Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың Чазааның чаартынган тургузуун болгаш составын өскерткен

Тыва Республиканың Чазааның чаартынган тургузуун болгаш составын өскерткен 16.10.2021 Октябрь 15-те Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг "Тыва Республиканың күүсекчи органнарының тургузуунуң болгаш Тыва Республиканың Баштыңының чамдык чарлыктарын күш чок болдурганының дугайында" 409 дугаар Чарлыкка атты салган.

Ооң-биле Чазактың чаартынган структуразын бадылаан. Эрге-чагырганың чамдык күүсекчи органнарын дүжүргеш, өске структураларже кадып каан, өскелери чаа эрге-байдалды алган. Чазак даргазы чеди  оралакчылыг хевээр арткан. Оралакчы бүрүзү бодунуң харыылап турары эрге-чагырга органнары дээш харыылаар.

ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа яамызы ТР-ниң Чурагайлыг сайзырал яамызы кылдыр эде тургустунган. Регионга чурагайлыг экономиканы сайзырадырын күштелдирер дээш ону кылган. Яамының чамдык эрге-хүлээлгелерин чаа тургустунар күрүне комитеди күүседир.

ТР-ниң Баштыңының Администрациязынга болгаш Чазак Аппарадынга Националдар херектериниң агентилелин кадар. Тываның эртем албан черлерин удуртуп-баштавышаан, эртем-техниктиг болгаш чаартылгалыг ажыл-чорудулга угланыышкынныг ТР-ниң Эртем талазы-биле агентилелин тургускан. Тываның эртемденнери ол дугайында саналдаан турган.

ТР-ниң Өөредилге яамызы өөредилге адырында кол ведомство бооп артар. Федералдыг деңнелде өөредилге яамызы база ынчаар өскерилген.

Даштыкы экономиктиг харылзаалар болгаш Туризм яамызын дүжүрген. Туризм дээш ажыл-херек ТР-ниң культура яамызынче шилчээн.
Ооң ады ТР-ниң Культура болгаш туризм яамызы кылдыр өскерилген. Даштыкы экономиктиг харылзаалар талазы-биле ажыл-чорудулганы ТР-ниң экономиктиг сайзырал болгаш үлетпүр яамызы харыылаар.

ТР-ниң Бойдус курлавырлар болгаш экология яамызы ТР-ниң Арга ажыл-агый болгай бойдус курлавырларын ажыглаар талазы-биле яамы кылдыр эде адаттынган. ТР-ниң Дириг амытаннар камгалаар Күрүне комитедин аңгы  тургускан.

Тыва Республиканың  Чазааның составы база чаартынган. Чазак даргазының оралакчыларының албан-хүлээлгелерин Уран-оол Ондар (көдээ ажыл-агый яамызының сайыды хүлээлге чокка), Сергек Хертек, Александр Брокерт болгаш Меңги Кара-оол улаштыр күүседирлер. Меңги Хомушкуевич ТР-ниң экономиктиг сайзырал болгаш үлетпүр сайыдының албан-хүлээлгелерин база күүседир.

Москва хоорайда ТР-ниң бүрүн эргелиг төлээзинда Техниктиг эртемнерниң кандидады Дмитрий Румянцев томуйлаткан. Ол ооң мурнунда "Ажык саң-хөө маркетплейизи" акционерлиг ниитилелдиң информастыг  айыыл чок чорук директору, Россияның камгалал-үлетпүр комплекизиниң эң чедиишкинниг бүдүрүлгелериниң бирээзи, академик А.А.Расплетин аттыг "Алмаз" эртем-бүдүрүлге каттыжыышкыны" ажык акционерлиг ниитилелге чурагайлыг өскерлиишкиннерни киирип турган. Ол ышкаш Россия Федерациязының Садыг-үлетпүр палатазының информастыг-коммуникация технологиялар департаментизиниң директорунуң оралакчызынга ажылдааш, чурагайлыг стратегиялар болгаш системалар тургускан. Москва область чазааның аппарадының күрүне чажыттары камгалаар эргелелдиң информация камгалаар килдис эргелекчизинге ажылдаан.

ТР-ниң өөредилге сайыдынга Алексей Храмцов томуйлаткан. Ол өөредилге адырында улуг арга-дуржулгалыг. Красноярск крайның хуу өөредилге организациялар Ассоциациязының күүсекчи директору, Санкт-Петербургтуң эргелеп-башкарылга технологиязы болгаш экономика университединиң Красноярскиде экономика институдунуң директору, М.В.Решетнов аттыг Сибирьниң күрүне университединиң кижизидилге болгаш аныяктар инициативазы деткиир эргелелиниң даргазы бооп ажылдаан. Регион болгаш муниципалдыг деңнелге удуртуп-башткарылга ажылында арга-дуржулгалыг.

Тыва Республиканың аңгы-аңгы удуртуп-баштаар эрге-дужаалдарынга ажылдап чораан болгаш көдээ ажыл-агый талазы-биле улуг арга-дуржулгалыг Лариса Монгуш ТР-ниң көдээ ажыл-агый сайыдынга томуйлаткан.

ТР-ниң адыр аайы-биле сайыттарының хүлээлгелерин күүседип турган Эдуард Сандан, Шораан Чыргал-оол, Мерген Мынын-оол, Анатолий Югай болгаш Субудай Монгуш сайыт кылдыр томуйлатканнар.

Чазак даргазының оралакчылары болгаш экономика, саң-хөө сайыттары ТР-ниң Дээди Хуралынга (парламентиге)  бадылаашкын-биле чөпшээрелин алгаш эрге-дужаалынга томуйладыр.

Владислав Ховалыг октябрь 14-те социал четкилерде арынынга ТР-ниң Баштыңының муниципалдыг тургузугларында бүрүн эргелиг төлээлерин дүжүргениниң дугайында дыңнаткан турганын сагындыраал. Оларның ажылы чон-биле Тываның Баштыңының болгаш Чазааның  Тываның Баштыңының болгаш аразында харылзааны тудары турган. Ынчангаш эрге-чагырга-биле чон  артык харылзаакчы чокка, дорт харылзаалыг болур ужурлуг деп ол демдеглээн.


Возврат к списку