Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Экономика яамызының чаа удуртукчузу база коллективи-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Экономика яамызының чаа удуртукчузу база коллективи-биле ужурашкан 09.10.2020
Тываның Баштыңы Экономика яамызының чаа удуртукчузу база коллективи-биле ужуражып, инвестицияларны хаара тудар, төлевилелдер боттанылгазын экижидер дээн кол айтырыгларны сайгарып чугаалашкан. 
“Күрүне деткимчези элезин ышкаш саарлып калбас ужурлуг. Инвестиция төлевилелдериниң беримчелиин сайгарып көөр. Бөдүүнү-биле чугааларга, ол ажылчын олуттарны тургузарынче, бүгү-ле деңнелдиң – ажылчын кижиниң ажылдап алырындан эгелээш бюджет орулгазын көвүдедиринче угланыр ужурлуг. Күрүнеден салыышкыннарны база хуу акша салыышкыннарын хаара тударынга идиглиг деткимчелерни бээри – кол негелделерниң бирээзи ол” – деп Тываның Баштыңы чугаалаан.
Экономика яамызы боттуг турушту тудар ужурлуг. Оларның чөпшээрели болгаш дугуржулгазы чокка бюджет акша-хөреңгизи үлеттинмес. Ынчангаш субсидиялар үлелгезин көскү, Чазактың хуралында бадылаар ужурлуг деткимчелиг төлевилелдер даңзызын үре-түңнел дээш шупту харыысалгалыг болдуруп, коллегиялыг шиитпир-биле ажык тургузарын Тываның Баштыңы негээн. Ылаңгыя биче болгаш ортумак бизнести деткииринче онза кичээнгейни салыр. Чүгле форумнар болгаш семинарлар-биле кызыгаарланмас. Республиканың бодунуң орулгаларын көвүдедир, тус черниң бүдүрүлгелерин, чаа ажылчын олуттарны тургузар дээш ажылдаарын айыткан. Экономика яамызы эрге-чагырга органнарының, бизнестиң база хамаатыларның негелделери болгаш дилеглери-биле бодунуң айтырыгларын шалыпкын эде тургузар ужурлуг. 
“Хуу инвестиияларны хаара тудар херек. Бистиң экономикавысты хөгжүдеринге белен кижилерден салдынмаңар. «Натура Сиберика» фирманың үндезилекчизи Андрей Трубников Тыва-биле ажылдаарынга белен-дир. Регионга чыжыргана садын ажыдып, сарлык ажыл-агыйлары-биле кады ажылдаарынга белен, ооң-биле кады ажылдаарның ниити планын демдеглеп алыр ужурлуг бис” – деп, Тываның Баштыңы тодаргай чижекти чугаалаан. 
Оон аңгыда республиканың социал-экономиктиг бот-тускайлаң программазын боттандырарының шалыпкын тактиказын база катап сайгарып көрген. “Пункт бүрүзүнүң хуусаазында күүселдезин хандырар ужурлуг бис. Республиканы шапкын хөгжүдер төлевилелди кайы хире күжениишкин-биле чедип алган ийик бис, ынчангаш чидириглерни болдурбас” – деп, деп ол айыткан.

Возврат к списку