Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ангара бульварында 25 дугаар бажыңче чылыгны берген

Ангара бульварында 25 дугаар бажыңче чылыгны берген 11.10.2021 Тываның Чазааның киржилгези-биле, Ангара бульварында 25 дугаар бажыңче чылыгны берген.
"Хайдып девелопмент" КХН фирма хамаатыларның акша салыышкынын киирген үлүү-биле бажыңны 2014 чылда тудуп эгелээн. 2019 чылда квартиралар ээлери болур үлүг киирикчилери бажыңче көжүп кирген. Ындыг болзажок бажыңның дашты база чаагайжыдылгазы доозулбаанындан тудуг ажыглалче кирбээн. Ынчангаш бажыңда чырык болгаш чылыг хандырылгазында чидиг айтырыглар бо-ла тургустунуп турар.
Ам бажыңның чоок кавы девискээрин чаагайжыдып, даштын доозары артканын, ол ажылдар 2022 чылдың чазын доостурун "Хайдып девелопмент" удуртукчузу Чингис Хайдып чугаалаан. Кызыл хоорай мэриязының деткимчези-биле бажыңның чанын асфальтылаан, ам бордюрларны быжыглаар. Тудугну туткан тала бажыңда ажылдар доозулган деп санап турар: чырык база суг бар, чырык база чылыг санаар дериг-херекселдер салдынган, үлүг киирикчилери квартираларын септеп, чурттап кире берген. Ол ажылдар кылдынмайн турганындан бажыңны ажыглалче киирбейн турган. Одалга сезону эгелей берзе-даа, бажыңче чылыгны дамчытпаанындан чурттакчыларга бо күс дыка соок эгелээн.
Тываның баштыңы Владислав Ховалыгның республика чазаанга аңаа хамаарыштыр берген даалгазын күүседип, ЧЭТ, Ростехнадзора база тудуг төлээлери-биле дарый хуралды эрттирген. Сайгарылга соонда, Ростехнадзор 2022 чылдың апрельге чедир түр када чылыгга бажыңны кожар чөпшээрелди берген.
“Хөй чылдарда бодунуң квартиразын манап алгаш, чурттап кире бергеш, дыка хөй шиитпирлеттинмээн айтырыгларга таваржы берген кижилер дугайында бир дугаарында бодаар херек. Даштың агаар сооп келгенде, чылыг чок арттырып шыдавас бис. Шупту талалар, бир дугаарында, тудуг чери байдалдың нарынын билзе чогуур” – деп, чазак даргазының оралакчызы – республика баштыңының администрация – чазак аппарадының удуртукчузу албан-хүлээлгени күүседип турар Сергек Хертек демдеглээн.
ЧЭТ-тиң ажылдакчылары үлүг киирикчилериниң ниити хуралында шилип алганы "Управдом" башкарыкчы компания-биле кады, бажыңче чылыгны дамчыдарынга инженер четкилерин белеткээн соонда, квартираларже чылыгны киирген. Чуртталга тудуу кылдыр ажыглалче ам-даа дужааттынмаанындан, объектини туттунуп тудуг кылдыр чылыгга кошкан. Ындыг болганда чырык болгаш чылыг дээш төлевирни "Хайдып девелопмент" КХН төлээр.

Возврат к списку