Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага таарымчалыг хүрээлелди тургузар дээш 2021 чылда 88,4 млн. рубльди тускайлаан

Тывага таарымчалыг хүрээлелди тургузар дээш 2021 чылда 88,4 млн. рубльди тускайлаан 17.03.2021
«Чурттаар оран-сава болгаш хоорай хүрээлели» национал төлевилелдиң “Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри” программа күүселдези-биле Тывага кылыр ажылдарга чагыглар киирери адакталган. 
Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолга ТР-ниң Тудуг яамызының берген медээзи-биле алырга, 2021 чылда программа боттаныышкынынче 88,4 млн. рубльди угландырар. 
Амгы үеде муниципалитеттер хөй-ниити девискээрлерин чаагайжыдар ажылдар кылырынга конкурстарны эрттирип турар. Программа төлевилелдери-биле керээлер чарары бо хүнде 82 хуу кылдынган. 10 объектиниң керээлери чардынган, 13-үн белеткеп турар. Кызыл хоорайда 3, Каа-Хем база Таңды кожууннарда бир-бир, ниитизи-биле 5 объектиге садыглажылга чоруттунмаан.
 Республиканың Тудуг яамызы айыттынган муниципалитеттер баштыңнарынга чагыгларны чарлаар ажылды дүргедедирин сагындырган. Бо чылдың март 17-ге чедир конкурстарны чарлаар ужурлуг, оон башка РФ-те апрельдиң 1-ге чедир керээ чарарын доозар хуусаага четтикпейн барып болур. Бир эвес программаны озалдадыптар азы акша-хөреңгизин шиңгээдип албайн баар болза, РФ-тиң Тудуг яамызы региондан субсидияны ап кааптар эргелиг. Оон чүгле чылдың төнчүзүнде, дөрткү кварталда, программаже катап кордаар апаар.
Тываның Баштыңы ТР-ниң Тудуг яамызындан тудуг ажылдарын эгелээринге чугула херек шупту хемчеглерни үе шаанда чорударын негээн. Программа объектилеринге тускайлаан 88,4 млн. рубльди бүрүнү-биле боттуг ажыглаарын сагындырган. 
«Бо чылын “Таарымчалыг хүрээлелди хевирлээри” программага 88,4 млн. рубльди планнаан. Ындыг-ла кончуг хөй эвес түң, ону дээштиг ажыглаар херек. Бисте арга-дуржулга бар. Скверлер болгаш аллеяларны тудуп, чаарттывыс, чижээ, республикадан дашкаар бистиң чадаг-терге оруувусту билир болгаш, ак сеткил-биле адааргаарлар. А орукту кылыр бодал мынчаар эгелээн чүве. Кызыл хоорайны суг үеринден камгалаар чалды быжыглаар сорулгалыг турдувус. Ажыктыг чүүл-биле таарымчалыг чүвени чоп кылып ап болбас деп чугаалашкан бис. Чаңгыс төлевилел-биле элээн каш айтырыгларны – хоорайны сугдан камгалаар, эрик кыдыын аян-шинчи киирер, хоорайжыларга дыштанылганың немелде зоназын тургузарын шиитпирлээн чедиишкинниг төлевилел ынчаар чедип алдынган деп санаар мен. Саткан чадаг-тергелер саны өскениниң, ол ышкаш күш-культура-биле доктаамал белеткенип турар чаңгыс чер-чурттугларымның саны көвүдээниниң дугайында чугаалавайн тур мен. Ам хоорай хүрээлелиниң программазынче чаартыкчы, солун бодалдар-биле киржиилиңер» - деп, Тываның Баштыңы социал четкилерде бодунуң арында бижээн 

Возврат к списку