Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Август 11 — Тудугжунуң хүнү

Август 11 — Тудугжунуң хүнү 12.08.2013

Тываның тудуг комплекизиниң  хүндүлүг ажыл-ишчилери база хоочуннар!

Профессионал байырлалыңар — Тудугжунуң хүнү-биле чүректиң ханызындан байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер! Силерге тураскаалдыг бо хүннү тудуг сезонунуң кидин түлүк үезинде, Тыва биле Россияның чаңгыс демнежилгезиниң 100 чыл юбилейиниң база Кызыл хоорайның 100 харлаанының белеткелинге, төрээн Тываңарның социал-экономиктиг хөгжүлдезинге бодуңарның могаг-шылаг чок күш-ажылыңар-биле төлептиг үлүүңерни киирип тура демдеглеп турар-дыр силер.

Эрткен чылын Тываның хүлээникчи тудуг организациялары 2,5 миллиард ажыг рубль түңге ажылдарны кылган. Республика бюджединиң орулгалыг кезээнче үндүрүг киирилделериниң хемчээли 8,5 миллион рубльге азы 16 хууга өскен. 2012 чылда республиканың тудуг шөлдеринге 1691 кижи ажылдап турган, ол эрткен чыл-биле деңнээрге, 30 хууга хөй. Тудуг комплекизинде ниитизи-биле 100 ажыг организациялар хаара туттунган. Санының өзүлдези-биле бир деңге кадрларның мергежили база өзүп турар. Эрткен чылын бо адырның он ажылчыннары «Россияның хүндүлүг тудугжузу» деп атка төлептиг болган, үш кижиге «Тыва Республиканың алдарлыг тудугжузу» деп хүндүлүг атты тывыскан.

 Тудуг адырын хөгжүдери — Тываның Чазааның чугулалап көрүп турар айтырыгларының бирээзи. Федералдыг программаларга идепкейлиг киржилге, республиканың элээн каш тускай сорулгалыг программаларын боттандырары  салдынган сорулгаларны шиитпирлээринге деткимче-дуза бооп турар. Республика каш чылдар улаштыр чуртталга бажыңнарын ажыглалга киирериниң темпизиниң талазы-биле Сибирь федералдыг округта бирги черни тудуп, Россияның ортумак деңнелин элээн мурнап турар. Эрткен чылдың түңнелдери-биле Тываның хоорай, суурлары 55 муң дөрбелчин метр планныг тургаш, ниити шөлү 55,5 муң квадрат метр, 560 бажыңнарны ажыглалга киирген.

Бо чылын хоорай, суурларга 59 муң дөрбелчин метр чуртталга бажыңнарын тудуп тургузары көрдүнүп турар. Республиканың чурттакчылары ол ышкаш Тываның тудугжуларындан социал ужур-дузалыг элээн каш объектилерни ажыглалга киирерин манап турар. Тудугжуларга  ажыттынып турар ажылдар: «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге», «Спортту – бажыңнар чанынче», «Кышкы турлаг – Кыштаг» деп губернатор төлевилелдерин боттандырарынга киржилге-дир. Ынчалза-даа юбилей мурнунуң чылының эң чугула социал чагыы – Тыва биле Россияның чаңгыс демнежилгезиниң 100 чылын, республиканың найысылалының 100 чылын байырлаарынга белеткелдер талазы-биле планда көрдүнген объектилерни тудуп тургузары-дыр. Бөгүн Кызылды, республиканың хоорай, суурларын чаа аян-шинчиже киирери  силерден, тудуг адырының ажылчыннарындан, кончуг хамаарылгалыг болур.

Силер чаңгыс чер-чурттугларыңарның идегелин, манаашкыннарын шынзыдып шыдаарыңарга сеткиливистен бүзүреп тур бис.

Алдарлыг күш-ажылчы чаңчылдар, хөй чылдарның арга-дуржулгазы, чер-чуртун чараш кылырынче чүткүл силерниң мурнуңарда туруп турар сорулгаларны алдарлыы-биле күүседир арганы берип турарынга бүзүрелдиг бис.

Сеткиливистиң ханызындан республиканың тудуг комплекизиниң ажылдакчыларынга база хоочуннарынга быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, чедимчени, моон соңгаар ажылынга чедиишкиннерни күзедивис!

Тыва Республиканың Баштыңы  Ш. Кара-оол.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К.Даваа.


Возврат к списку