Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг ажылчын сургакчылаашкыннар үезинде берген даалгалар күүселдезинге хамаарыштыр муниципалитеттерниң ажылын сойгалаан

Владислав Ховалыг ажылчын сургакчылаашкыннар үезинде берген даалгалар күүселдезинге хамаарыштыр муниципалитеттерниң ажылын сойгалаан 28.07.2021 Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгның даргалаашкыны-биле, бөгүн республика чазаанга, Тываның кожууннарынче үнүүшкүннер үезинде берген даалгаларынга хамаарыштыр контроль шагы эрткен.
Тыва Республика Чазааның даргазының бирги оралакчызы албан-хүлээлгени күүседип турар Олег Бады, 220 даалганың бөгүнде 29-зу (13%) күүсеттинген, ам-даа күүселдеде 44 (20%) даалга барын, 10 (5%) хемчег күүсеттинмээнин, 37 (62%) даалганың күүседир хуусаазы элек дээрзин илеткээн.
Муниципалитеттерге берген даалгаларның хөй кезии көдээ ажыл-агыйны, транспорт инфраструктуразын хөгжүдеринче, ол ышкаш чурттакчы чоннуң амыдырал-чуртталгазының байдалын экижидеринче угланганын Олег Бады демдеглээн.
2021 чылдың бирги чартыында үнүүшкүннер үезинде, бюджет албан черлери биле тус чер бот-башкарылга органнарының аразынга 29 млн рубль ажыг түңге 157 керээлер чардынган.
Республиканың чамдык яамылары даалгаларын таваартадып, отчеттарны үезинде бербейн турарында деп, Олег Бады айыткан.
Чижээ, Чөөн-Хемчик кожуунга сургакчылап чорааш, боттарының ажылын кылып шыдавайн турар орук тудугжулары-биле керээни үзерин сүмелээн турган, үе эрткен-даа болза, ол айтырыг ынчаар-ла шиитпирлеттинмээн.
«Шак мындыг чижектерни көргеш, өске кожууннарга база берген даалгалар күүселдезин хынаары чугула апарган – деп, Владислав Ховалыг демдеглээн. – Республиканың муниципалдыг чагыргалары шиитпирлерни үе шаанда үндүрбейн турар».
- Чижээ, Чаа-Хөл кожуунда тудуг бригадазы Ак-Дуруг суурда школа тудуун кылып шыдавазы чүгле ийи неделя эрткенде билдинип келген. Шиитпир болгаш хандырылга бар. Түңнелинде чүү билдингенил дээрге, чаңгыс-даа даалга күүсеттинмээн болган. Шыдавас болза, ол-даа, өске-даа объектилерни чүге хүлээнип ап турарыл?
Владислав Ховалыг хуралдың түңнелинде, муниципалитеттерде ажылдар кайы хире күүсеттинип турарын чогуур яамылар доктаамал хыналдага алырын дааскан:
- Сайыт бүрүзү, үнүүшкүннүң түңнелинде берген даалгаларын бодунуң оралакчыларынга дагзып, ооң үе-шаанда боттанылгазын чедип алыр ужурлуг. Кожуун чагыргаларның удуртукчулары, ылаңгыя социал объектилерге хамааржыр даалгалар күүселдезин дарый чедип алыр болза эки.

Возврат к списку