-биле четчелетинген 12 автомашинаның дүлгүүрлерин алган.
Федералдыг чазактың чурттуң өөредилге болгаш эмнелге албан черлерин ада-чуртка бүдүрген транспорт-биле хандырар дугайында айтыышкыны езугаар, Тыва суурлар болгаш бичии хоорайлар чурттакчыларынга дүрген дуза чедерир авомобильдерни алган. В класстың «Газелинде» таарыштырган 9 дүрген дуза автомобильдерин база В биле С класстың 3 «УАЗ» автомобилин мунуп эккелген.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг, эмнелге албан черлериниң төлээлеринге дүлгүүрлерни байырлыг байдалда дамчыдып тура, чаа автомобильдер эмчилерниң ажылын дүргедедип, дарый дуза чедирилгезинге эптиг байдалды бээр боор деп чугаалаан. Чаа эт үр үеде үрелбейн ажыглаттынар кылдыр ону камнаарын чагааш, эмнелге албан черлерин чаа техника аймаа-биле четчелээр ажылды ам-даа уламчылаарын аазаан.
Эмнелге организацияларының удуртукчулары Владислав Ховалыгга база кадык камгалал сайыды Анатолий Югайга четтиргенин илередип, соңгаарладып болбас дуза чедирер албанның автопарыгын чаартканы өөрүнчүг кезээде болуушкун-дур деп демдеглээн.
Мөңгүн-Тайганың ТКЭ кол эмчизи Дугар-оол Хертек даглыг кожууннуң берге оруктарынга бо дыка шыырак дериттинген “УАЗик” дыка тааржыр машина дээрзин демдеглээн.
- Бистиң кожуунну таварты эрткен федералдыг улуг орукка бо-ла орук озал-ондаа болур, бо үеде, баштайгы хар дүжүпкенде ындыг болуушкуннар удаа-дараа болгулаар апарган – деп, Улуг-Хемниң кожууннар аразының эмнелге төвүнүң кол эмчизи Лариса Куулар чугаалаан. – Хөй кижилерге-даа дуза хереглеттине бээр. Бо хүнде 8 дүрген дуза машиназы бар, олар үнүүшкүннерде-даа апаар. А кыйгыртылгалар хүннүң 24 шагында, дүне-даа, хүндүс-даа болур. Ооң кадында, дыңнадыг кирген соонда, 20 минута дургузунда ол черге четкен турар ужурлуг деп негелдени күүседир дээш, кызып-ла турар бис. Бистиң кожууннар аразының эмнелге төвү чоокку кожууннарны база хандырып, 20 муң хире кижини харыылаар. Улуг-Хемниң ол чарыында чедери берге суурлар база бар. Ол черлерниң чурттакчыларынга шынарлыг эмчи дузазын үезинде чедирер дизе идегелдиг машина чугула херек. Ынчангаш бөгүнгү өөрүнчүг болуушкун дээш Тываның Баштыңынга, республика Чазаанга, база ол ышкаш кадык камгалал яамызынга четтиргенивисти илереттивис.


Возврат к списку