Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Covid-19-ка удур тарылга 48,7 хуу кылдынган

Тывада Covid-19-ка удур тарылга 48,7 хуу кылдынган 25.06.2021

Тывада коронавирус халдавырлыг аарыгга удур тарылга 48,7 хуу кылдынган. Коллективтиг иммунитеттиң тургустунарынга 124 290 кижиниң тарыдары чугула. Ол дээрге чурттакчы чоннуң 60 хуузу болуп турар. Тарылганың бирги кезээн 60 448 кижи тарыткан. Бирги, ийиги кезектер аразында чогуур хемчээлин сагывышаан 47 641 кижи тарыткан.
Тарыткан улус саны-биле алырга кожууннар аразында бирги черде Мөңгүн-Тайга кожуун чоруп турар. Ында тарылга планын 104,1 хуу күүсеткен. Ийиги черде Өвүр кожуун 89,4 хуу, үшкүзүнде Чаа-Хөл кожуун 87,1 хуу планнарын күүсеткеннер.
Ниитизи-биле коронавирус халдавырының үезинде Тывага 61 730 туңнуг вакцина келген. Бо чоокку хүннерде Тываның Кадык камгалал яамызынга 2400 туң “Гам-Ковид-Вак” (Спутник V) вакцинаның келирин манап турар.
Кызылдың аарыгга удур тарылга төптеринде вакцинаның бирги кезээ төнген. А ийиги кезээниң вакциназы ам-даа бар. Тарылга төптеринде эмчилерниң чугаалап турары-биле алырга, неделя эгезинден тура кээп турар чоннуң хөй кезии бир дугаар тарыдар улус болуп турар. Ынчангаш вакцинаның бирги кезээниң дораан төне берген чылдагааны ол. А ийиги тарылгазын салдырар ужурлуг улустуң кээп турары эвээш. Чамдыктары долгап, сагындырарга ийиги дугаарын кээп тарыдып турарлар.
Кижиниң организминде аарыгга удур туржур бүдүмелдер тывылган, тывылбаанын билип алыр анализти эмчилер негевейн турар. Кол-ла чүүл тарылга салдырар кижиниң амгы кадыкшылың байдалы болгаш күзели болур. Халдавырлыг аарыгдан аараан соонда алды ай эрткенде тарыдып болур.
Эрткен чылгы байдалдың катаптаарын баш удур болдурбас деп бодаар болза, кызыгаарлыг хемчеглерни, арыг-силиг чурумун сагыыры чогумчалыг. Чамдык регионнарда байдал катаптап турар. Халдавырлыг аарыгны болдурбазыныӊ база бир дээштиг аргазы – вакцинация. Ону шалыпкын чорудары чугула.

Сөөлгү дөрт-беш неделя дургузунда коронавирус хамчыындан аараан кижилер саны республикада көвүдеп турар. Чылдагаанын тодарадырга, оларның 30,7 хуузу хөй улус чыылган черлерге чорааш, а 51,1 хуузу өг-бүлезинге азы коллективинге аарыг чыпшырып алган болган.


Возврат к списку