Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Роспотребнадзорнуң саналдааны кызыгаарлаан хемчеглерни киирерде, Тываның бизнес ниитилежилгезиниң саналын өөренип көрген

Роспотребнадзорнуң саналдааны кызыгаарлаан хемчеглерни киирерде, Тываның бизнес ниитилежилгезиниң саналын өөренип көрген 17.06.2021
Республиканың эрге-чагыргазы регионнуң сайгарлыкчылар ниитилежилгези-биле ужуражып, Роспотребнадзорнуң саналдааны кызыгаарлаттынган хемчеглерни сайгарып чугаалашкан.
Эпидемиологтуг байдалдың нарыыдап, бизнеске таарымчалыг байдалды тургузуп болур апарганын өөренип көргеш, кайы-даа тала чаңгыс шиитпирге келген. Роспотребнадзорнуң Тыва Республикада эргелели кызыгаарлаан хемчеглерни киирер дугайында саналды Тываның Чазаанче киирген. Covid-19 чаа коранавирус халдавырындан аарыыр чорук неделя санында немежип турары-биле ол тайылбырлаттынар. Ол ышкаш Россияның төп болгаш кожа регионнарда көдүрүлген аарыгның үшкү чалгыындан камгаланыр херек. 
Ведомство дыштаныр, хөглээр төптерниң база чемненилге черлериниң ажылын 28 хонукта соксадырын, а дүнеки клубтар, барлар, дискотекалар, караоке-клубларга көргүзүг-хөглээшкинниг хемчеглерни 23:00 шакка чедирерин сүмелээн.
 Тываның Экономика яамызы сайгарлакчыларга өскерилгелерни дыңнадып, чурттакчы чон ортузунга коронавирус халдавырының тарап-нептерээрин чавырылдырар талазы-биле санал-оналдарны дыңнаар дээш, биче болгаш ортумак бизнестиң төлээлери-биле ужуражылгаже республиканың кол санитар эмчизи Людмила Салчакты, Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы - Тыва Республиканың экономика сайыды Айдыс Сатты чалаан.
Тываның найысылалында хөй-ниити чемненилгезиниң 15 улуг черлериниң төлээлери ужуражылгага киришкен. Роспотребнадзорнуң регионда удуртукчузу сөөлгү беш неделяның сан-чурагайларын чыылганнарга таныштырган. Эпидшинчилелдер түңнелинден көөрге, массалыг хемчеглерге чораан соонда 30,7%, а өг-бүлези азы коллективинге 51,1% кижи аараан. Кызыгаарлаан хемчеглерни ам киирери, элээш каш регионнарның таварышканы эрткен чылда ышкаш байдалды катаптавазының аргазы деп, Людмила Салчак чугаалаан. 
База бир дээштиг арга – тарылганы алыры, ону дүргедедир херек. Коммерциялыг объектилерде ажылдап турар кижилер база тарыдары күзенчиг. Чемненилге объектилериниң коллективтеринге тарылга кампаниязын идепкейжидер. 
Чазак Даргазының оралыкчызы Айдыс Сат биче болгаш ортумак бизнеске бо үе дыка берге дээрзин билип турарын, ындыг болзажок кызыгаарлаашкыннарны киириптерге, чүгле бизнеске эвес, а регионнуң экономика адырынга багай уржуктардан чайлап болурун демдеглээн. Хуу сайгарлакчыларга каража бүгү деңнелдиң бюджединиң орулгалыг кезээнге дорт салдарны чедирер. 
Роспотребнадзортуң тургустунган байдалга даянгаш, саналдаан арга-хевирин сайгарып чугаалашкаш, шупту ниити түңнелге келген. Экономика яамызы республиканың оперативтиг штавынче хөй-ниитиниң чемненилге организацияларынга база хааглыг черде уруглар хөглээр төптерге кызыгаарлаан хемчегни киирерин саналдаан. Хөй-ниитиниң чемненилге объектилериниң ажылдаар шагын кызырар, фуд-корттар ажылынга соксадыышкын чок.
Киирген саналдарны хүлээп алганының дугайында төнчү шиитпирни Тываның оперативтиг штавы үндүрер.

Возврат к списку