Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң субъектилериниң экономиктиг кады ажылдажылгазының «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразында ассоциациязының чөвүлел хуралы болуп эрткен

РФ-тиң субъектилериниң экономиктиг кады ажылдажылгазының «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразында ассоциациязының чөвүлел хуралы болуп эрткен 22.03.2021
Видеоконференцхарылзаазы-биле эрткен хуралга улуг Сибирьниң МАСС-та күүсекчи база хоойлужудулга эрге-чагырга органнарының удуртукчулары киришкен. 
«Хүндүлүг коллегалар, экиивеңер. Ажыы-биле чугаалаар болза, силерни көөрү өөрүнчүг-дүр. Кворум бар. МАСС Чөвүлелиниң хуралын эгелээрин чөпшээреп көрүңер» – деп, «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциация чөвүлелиниң даргазы, Тыва Республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол чыылганнарга чугаалаан. 
Хуралдың башкарыкчызы хүн чурумун дыңнатпышаан, МАСС Чөвүлелиниң кежигүнүнче чаа кирген Алтай Республиканың Күрүне Хуралы – Эл курултайның даргазы Артур Кохоевти таныштырып, Бурят Республиканың Баштыңы баштыңы Алексей Цыденовтуң юбилейи-биле база бир коллегазы - Омск облазының Хоойлужудулга Хуралының даргазы Владимир Варнавскийниң март 20-де төрүттүнген хүнү-биле байырны чедирген. 
Дараазында сөстү Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйлога берген. 
«Бөгүн «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциация чөвүлелиниң бо чылда бирги хуралы эртип турар. Онлайн чурумнуг хуралда шупту киржип турар. Алексей Самбуевичиге [А.С. Цыденов – Бурят Республиканың баштыңы, Бурят Республиканың Чазааның даргазы] база Александр Михайловичиге [А.М. Осипов –Забайкалье крайның губернатору] байыр чедирип тур мен. Өске федералдыг округка хамааржыр деп билир мен, ындыг болзажок бистиң ажыл-иживисте киржип турарыныңар, өөрүнчүг-дүр” – деп, Президентиниң Сибирьде бүрүн эргелиг төлээзи демдеглээн. 
«Хүн чурумунда айтырыглар хөй. Амгы үеде Россия Федерациязының Президентизиниң шиитпири-биле «Туризм болгаш аалчылар хүлээп алырының индустриязы» чаа национал төлевилелдиң ажыл-агыйжы хевирин белеткээн. Ону чедир ажылдаарынга ам-даа үе херек, ындыг болзажок эксперттер, туризм болгаш гостиница бизнезиниң төлээлери-биле кады бодунуң регион төлевилелдери ажылдап кылыры чугула. «Сибирь дугуржулгазы», МАСС-тың күүсекчи комитеди ол угланыышкында улуг ажылды чоруткан. Силер-биле ооң түңнелдерин сайгарар бис» – деп, Сергей Меняйло «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының “улуг” Чөвүлелиниң хуралынче киирген “Сибирьде иштики болгаш үнүүшкүннүг турзимни сайзырадыры (2019-2025 чылдарда)» деп МАСС-тың комплекстиг инвестиция төлевилелин ажылдап кылганының түңнелиниң дугайында айтырыгны бир дугаар сайгарып турарын чугаалаан. 
Алтай Республиканың Баштыңы, Алтай Республиканың Чазааның Даргазы, МАСС-тың туризм талазы-биле эксперт-консультация чөвүлелиниң даргазы Олег Хорохордин төлевилел талазы-биле илеткээн. 
Туризм адырында федералдыг эксперт, Россияның туроператорлар ассоциациязының күүсекчи директору Майя Ломидзе немелде илеткелди кылгаш, айыттынган төлевилелге бедик үнелелди берген: «Сибирь федералдыг округда, МАСС-тың бо төлевилели –перспективтиг, дыка чугула база МАСС болгаш СФО регионнарының туризмни хөгжүдер планда элээн үре-түңнелдиг угланыышкыны апаар деп чугаалаксадым. Киирген документилерни көрдүм. Регион бүрүзүнде шупту барымдааларны систематчытканындан көөр болза, шынап-ла дыка улуг ажыл кылдынган-дыр. Мээң арга-дуржулгамдан алгаш көөрге, туризмни хөгжүдер дээш бистиң чурттуң удуртулгазын хаара тырткан ындыг улуг ажылды округ деңнелинде мынчаар кылганын черле сагынмас-тыр мен». 
Чөвүлел хуралының бир айтырыы - МАСС-тың составынче кирип турар Россия Федерациязының субъектилеринде “Арыг агаар” федералдыг төлевилелдиң күүселдези “Улуг Сибирьниң” шупту губернаторларының сонуургалын болдурган. 
Кемерово облазы–Кузбасстың губернатору – Кемерово облазы–Кузбасстың Чазааның даргазы, МАСС-тың экология болгаш бойдус тураскаалдарын камгалаар талазы-биле эксперт-консультация чөвүлелиниң даргазы Вячеслав Телегин база «Үлетпүр экологиязы күрүне эртем-шинчилел институду» федералдыг күрүнениң бюджет албан чериниң директору Андрей Недре ол айтырыг талазы-биле база илеткээннер. 
Макрорегионнуң дыка хөй хоорайларының чурттакчыларын дүвүреткен экология айтырыгларын сайгарган соонда, чөвүлел хуралдың кежигүннери өске айтырыгларже кирген.
Сибирьниң губернаторлары база хоойлужудулга хуралдарының баштыңнары 2021 чылдың июнь 2-5-те болуп эртер XXIV Петербургтуң делегейниң экономиктиг шуулганында Россия Федерациязының Сибирь федералдыг округда субъектилери кылдыр киржирин дугуржуп, ПМЭФ-2021-де улуг Сибирьниң регионнарының чаңгыс улуг экспозициязын тургузар айтырыгны ажылдап кылыр даалганы ассоциацияның күүсекчи комитединге берген. 
Оон аңгыда, Тыва Республиканың Баштыңы, МАСС Чөвүлелиниң даргазы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы езугаар, Ассоциацияның күүсекчи комитединиң даргазы Геннадий Гусельниковтуң түңнел сөзүнге даянгаш, «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының «Регионнуң болгаш биче авиацияны ажыглап Сибирьниң регионнар аразының авиамаршрут четкизин хөгжүдери» төлевилелдиң II чадазын бадылаан. МАСС-тың күүсекчи комитединиң специалистериниң удуртулгазы-биле эксперттер бөлүү ол ажылды ам эгелээн. 
МАСС Чөвүлелиниң даргазының сүмелээни-биле, бо чылдың ийиги кварталының төнчүзүнде ассоциацияның дараазында хуралында, "Сибирь дугуржулгазы" Россия Федерациязының субъектилериниң эконономиктиг кады ажылдажылгазының дугайында айтырыгны сайгарар. 
Россия Федерациязының субъектилериниң экономиктиг кады ажылдажылгазының «Сибирь дугуржулгазы» МАСС-тың информация төвү.

Возврат к списку