Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг ТАР-ның тургустунганындан бээр 100 чылдан оюнга тураскааткан юбилейлиг медальдарны Тываның чурттакчыларынга тывыскан

Владислав Ховалыг ТАР-ның тургустунганындан бээр 100 чылдан оюнга тураскааткан юбилейлиг медальдарны Тываның чурттакчыларынга тывыскан 14.08.2021 Тываның Чазааның бажыңынга, Тыва Республиканың Баштыңы албан-хүлээлгени түр када күүседип турар Владислав Ховалыг Россия Федерациязы биле Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын база Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чыл оюнга алдар болдурган юбилейлиг медальдарны күш-ажылынга шылгараан 48 кижиге байырлыы-биле тывыскан.

«Тываның юбилейлиг күрүне байырлалдары – Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чыл ою база ооң Үндезин хоойлузу-биле сеткилимниң ханызындан байыр чедирип тур мен. Чүс чылдың дургузунда бистиң республика улуг, чырык, ужур-уткалыг, чамдыктарда берге болуушкуннарлыг оруктарны эрткен. Чаңгыс чер-чурттугларывыстың каш-каш салгалдарының маадырлыг чоруу, тургузукчу болгаш сыныш дивес күш-ажылынга, чонувустуң байлак культура-төөгүлүг болгаш сагыш-сеткил өнчү-байлаан камгалап, хөгжүдеринге киирген улуг үлүг-хуузунга канчаар-даа аажок чоргаарланып чоруур бис. Төрээн черивистиң эрткен төөгүзүн камнап, республиканың мурнунда сорулгаларын шынарлыг шиитпирлээр дээш чүткүдүп, ынак Тывавыстың чечектелиишкининче күш-ажылывысты кижи бүрүзү демнештирер ужурлуг бис.
Бөгүн республика экономиканың өзүлдезин база чаңгыс чер-чуртугларывыстың амыдырал-чуртталгазын экижидеринче угланган федералдыг болгаш регион төлевилелдерин чедиишкинниг боттандырып турар.
Хүндүлүг хоочуннар, эргим эштер! Төрээн республикавыска езулуг бердинген болгаш ажыл-ишчи чонувустуң езу-чаңчылдарын тургузуп, уламчылап, ам-даа бараан болуп чоруур кижилерге күрүне шаңналдарын бөгүн тыпсыр бис. Үре-түңнелдиг күш-ажылыңар дээш, ажыл-ижиңерге бердингениңер, чедип алган чедиишкиннериңер дээш, четтиргеним илередийн» — деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.

«Буян-Бадыргы» орденниң I чадазын партияның Тыва республика комитединиң бирги секретары, ССРЭ-ниң Дээди Совединиң IX—XI чыыштарының депутады Григорий Чоодуевич Ширшинге база Тыва Республиканың бирги президентизи Шериг-оол Дизижикович Ооржакка тывыскан.
«Буян-Бадыргы» орденниң II чадазы-биле муниципалдыг албанның хоочуну Александра Хаяевна Донгакты шаңнаан.
Крымның Лука медалы-биле республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң нейрохирург эмчизи, травматология төвүнүң удуртукчузу Белек-оол Кунаевич Дугурны шаңнаан.
Н.Н. Макаренко аттыг Кызылдың 15 дугаар лицеиниң орус дыл болгаш литература башкызы Ольга Львовна Зеленовага “Россия Федерациязының алдарлыг башкызы” атты тывыскан.

Халдавырыг аарыглар эмнелгезиниң эмчизи Маргарита Оссур-ооловна Мижитке база СПИД болгаш халдавырлыг аарыгларга удур профилактика болгаш демисел талазы-биле республика төвүнүң кол эмчизи Александр Доткан-оолович Ооржакка “Россия Федерациязының кадык камгалалының алдарлыг ажылдакчызы” аттарны тывыскан.

Россия Федерациязының Федералдыг Хуралының Федерация Чөвүлелиниң даргазының өөрүп четтириишкин бижиин Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) депутады Александр Санданович Санчатка берген.

Россия Федерациязының Федералдыг Хуралының Федерация Чөвүлелиниң Хүндүлүг бижиинге Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) депутады Ульяна Байыр-ооловна Монгуш төлептиг болган.
«Тыва Республиканың улустуң чогаалчызы» хүндүлүг атты Тываның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү Кара-Куске Кунзекович Чоодуга тывыскан.

Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чыл оюнга тураскааткан юбилейлиг медальдарны дараазында хоочуннарга тывыскан:
- Ондар Чимит-Доржу Байырович – «Россияның чоннар ассамблеязы» бүгү-российжи хөй-ниити организациязының даргазының оралакчызы, москвачы-тыва чаңгыс чер-чурттугларның удуртукчузу.
- Монгуш Хонук-оол Доржуевич – Тыва Республиканың Адалар чөвүлелиниң баштаар чериниң удуртукчузу.
- Бадыргы Юрий Бадарчыевич – Россияның ККФА Тыва Республикада эргелелиниң хоочуну, иштики албанның халажылгада полковниги.
- Дастан Дайынчы Хомушкуевич – Мөңгүн-Тайга кожууннуң ветеринария эргелелиниң хоочуну.
- Джевало Людмила Максимовна – «Кызылдың өөредилге-бүдүрүлге чери» КХН-ниң чиңгине директору.
- Доржу Александр Хертекович – «Спорттуң бөдүүнчүткен хевирлериниң спорт школазы» Тыва Республиканың КБА директору, хостуг хүрешке Европа чемпиону, ССРЭ-ниң алдарлыг спорт мастери.
- Домур-оол Валентина Одурековна – күш-ажылдың хоочуну.
- Кыргыс Зоя Кыргысовна – “Хөөмей» бүгү-делегей академиязы” Тыва Республиканың ККА кол эртем ажылдакчызы.
- Курбатская Светлана Суруновна – география эртемнериниң доктору, Россия Федерациязының дээди профессионал өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы.
- Иргит Эрес-оол Хулер-оолович – Мөңгүн-Тайга кожууннуң “Мөген-Бүрен” Тыва Республиканың күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң 2 дугаар бригадазының улуг малчыны.
- Минин Владимир Иванович – «А.Б. Чыргал-оол аттыг Кызылдың уран чүүл колледжизи» Тыва Республиканың КБПӨП башкызы.
- Монгуш Аяс Семис-оолович – “Тыва» спорт школазы” Тыва Республиканың КБА хүреш тренери.
- Монгуш Дыртык Бак-Кысович – “В.Ш. Көк-оол аттыг Тыва Республиканың Национал хөгжүм-шии театры” КБА артизи.
- Ооржак Өшү-Саар Аракчааевна – Мөңгүн-Тайга кожууннуң “Мөген-Бүрен” Тыва Республиканың КУБ директору.
- Пала Аргина Дмитриевна – күш-ажылдың хоочуну.
- Ширшина Роза Кыргысовна – күш-ажылдың хоочуну.
- Спиваков Николай Иванович – «Тыва Республикада черлер суггады база көдээ ажыл-агый суг хандырылгазының эргелели» ФКБА кол гидротехниги.
- Тутатчиков Евгений Викторович – күш-ажылдың хоочуну.
- Шириин-оол Анна Оюновна – “В.Ш. Көк-оол аттыг Тыва Республиканың Национал хөгжүм-шии театры” КБА артизи.
- Хопрова Галина Александровна– күш-ажылдың хоочуну.
- Ооржак Николай Кок-оолович – күш-ажылдың хоочуну.
- Саая Дарый-оол Биче-оолович– күш-ажылдың хоочуну.
- Кара-Сал Амыр Конгарович – Барыын-Хемчик кожууннуң Эрги-Барлык сумузунуң көдээ ажыл-агыйның хоочуну.
- Пирогов Виктор Зотович – Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп суурда тарачын (арат) ажыл-агыйның баштыңы.
- Березкина Александра Ивановна – «Тыва Республиканың Кызыл кожуунуң төпчүткен библиотека системазы» МБА Чербиде көдээ салбырының эргелекчизи.
- Бессмертных Галина Петровна – күш-ажылдың хоочуну.
- Кунгаа Батаа Бууевич – Эрзин кожууннуң «Уургай» көдээ ажыл-агый бүдүрүлге кооперативиниң даргазы.
- Идам Шириме Кыргысовна – күш-ажылдың хоочуну.
- Евсеев Владимир Рудольфович – күш-ажылдың хоочуну.
- Бызытпаа Юрий Монгушович – күш-ажылдың хоочуну.
- Донгак Макар Бавукович – күш-ажылдың хоочуну.
- Хомушку Чечек Монгежиковна – Чаа-Хөл кожууннуң Ак-Дуруг школазының эге класстар башкызы.
- Бады Каайап Донгакович – күш-ажылдың хоочуну.
- Шожукпан Мария Монгушовна –Улуг-Хемского кожууннуң күш-ажылдың хоочуну.
- Донгак Зинаида Байыровна – күш-ажылдың хоочуну.
- Санников Анатолий Павлович – Таңды кожууннуң “Демниг” көдээ ажыл-агый хереглекчилер кооперативиниң кежигүнү.
- Еромаев Владимир Викторович – күш-ажылдың хоочуну.
- Ондар Чамьян Быйымбаевич – күш-ажылдың хоочуну.

Возврат к списку