Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чаңгыс эп-сеткил каттыштырылга хүнүнүң бүдүүзүнде өөрүнчүг болуушкун

Чаңгыс эп-сеткил каттыштырылга хүнүнүң бүдүүзүнде өөрүнчүг болуушкун 03.11.2020
2020 чылдың ноябрь 3-те, Чаңгыс эп-сеткил каттыштырылгазының хүнүнүң бүдүүзүнде, найысылал Кызылдың мурнуу микрорайонунда база бир улуг 9 каът бажыңны тудугжулар хүлээткен. 
“Чуртталга бажыңнары болгаш хоорай хүрээлели” национал төлевилелди боттандырар дээш, Чуртталга-коммунал ажыл-агыйын эде чаартырынга деткимче көргүзер фонд - күрүне корпорациязының саң-хөө дузазы-биле база аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер республиканың адрестиг программазы база “Чурттаарынга таарышпас чуртталга фондузун эвээжедирин хандырар” регион төлевилелиниң күсели-биле Московская кудумчузунда 246 аал чурттаар тос каът чаа бажыңны байырлыг байдалда бо хүн дужааган. 
Красноярскиден тудуг организациязы “Орион” кызыгаарлыг харыысалгалыг ниитилел (даргазы С.Курьянов) Тыва Республиканың “Күртудугчагыы” күрүнениң казна албан чериниң күрүне чагыын кыска үе иштинде күүседип, чаагайжыды туткан бажыңның дүлгүүрлерин дамчытканы ол. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол байырлыг хемчегге киришкеш, чыылганнарның өөрүшкүзүн үлежип, чаа туттунган бажыңның девискээринге уруглар садын немей тудар, ол чоок-кавы чаагайжыттынып, бир онзагай девискээр болу бээрин дыңнаткан. 
“Инвесторнуң акша-хөреңгизи-биле туттунган бажың чүве, а бис ону олардан садып ап турар бис. Аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа 90 чылдардан-на эгелээн болзажок, республика аңаа шоолуг киришпейн турган. Аргажок эргижирээн бажыңнарда кижилер хөй деп санааш, программага киржилге республикага чүгле ажыкты эккээр деп шиитпирге келгеш, ында киржип эгелээн бис. Эге дээрзинде дыка берге турган, чарыгдалдарның 60 хуузун кады акшаландырбышаан, чырык, чылыг, сугну киирери, чогуур документилерни долдурарын шуптузун хүлээнип алыр турду. Ам байдал чүгээртээн, ындыг болзажок хамчык аарыы-биле холбаштыр, дөмей-ле нарын. Ынчалза-даа аңаа дүжүп бербейн, амыдыралды уламчылаар, тудугларны тудар апаар. Бөгүн дыка өөрүп тур мен. Чаа бажың – өг-бүлеге, чурттакчы чонга улуг өөрүшкү-дүр. Ындыг болзажок, адааргак сеткилдиг кижилер интернет четкизинге бир-ле чүүлдү бижий бээри чугаажок. Бис кады сайгарылгага, чугаалажылгага кезээде белен бис. Четпестерни эдип, ажылды экижидер дээш, санал-оналдарны хүлээп алыр бис. Чададан чадаже бурунгаарлап, кызыдар бис. Шупту чүве бүде бээринге бүзүрээр мен. Ооң кол үндезини – күш-ажылда. Демниг, бот-боттарывыска бүзүрээр болзувусса, чүү-даа биске доктар болбас. Силерге байыр чедирип тур мен ” – деп, Ш. Кара-оол чугаалаан. 
“Орион” КХН-ниң кол инженери чаа бажыңның дүлгүүрлерин алыр аас-кежиктиг кижилерге байырны чедиргеш, республиканың чазаа-биле ам-даа демнежип ажылдаарын аазаан. 
Кызыл хоорайның Заводская, Колхозная, Дружба кудумчуларында эргижирээн ниити чуртталга бажыңнарының чурттакчылары чаа оран-саваже көжерин сагындыраал.
Байырланчыг хүнде эргижирээн оран-савадан көжүп турар чурттакчыларның мурнундан 4 хамаатыга чаа квартираларның дүлгүүрлерин тывыскан. Дзержинский кудумчузунда аварийлиг бажыңның чурттакчызы Софья Скоромина, Заводская кудумчузунда ниитиниң чуртталга бажыңнарындан Елена Аракчаа, Татьяна Лама, Деңзинмаа Куулар чаа квартираларының дүлгүүрлерин алгаш, Тываның Чазаанга база “Орион” тудуг организациязынга четтиргенин илереткен. Аас-кежиктиг чурттакчылар кызыл кожааны кескеш, чаа оран-савазын көрүп танышканнар.

Возврат к списку