Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада кожуун чагырга даргаларының ортузунда суурунуң кадрлар курлавырын экижидер конкурсту чарлаан

Тывада кожуун чагырга даргаларының ортузунда суурунуң кадрлар курлавырын экижидер конкурсту чарлаан 06.10.2021 Тываның ыраккы суурларында башкылар, эмчилер, агроном, зоотехник, инженер-техниктиг эртемниг, ажылчын мергежилдиг кадрлар чедишпес. Ол айтырыгны шиитпирлээри-биле кожуун чагыргазы тускай сорулгалыг кадр политиказын чорудар ужурлуг. Көдээде ол угланыышкында ажылдап чоруур удуртукчуларны деткиири-биле, Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы тус черниң кадрларын “өстүреринге” шылгараан чагырга даргазын илередир конкурсту чарлаан.
Республикада чурттакчы чоннуң хөй кезии чаңчылчаан ижин салбаан болганда, суурларны хөгжүдери чугула деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның бодалы ындыг. Хоорай округтарының өөредилге албан черлеринде олуттар чедишпестээн, эмнелге организациялары немелде, ”пландан дашкаар” чүъктүг апарган, ооң-биле чергелештир суурдан келгеннер доктаамал бижидилге чок, тааржыр ажыл тыппаанындан, боттарның амыдыралын шуудадып чадаан. Кижилерниң хоорайга чедимчелиг амыдыраар бодаан күзели бүтпейн барган. Олар ооң орнунга, суурунга дузалал ажыл-агыйын тудуп, мал азырып, ногаа өстүрүп турган болза, өг-бүлезин хоолулуг аъш-чем-биле хандырып, артыкшылдыын саткаш, акшаны-даа ажылдап ап болур.
«Социал керээ» деп адаар хамаатылар-биле чарып турар төлевилел боттаныышкыны суурга амыдырап болурун бадыткаан. Бөгүнде төрээн суурларында боттарының ажыл-херээн ажыдып, хөнүп бар чыдар ажылчок турган хамаатыларны хөйү-биле таныштырып болур. «Чемгерикчи инек малым», «Аныяк өг-бүлеге кыштаг», «Чаа сорук» губернатор төлевилелдери эгелеп чоруур малчыннарга идигни берген.
Көдээ ажыл-агый яамызының Тываның агроүлетпүр комплекизин дүрген хөгжүдер программазы федералдыг яамыга деткимчени ап, республиканың социал-экономиктиг хөгүлдезиниң тускай программазынга онзагай черни ээлээн. Ол программа көдээниң чурттакчыларынга чаа аргаларны берген.
Ам кожуун чагыргаларының идепкейжи болгаш эгелекчи чоруу негеттинип турар. Төрээн черинден кижилер чорбас кылдыр, таарымчалыг байдалдарны кожуун даргалары тургузар ужурлуг. Ынчангаш кожуунунуң кадр курлавырын план езугаар, тускай кылыр. Ындыг болганда, өзүп олурар салгал, аныяктар-биле сырый ажылдаар. Суурларда школа доозукчуларын дээди өөредилге черлеринче дужаадып чорудуп, доозупкаш, төрээн суурунга чедип келирге, кожуунда организацияларның болгаш бүдүрүлгелерниң хереглели езугаар ажыл-биле хандырарын чедип алыр.
Конкурсту ийи аңгы номинацияга эрттирер: «Чаа ажылчын олуттарны тургузарынга тулган ажылдаан Тыва Республиканың муниципалдыг (хоорай округу) чагырга даргазы» база «Кадр курлавыры». Бирги номинацияда тиилекчини 30 000, а ийиги номинацияда – 20 000 рубль-биле шаңнаар.
Кордакчылардан билдириишкиннерни бо чылдың ноябрь 16-га чедир дараазында адресте хүлээп турар: Кызыл хоорай, Ленин кудумчузу, б. 39, Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы, Эртем, профессионал өөредилге болгаш кадр белеткелиниң килдизи, кабинет 309. Тайылбыр алыр телефон: +7(39422)6-11-45.
Конкурс бүзүреттирген девискээри, ооң чонунуң келир үези дээш сагыш човап чоруур удуртукчуларны илередир. 

Возврат к списку