Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Хову-Аксында коммунал авария чайлаттынган: бажыңнарже чылыгны база сугну берген

Хову-Аксында коммунал авария чайлаттынган: бажыңнарже чылыгны база сугну берген 08.10.2021 Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурда коммунал аварияны чайлаткан соонда, дүүн октябрь 7-де, хөй аал чурттаар бажыңнарда суг база чылыг чедип келген. Республиканың коммунал ажыл-агый ажылдакчылары шалыпкын ажылдаан.
Октябрь 6-да 13.00 шакта, Чеди-Хөл кожууннуң ЧДАД оперативтиг дежурныйындан Хову-Аксы суурда суг чериниң суг дамчыдар кол хоорзазы чарылган дугайында дыңнадыг келген.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы-биле, чуртталга-коммунал ажыл-агый болгаш тудуг яамызының специалистери ол болуушкунче дарый үнген. Республиканың коммунал ажыл-агый ажылчыннары дежилген черни тыпкаш, ону дарый кылган. Амгы үеде суурнуң хөй аал чурттааар бажыңнарынче сугну болгаш чылыгны катап дамчыткан.
ОБЯ-ның республикада кол эргелели тускай машинаны ажыглап, суурну ижер суг-биле хандырып турар.
Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы хүлээлгени күүседип турар Александр Брокерттиң удуртканы республиканы кышкы одалгага белеткээр регионнуң оперативтиг штавы суг чери 100 хуу анаа ажылдап эгелээринге чедир байдалды контрольга алган.
Чеди-Хөл кожуун даргазының амыдырал-хандырылга, тудуг база ХК болгаш ОБ талазы-биле оралакчызы Николай Данзы оперштабтың хуралында, аварияны чайладырынга “водоканалдың” ажылдакчылары экскаватор, ЗИЛ чүък машиназы база ассенизатор машинаны, ол ышкаш көжүп чоруур дуңзаа аппарадын ажыглап, ажылдаанын илеткээн.
Септелге бригадазы чарылган черни тодарадып, ол участокта ажылды дооскаш, сугну катап дамчыткан. Септелге соонда дамчыткан сугну ишпес болгаш, ол чүгле ийи хонганда ажыглап болур. Ынчангаш суур чонунга ижер сугну тускай машина-биле чедирип турар. Кожуун чагыргазында ындыг техника чок болганындан, оперативтиг албан черлеринден база республика эрге-чагыргазындан дузаны дилээннер.
Амгы үеде Россияның ОБЯ Тыва Республикада КЭ оперативтиг бөлүү ижер сугну сөөртүп турар. ОБЯ-ның тускай машиназы суур чонун база социал объектилерни херек суг-биле долу хандырып шыдавайн турар.
Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы хүлээлгени күүседип турар Александр Брокерт регионнуң чазаа аварияны чайладырындан аңгыда, ижер суг-биле хандырылганы чедип алыр дээш, дузалажырын дыңнаткан.
Хову-Аксы суурда 3648 кижи чурттап турар. 218 чуртталга бажыңнары, чеди социал объект бар. Муниципалдыг тургузугнуң девискээринде суг чыыр чер – Элегес хемден сугну ап, 3,7 муң кижини суг-биле хандырып турар чүгле чаңгыс чер. Суурнуң суг-хоорза- канализация четкилери ийи насос станциялыг. Ол насос станцияларын, инженер база канализация четкилерин эрткен чүс чылдың 1961–1967 чылдарда ажыглалга киирген.
Регионнуң Чазаа Хову-Аксы суурнуң суг хандырылгазының айтырыын шиитпирлээр дээш, 2019 чылда чаа суг чыыр черни тудар шиитпирни хүлээп алган турган. А садыглажылганы ойнап алган тудуг чери ажылдың хемчээлин ууп шыдаваан. 2020 чылда эгелээн пандемия бодунуң эдилгелерни база киирген. Тудуг яамызы шынчы эвес тудугжуга онааштыр, ажылдың графигин күүседир кылдыр негелде ажылын чорудуп турар. План езугаар объектини бо күзүн ажыглалче дужаар ужурлуг.
Суурнуң чурттакчылары суг хандырылганың талазы-биле айтырыгларны Чеди-Хөл кожууннуң ЧДАД 8(39452) 2-25-01 дугаарлыг телефонунче, азы Россияның ОБЯ Тыва Республикада кол эргелелиниң 8(39422) 9-99-99 дугаарлыг бүзүрел телефонунче долгааш, дыңнадып болур

Возврат к списку