Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Экономика яамызы 2022-2024 чылдарда Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң баш бурунгаар санаашкыннарын таныштырган

Экономика яамызы 2022-2024 чылдарда Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң баш бурунгаар санаашкыннарын таныштырган 01.10.2021 Тываның Экономика яамызында Хөй-ниити чөвүлелиниң хуралында, 2022 чылда база планныг 2024 чылга чедир республиканың социал-экономиктиг хөгжүлде талазы-биле баш бурунгаар көргүзүглериниң төлевилелин сайгарып чугаалашкан. Төлевилел-биле алырга, үлетпүр адыры (тывыш болгаш болбаазырадылга), тудуг, агроүлетпүр комплекизи, транспорт, туризм болгаш садыглаашкын - экономиктиг хөгжүлдениң кол шимчедикчилери апаар.
Бо чылга деңнээрге, 2022 чылдан 2024 чылга чедир, адырлар элээн хөгжүүр болгаш, экономиктиг көргүзүглер бедиир. Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазы-биле национал болгаш инвестиция төлевилелдерин боттандырар.
2024 чылда регионнуң каттышкан продуктузу 1,8–2,3 хуу көдүрлүп, ооң хемчээли 92–95 млрд рубль чедип, турум экономиктиг өзүлдени бээр. 2021 чылга деңнээрге, РКП-ниң деңнели өскенинден, 2024 чылда түреңги чорук 1,6 катап, 20,5 хуу чедир эвээжээр. Ол үелерде чоннуң акша-шалыңы база акша орулгалары инфляциядан 6 хуу хөй болур.
Күш-ажыл рыногунда байдал турумчуп, ажыл чоктарның деңнели эвээжеп (10,6–10,3 хуудан ашпас), шалың төлевериниң немежири база сайгарлыкчыларның орулгалары көвүдээнинден, ниити орулгаларны улгадыр. Чыл санында-ла үүрмектеп бараан саарылгазы ортумаа-биле 2,8 хуу, чурттакчы чонга төлевирлиг ачы-дуза чедирилгези 3,6 хуу көвүдээр.
Баш бурунгаар санаашкыннарны регионда эпидемиологтуг байдал турум апаары-биле, бирги ээлчегде, сөөлгү бир чыл чартык үе иштинде элээн когаралга таварышкан сайгарлыкчы ажыл-чорудулгада кызыгаарлаашкынyарны ап кааптарын планнап чоруткан.

Возврат к списку