Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг СФО-да Россияның Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзиниң оралакчызы Вадим Головко база Сибирь дугуржулгазы регионнар аразының ассоциация күүскомунуң даргазы Геннадий Гусельников-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг СФО-да Россияның Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзиниң оралакчызы Вадим Головко база Сибирь дугуржулгазы регионнар аразының ассоциация күүскомунуң даргазы Геннадий Гусельников-биле ужурашкан 29.09.2021 Олар ийилээ Кызылга республика баштыңының дүжүлгезинге саадаан езулалга келгеннер. Инвестиция төлевилелдериниң адырында кады ажылдаарын ужуражылга үезинде чугаалашкан.
Сибирь федералдыг округда Россияның Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзиниң оралакчызы Вадим Головко республиканың удуртулгазы экономика база социал адырларда улуг айтырыгларны шиитпирлеп, харыысалгалыг ажылдаарын күзээн.
Бөгүн республикада социал-экономиктиг программаларны боттандырар улуг арга-дуржулга бар. Күүсекчи эрге-чагырганың федералдыг органнарының деткиишкини-биле регионну хөгжүдер тускай программа боттанып турар.
Транспорттуң чедингирин чедип алыр дээш, дыка хөй ажылдар кылдынып турар. «Удуртулга командазының байлак арга-дуржулгазы база бедик мергежили республиканы оон-даа ыңай сайзырадырынга быжыг үндезин апаарынга бүзүрээр мен” – деп, төлээниң оралакчызы демдеглээн.
Бүрүн эргелиг төлээниң оралакчызы Вадим Головко-биле Тываның чаа соңгуткан Баштыңы Владислав Ховалыгның ужуражылгазында, регионнуң стратегтиг хөгжүлдезиниң, күрүне баштыңының чарлыктарын база даалгаларын күүседип турарының база республиканың бюджет планнаашкынын, одалга сезонунга белеткелди, дүжүт ажаар кампания дугайында, ниити амгы байдалды сайгарып чугаалашкан.
Россия Федерациязының Чазааның бадылааны, 2020-2024 чылдарда Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазын боттандырарынче онза кичээнгей салдынган. Регионда чуртталга тудуунга, биче болгаш ортумак бизнеске идиг бээр, көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезин деткиир, турисчи адырны шимчедир тускай хемчеглер документиде кирген.
Владислав Ховалыг ”Сибирь дугуржулгазы” регионнар аразының ассоциациязының күүсекчи комитединиң даргазы Геннадий Гусельников-биле моон соңгаар кады ажылдаарын база чугаалашкан. Сентябрь 29-та, Кемерово хоорайга, Россия Федерациязының субъектилериниң экономиктиг кады ажылдажылгазының «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциация кежигүннериниң ниити хуралының 90-гы чыыжы болуп эртер. Аңаа СДРА-ның регионнар аразының программаларын база төлевилелдерин боттандырган түңнелдерни таныштырып, оларны улаштыр хөгжүдер санал-оналдар солчулгазын кылыр.
Сибирьниң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң талазы-биле СДРА-да, Тыва 554 млрд рубль ниити түңнүг 25 инвестиция төлевилелдерин таныштырар. Ол дээрге үлетпүр адырында, ажыктыг казымалдар тывыжында, орук тудуунда, көдээ ажыл-агыйында, туризмде, кадык камгалалында база энергетикада төлевилелдер-дир. «Кызыл – Курагино» демир-орук шугумнуң тудуу – оларның эң улуу, республика девискээринге алдын база хөмүр тывыжы, полиметалл руда , арга-арыг ажыл-агый, тудуг материалдар бүдүрүлгелери, бойдус байлаа база дүк болбаазырадылгазы, регионнар аразының автомобиль оруун, Тывага турисчи комплектерни хөгжүдерин чугаалажыр.

Возврат к списку